ผ่อนผันภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นส่วนตัว

Inversion คือ การผกผันในภาษาอังกฤษ มