เบี้ยประกันภาษาอังกฤษ: คำอธิบายและความสำคัญในการเรียนรู้

เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย - Insurethink

จ่ายเบี้ยAia ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: เบี้ยประกันภาษาอังกฤษ: คำอธิบายและความสำคัญในการเรียนรู้ ทุนประกัน ภาษาอังกฤษ, ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ, ศัพท์ประกันชีวิต ภาษาอังกฤษ, เบี้ย ภาษาอังกฤษ, เบี้ยประกัน คือ, ความคุ้มครอง ภาษาอังกฤษ, Insurance premium, Insurance premium คือ

เบี้ย ประกัน ภาษา อังกฤษ

เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย - Insurethink
เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย – Insurethink

เบี้ยประกัน ภาษาอังกฤษคือ Insurance premium หรือ Insurance fee [1]. เบี้ยประกันเป็นเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระให้กับบริษัทประกัน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกัน [2].

เบี้ยประกันสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. เบี้ยประกันชีวิต (Life insurance premium): เป็นเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองชีวิต หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินส่วนต่างระหว่างเบี้ยประกันที่ชำระแล้วกับผู้รับประกัน [2].

 2. เบี้ยประกันรถยนต์ (Car insurance premium): เป็นเงินที่เจ้าของรถยนต์ต้องชำระให้กับบริษัทประกันรถยนต์ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ การสูญหาย หรือความเสียหายของรถยนต์ [2].

 3. เบี้ยประกันสุขภาพ (Health insurance premium): เป็นเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระให้กับบริษัทประกันสุขภาพ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยการครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาโรค หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ [2].

 4. เบี้ยประกันทรัพย์สิน (Property insurance premium): เป็นเงินที่เจ้าของทรัพย์สินต้องชำระให้กับบริษัทประกันทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย ความเสียหาย เบี้ยประกัน ภาษาอังกฤษคือ Insurance Premium ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันต้องชำระให้กับบริษัทประกัน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกัน [1].

การเรียกเบี้ยประกันในภาษาอังกฤษมีหลายวิธี ดังนี้:

 1. Insurance Premium: เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงเบี้ยประกันที่ต้องชำระ [1].

 2. Premium Payment: เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงการชำระค่าเบี้ยประกัน [1].

 3. Insurance Fee: เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการเอาประกัน [1].

การเรียกเบี้ยประกันในภาษาอังกฤษอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและบริษัทประกันที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับลูกค้า ดังนั้น คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายเบี้ยประกันอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน [2].


Learn more:

 1. เบี้ยประกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ReviewPrakan | ศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนซื้อประกัน
 3. 7 ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย

Categories: รวบรวม 27 เบี้ย ประกัน ภาษา อังกฤษ

จ่ายเบี้ยAIA ภาษาอังกฤษ
จ่ายเบี้ยAIA ภาษาอังกฤษ

[bīa prakan] (n, exp) EN: insurance premium FR: prime d’assurance [ f ] NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH. premium.(n.) R&B (Room and Board) คือ ค่าใช้จ่ายค่าห้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และค่าอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ในแต่ละวันที่รักษาตัว ประกันแต่ละชนิดมักจะกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ชัดเจน เช่น ค่าห้อง 2,000 บาท หรือ 5,000 บาท เป็นต้น(อินดะวิด’จวล) n. ตัวบุคคล, คน ๆ เดียว, สิ่งมีชีวิตเดียว, ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง, Syn. single, unique.

insurance (อินชัว’เรินซฺ) n. การประกัน, การประกันภัย, กรมธรรม์, จำนวนเงินที่ประกัน, เบี้ยประกัน, Syn. guarnatee, assurance
life insurance n. การประกันภัยชีวิต

See more: bdsdreamland.net/category/tech

R&B คือค่าอะไร

R&B (Room and Board) คือค่าใช้จ่ายค่าห้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและค่าอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ในแต่ละวันที่รักษาตัว [1]. ประกันแต่ละชนิดมักจะกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ชัดเจน เช่น ค่าห้อง 2,000 บาท หรือ 5,000 บาท เป็นต้น [1].

ประกันกลุ่มคืออะไร?

 • ประกันกลุ่มหรือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม หมายถึงประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองแก่พนักงานภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน [2].
 • วงเงินค่ารักษาแยกของแต่ละบุคคล ซึ่งหน่วยงานและองก์กรต่างๆ จะซื้อไว้ให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน [2].

วิธีดูความคุ้มครองบนบัตรประกันกลุ่ม:

 • บนบัตรประกันกลุ่มจะระบุสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน [2].
 • ตรวจสอบค่าห้องพักและค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) ต่อวัน (R&B/Day) [2].
 • ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) (General Exps.) [2].
 • ตรวจสอบค่าผ่าตัดรวมถึงค่าปรึกษาแพทย์กรณีผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) (Surgical Fee) [2].

Learn more:

 1. ศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนซื้อประกัน – ReviewPrakan
 2. ReviewPrakan | ไขข้อสงสัย ค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่ม
 3. ริทึมแอนด์บลูส์ – วิกิพีเดีย
คำศัพท์ประกันภัยน่ารู้ ในยุคสังคมข่าวสาร เราเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติ
คำศัพท์ประกันภัยน่ารู้ ในยุคสังคมข่าวสาร เราเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติ
คำศัพท์ประกันภัยน่ารู้ ในยุคสังคมข่าวสาร เราเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติ
คำศัพท์ประกันภัยน่ารู้ ในยุคสังคมข่าวสาร เราเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติ
สถาบันประกันภัยไทย เปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย ประเดิม Howto 3 คำศัพท์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ “ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” – Innwhy (อินวาย) สื่อประกันออนไลน์
สถาบันประกันภัยไทย เปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย ประเดิม Howto 3 คำศัพท์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ “ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” – Innwhy (อินวาย) สื่อประกันออนไลน์
Premium แปลว่า ของแถม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Premium แปลว่า ของแถม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สถาบันประกันภัยไทย เปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย ประเดิม Howto 3 คำศัพท์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ “ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” – Innwhy (อินวาย) สื่อประกันออนไลน์
สถาบันประกันภัยไทย เปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย ประเดิม Howto 3 คำศัพท์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ “ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” – Innwhy (อินวาย) สื่อประกันออนไลน์
Department Of Insurance แปลว่า กรมการประกันภัย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Department Of Insurance แปลว่า กรมการประกันภัย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ep.2 Unit Linked ทำงานอย่างไร ฉบับง่าย! - Wunlawealth
Ep.2 Unit Linked ทำงานอย่างไร ฉบับง่าย! – Wunlawealth
รู้หรือไม่! ประกันเดินทางขอเอกสารเคลมเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายสุด
รู้หรือไม่! ประกันเดินทางขอเอกสารเคลมเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายสุด
เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย - Insurethink
เบี้ยประกัน คือ อะไร? ในการทำประกันภัย – Insurethink

See more here: bdsdreamland.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *