พ่นยาภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษในการพ่นยา

เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องพ่นยาหอบหืด เครื่องดูดเสมหะ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ ไปหาหมอ ไม่สบาย บอกอาการป่วย เจ็บไข้ พบแพทย์ สถานพยาบาล พร้อมคำอ่าน ภาษาไทย

Keywords searched by users: พ่นยาภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษในการพ่นยา พ่นยาขยายหลอดลม ภาษาอังกฤษ, พ่นยาฆ่าแมลง ภาษาอังกฤษ, ยาพ่นคอ ภาษาอังกฤษ, inhaler แปลว่า, Inhaler ราคา, Asthma inhaler, Nebulization คือ, Nebulizer คือ

การพ่นยา: ความหมายและแนวทางในภาษาอังกฤษ

เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องพ่นยาหอบหืด เครื่องดูดเสมหะ
เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องพ่นยาหอบหืด เครื่องดูดเสมหะ

การพ่นยา: ความหมายและแนวทางในภาษาอังกฤษ

การพ่นยา (Metered-Dose Inhaler) เป็นวิธีการใช้ยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด (Asthma) หรือ โรคถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) โดยการพ่นยาจะช่วยให้ยาเข้าถึงทางเดินหายใจโดยตรง ทำให้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ [2].

ความหมายของคำว่า การพ่นยา ในภาษาอังกฤษคือ Metered-Dose Inhaler ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการอธิบายวิธีการใช้ยาทางเดินหายใจ [1].

แนวทางในการใช้ยาพ่นคอ (Metered-Dose Inhaler) มีดังนี้:

 1. ตรวจสอบยา: ก่อนที่จะใช้ยาพ่นคอ ควรตรวจสอบว่ายาย่อยอยู่ในระดับที่เพียงพอหรือไม่ โดยการตรวจสอบจะเป็นการสังเกตุว่ายาย่อยยามีเหลืออยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือไม่ และตรวจสอบว่ายาย่อยยามีสีเข้มหรือไม่ ถ้ายาย่อยยามีสีเข้มหรือไม่มีเหลืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ ควรเปลี่ยนยาใหม่ [2].

 2. ตรวจสอบอุปกรณ์: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์การพ่นยาพร้อมใช้งานหรือไม่ โดยตรวจสอบว่าท่อส่งยาไม่มีอุปสรรคหรือสกปรก และตรวจสอบว่าฝาปิดยาถูกปิดแน่นหรือไม่ [2].

 3. การใช้งาน: การใช้ยาพ่นคอมีขั้นตอนการใช้งานที่สำคัญ ดังนี้:

  • หากมีการใช้ยาพ่นคอครั้งแรก ควรฉีดทดลองเพื่อทดสอบการใช้งานและความถูกต้องของการฉีดยา โดยไม่ต้องหายใจลึกลงไปในท่อส่งยา และไม่ต้องฉีดยาในปริมาณเต็มที่ [2].
  • หากมีการใช้ยาพ่นคอครั้งแรกหลังจการพ่นยา: ความหมายและแนวทางในภาษาอังกฤษ

การพ่นยา (Metered-Dose Inhaler) เป็นวิธีการใช้ยาที่มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด (Asthma) หรือ โรคเรื้อรังทางเดินหายใจ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) [2]. วิธีการใช้ยาพ่นคอนั้นมีขั้นตอนที่สำคัญและควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่เหมาะสม [2].

ขั้นตอนการใช้ยาพ่นคอ (Metered-Dose Inhaler) ได้แก่ [2]:

 1. ตรวจสอบยา: ตรวจสอบว่ายาในบรรจุภัณฑ์ยังเหลือหรือไม่มีสัญญาณแสดงว่ายาหมดอายุแล้ว
 2. ตรวจสอบอุปกรณ์: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พ่นยาพร้อมใช้งานหรือไม่มีสภาพที่เสียหาย
 3. ตรวจสอบการใช้งาน: อ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมากับยาเพื่อทราบขั้นตอนการใช้งานและการรักษาที่ถูกต้อง
 4. ตรวจสอบการใช้งาน: ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้ยาพ่นคอในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
 5. การเตรียมตัว: หากมีการใช้ยาอื่น ๆ ให้ใช้ยานี้ก่อนและระบายลมออกจากปากและจมูก
 6. การใช้งาน: ใช้ลูกค้ามือหนึ่งหน้ามือหนึ่งหน้าเพื่อให้ยาพ่นออกมาจากอุปกรณ์ ในขณะที่คุณหายใจลึกๆ และค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที
 7. การระบายลม: หากต้องการใช้ยาอีกครั้ง ให้ระบายลมออกจากปากและจมูกก่อนใช้ยาอีกครั้ง
 8. การเก็บรักษา: หลังจากใช้ยาเสร็จแล้ว ให้ปิดฝาอุปกรณ์ให้แน่นหรือตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

การพ่นยาเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงใน


Learn more:

 1. การพ่นยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วิธีการใช้ยาพ่นคอ Metered – Dose Inhaler | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพ่นยาในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ | Pdf
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ | Pdf

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพ่นยาในภาษาอังกฤษ

การพ่นยาเป็นกระบวนการที่ใช้ในการพ่นสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงหรือวัชพืชเพื่อควบคุมและกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือสวนปลูก ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพ่นยาที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้:

 1. Pesticide (สารเคมีฆ่าแมลง): คำนี้ใช้เรียกสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมแมลงหรือศัตรูพืชอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือสวนปลูก [1].

 2. Herbicide (สารฆ่าวัชพืช): คำนี้ใช้เรียกสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือสวนปลูก [1].

 3. Insecticide (สารฆ่าแมลง): คำนี้ใช้เรียกสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือสวนปลูก [1].

 4. Fungicide (สารฆ่าเชื้อรา): คำนี้ใช้เรียกสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือสวนปลูก [1].

 5. Spray (พ่น): คำนี้ใช้เรียกกระบวนการพ่นสารเคมีหรือยาลงบนพืชหรือสวนปลูก [1].

 6. Sprayer (เครื่องพ่นยา): คำนี้ใช้เรียกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสารเคมีหรือยาลงบนพืชหรือสวนปลูก [1].

 7. Application rate (อัตราการใช้สาร): คำนี้ใช้เรียกปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการพ่นลงบนพืชหรือสวนปลูกต่อหน่วยพื้นที่ [1].

 8. Residue (สารตกค้าง): คำนี้ใช้เรียกสารเคมีที่เหลืออยู่บนพืชหรือสวนปลูกหลังจากการพ่น [1].

 9. Safety precautions (มาตรการความปลอดภัย): คำนี้ใช้เรียกมาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมีหรือยาในการพ่น [1].

 10. Mixing instructions (คำแนะนำในการผสมสาร): คำนี้ใช้เรียกคำแนะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพ่นยาในภาษาอังกฤษ

การพ่นยาเป็นกระบวนการที่ใช้ในการพ่นสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงหรือวัชพืชเพื่อควบคุมและกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อพืชหรือผลผลิตทางการเกษตร ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพ่นยาที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้:

 1. Pesticide (สารเคมีกำจัดศัตรูพืช) – สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช
 2. Herbicide (สารกำจัดวัชพืช) – สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดวัชพืช
 3. Insecticide (สารกำจัดแมลง) – สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดแมลง
 4. Fungicide (สารกำจัดเชื้อรา) – สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดเชื้อรา
 5. Spray (พ่น) – กระบวนการใช้กำลังอากาศในการกระจายสารเคมีหรือยาลงบนพืชหรือผลผลิต
 6. Nozzle (หัวฉีด) – ส่วนปลายท่อฉีดที่ใช้ในการพ่นยา
 7. Tank (ถัง) – ภาชนะที่ใช้ในการเก็บสารเคมีหรือยากำจัดศัตรูพืช
 8. Dilution (การเจือจาง) – กระบวนการผสมสารเคมีหรือยากำจัดศัตรูพืชกับน้ำเพื่อให้เข้มข้นตามอัตราที่กำหนด
 9. Residue (สารตกค้าง) – สารเคมีที่เหลืออยู่บนพืชหรือผลผลิตหลังจากการพ่นยา
 10. Safety precautions (มาตรการความปลอดภัย) – มาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายในการใช้สารเคมีหรือยากำจัดศัตรูพืช

Learn more:

 1. การพ่นยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การพ่นยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อาจต้องใช้ในช่วง Covid – 19

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พ่นยา ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พ่นยา ในภาษาอังกฤษ:

 1. Farmers use sprayers to spray pesticides on their crops to protect them from pests and diseases. [1]
 2. The gardener carefully sprayed the plants with insecticide to get rid of the aphids. [1]
 3. It is important to wear protective clothing and a mask when spraying chemicals to avoid inhaling harmful fumes. [1]
 4. The mosquito control team regularly sprays insecticides in areas with high mosquito populations to prevent the spread of diseases like dengue fever. [1]
 5. The orchard owner hired a professional to spray fungicides on the fruit trees to prevent fungal infections. [1]

Learn more:

 1. inhaler แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยาพ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายและการใช้งานของคำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ

ความหมายและการใช้งานของคำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ยา (medicine) ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็นสิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันโรค หรือบำรุงร่างกาย [1] โดยทั่วไปแล้ว ยา ใช้ในการรักษาอาการป่วยหรือโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา ซึ่งสามารถรับประทานหรือใช้ภายนอกเพื่อรักษาอาการได้ ยาสามารถมาจากแหล่งที่มีคุณสมบัติทางเคมี พืช หรือสัตว์ และมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามประเภทของยานั้น ๆ

การใช้งานของคำว่า ยา ในภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. ยาเม็ด (pill) – เป็นยาที่มีรูปร่างเป็นเม็ดและสามารถรับประทานได้โดยการกลืนลงไปในกระเพาะอาหาร [1]
 2. ยาเม็ดละลายในน้ำ (tablet) – เป็นยาที่มีรูปร่างเป็นแผ่นและสามารถละลายในน้ำก่อนรับประทาน [1]
 3. ยาเม็ดละลายในปาก (sublingual tablet) – เป็นยาที่วางใต้ลิ้นและละลายเองเมื่อมีความชื้น [1]
 4. ยาเม็ดละลายในปาก (buccal tablet) – เป็นยาที่วางในปากและละลายเมื่อมีความชื้น [1]
 5. ยาเจล (gel) – เป็นยาที่มีลักษณะเป็นเจลและใช้ทาบนผิวหนัง [1]
 6. ยาสำหรับใช้ในตา (eye drops) – เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการที่เกี่ยวกับตา โดยใช้หยดลงในตา [1]
 7. ยาสำหรับใช้ในหู (ear drops) – เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการที่เกี่ยวกับหู โดยใช้หยดลงในหู [1]
 8. ยาทาผิว (topical medication) – เป็นยาที่ใช้ทาบนผิวหนังเพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวกับผิวหนัง [1]
 9. ยาฉีด (injection) – เป็นยาที่ใชความหมายและการใช้งานของคำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ยา ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลายและใช้งานได้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า ยา (noun):

  • ในทางการแพทย์: ยา หมายถึง สารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคหรืออาการป่วย โดยมักจะมีรูปแบบเป็นเม็ดยาหรือน้ำยาที่คนไข้ต้องบริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา [1]
  • ในทางทั่วไป: ยา หมายถึง สิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันปัญหาหรืออาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาทางการแพทย์หรือยาที่ใช้ในการบำรุงร่างกาย [1]
 2. การใช้งานของคำว่า ยา:

  • ในทางการแพทย์: ยา ใช้ในการรักษาโรคหรืออาการป่วย โดยคำนี้มักจะใช้ร่วมกับคำอื่นๆ เพื่อระบุประเภทของยา เช่น ยาแก้ปวด (painkiller) ยาลดไข้ (fever reducer) หรือยาแก้ไอ (cough medicine) [1]
  • ในทางทั่วไป: ยา ใช้ในการบอกถึงสิ่งที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรืออาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาทางการแพทย์หรือยาที่ใช้ในการบำรุงร่างกาย เช่น ยาสำหรับบรรเทาอาการปวด (pain relief medication) หรือยาเสริมสร้างร่างกาย (nutritional supplements) [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ:

 • I have a headache, so I need to take some medicine. [1]
 • The doctor prescribed a new medication for my allergies. [1]
 • Its important to follow the instructions on the label when taking medication. [1]

Learn more:

 1. ยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การใช้ยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ยา ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับยาในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจเกี่ยวกับยาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับยาในภาษาอังกฤษกันครับ

 1. Medicine (เมดดิซิน) – คือ สารที่ใช้ในการรักษาหรือป้องกันโรค [1]
 2. Pill (พิล) – คือ ยาเม็ดที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยม [1]
 3. Tincture (ทิงเชอะ) – คือ ยาในรูปของน้ำแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวด [1]
 4. Prescription (พรีสคริพชั่น) – คือ ใบสั่งยาที่แพทย์เขียนให้ผู้ป่วยเพื่อใช้ในการรักษา [1]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับยาในภาษาอังกฤษอีกมากมาย เช่น

 • Cough medicine (ยาแก้ไอ) – ยาที่ใช้ในการรักษาอาการไอ [2]
 • Cold medicine (ยาแก้หวัด) – ยาที่ใช้ในการรักษาอาการหวัด [2]
 • Antacid (ยาลดกรด) – ยาที่ใช้ในการลดกรดในกระเพาะอาหาร [2]
 • Aspirin (แอสไพริน) – ยาที่ใช้ในการรักษาปวดศีรษะ แก้ไข้ หรือลดไข้ [2]
 • Laxative (ยาระบาย) – ยาที่ใช้ในการช่วยเร่งการถ่ายอุจจาระ [2]
 • Sore throat medicine (ยาแก้เจ็บคอ) – ยาที่ใช้ในการรักษาอาการเจ็บคอ [2]
 • Eye drops (ยาหยอดตา) – ยาที่ใช้ในการรักษาโรคตา [2]
 • Ear drops (ยาหยอดหู) – ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหู [2]
 • Pain killer (ยาแก้ปวด) – ยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวด [2]
 • Fever reducer (ยาลดไข้) – ยาที่ใช้ในการลดอุณหภูมิของร่างกาย [2]
 • Insect repellent (ยากันยุง) – สารที่ใช้ในการป้องกันแมลง [2]
 • Birth control pills (ยาคุมกำเนิด) – ยาที่ใช้ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ [2]
 • Band aid (ผ้าพันแผล) -คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับยาในภาษาอังกฤษ

เมื่อเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับยาในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับยาจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ เพื่อให้เข้าใจและสื่อสารได้ถูกต้องเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือต้องการใช้ยาในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ขอนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับยาในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนี้:

 1. Medicine – เมดดิซิน [1]

  • คำแปล: ยา
  • ตัวอย่างประโยค: I need to buy some medicine for my headache. (ฉันต้องการซื้อยาสำหรับปวดหัว)
 2. Pill – พิล [1]

  • คำแปล: ยาเม็ด
  • ตัวอย่างประโยค: Take two pills after meals. (ทานยาเม็ดสองเม็ดหลังอาหาร)
 3. Tincture – ทิงเชอะ [1]

  • คำแปล: ยาใส่แผล
  • ตัวอย่างประโยค: Apply the tincture to the wound. (ใช้ยาใส่แผล)
 4. Prescription – พรีสคริพชั่น [1]

  • คำแปล: ใบสั่งยา
  • ตัวอย่างประโยค: Make sure to bring your prescription to the pharmacy. (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเอาใบสั่งยาไปที่ร้านขายยา)

Learn more:

 1. Medical Vocabulary คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแพทย์
 2. ที่ร้านขายยา 2 – Langhub – เรียนภาษาอังกฤษ
 3. คำศัพท์เกี่ยวกับ ยา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำศัพท์นี้มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า ยา (medicine) [1]:

  • ในความหมายทางการแพทย์ คำว่า ยา หมายถึง สารที่ใช้ในการรักษาโรคหรือบำรุงร่างกาย เช่น ยาแก้ปวด, ยาลดไข้, ยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ
  • ในบางกรณี คำว่า ยา อาจใช้เรียกสารเสพติดหรือยาเสพติดด้วย ซึ่งเป็นการใช้คำนี้ในทางไม่เป็นทางการ
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ:

  • I need to buy some medicine for my headache. [1]
   (ฉันต้องการซื้อยาสำหรับปวดหัว)
  • The doctor prescribed a new medication for my allergy. [1]
   (หมอสั่งให้ใช้ยาใหม่เพื่อรักษาอาการแพ้ของฉัน)
  • Drug abuse can have serious consequences. [1]
   (การใช้ยาเสพติดอาจมีผลร้ายอย่างร้ายแรง)

Learn more:

 1. ยา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยา คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. -ยา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: อัปเดต 58 พ่น ยา ภาษา อังกฤษ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ ไปหาหมอ ไม่สบาย บอกอาการป่วย เจ็บไข้ พบแพทย์ สถานพยาบาล พร้อมคำอ่าน ภาษาไทย
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถาม ตอบ ไปหาหมอ ไม่สบาย บอกอาการป่วย เจ็บไข้ พบแพทย์ สถานพยาบาล พร้อมคำอ่าน ภาษาไทย

insufflation. การพ่นยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔] NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH.(n) ยารักษาโรค, See also: ยา, สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค, Syn. antidote, drug, medication, pill. medicine.(อินเจค’เชิน) n. การฉีด, สิ่งที่ฉีดเข้า, ของเหลวที่ฉีดเข้าร่างกาย, ยาฉีด, ยาพ่น Nontri Dictionary.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

Medical คือยาอะไร

คำว่า Medical ในภาษาไทยหมายถึง ทางการแพทย์ หรือ ทางเวชกรรม [1]. คำว่า Medical เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในบริบททางการแพทย์และเวชกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพของบุคคล [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Medical อีกมากมาย เช่น

 • ยา (Medication) [1]
 • สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค (Antidote) [1]
 • ยาเม็ด (Pill) [1]
 • ยา (Drug) [1]

Learn more:

 1. MEDICAL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -medical- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เปิดฟ้าภาษาโลก : รวมหมอ
Inhaler Device | Thaichest
Inhaler Device | Thaichest
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโควิด-19 Covid ศัพท์การแพทย์ เอาไว้เตรียมสอบ Ielts Toefl
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโควิด-19 Covid ศัพท์การแพทย์ เอาไว้เตรียมสอบ Ielts Toefl
Yuwell Ultrasonic Nebulizer รุ่น 403Ai เครื่องพ่นละอองยา พ่นยา อัลตราโซนิก รับประกัน 1 ปี [1 กล่อง] | Lazada.Co.Th
Yuwell Ultrasonic Nebulizer รุ่น 403Ai เครื่องพ่นละอองยา พ่นยา อัลตราโซนิก รับประกัน 1 ปี [1 กล่อง] | Lazada.Co.Th
ช้อป เครื่องพ่นออกซิเจน ราคาสุดคุ้ม ได้ง่าย ๆ | Shopee Thailand
ช้อป เครื่องพ่นออกซิเจน ราคาสุดคุ้ม ได้ง่าย ๆ | Shopee Thailand
7 เครื่องพ่นยาหอบหืด ยี่ห้อไหนดี ] เครื่องพ่นละอองยาที่คิดว่าดีที่สุดในปี 2023 !
7 เครื่องพ่นยาหอบหืด ยี่ห้อไหนดี ] เครื่องพ่นละอองยาที่คิดว่าดีที่สุดในปี 2023 !
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ | Pdf
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ | Pdf
เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องพ่นยาหอบหืด เครื่องดูดเสมหะ
เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องพ่นยาหอบหืด เครื่องดูดเสมหะ

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การพ่นยา: ความหมายและแนวทางในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพ่นยาในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พ่นยา ในภาษาอังกฤษ
ความหมายและการใช้งานของคำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ยา ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยา ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *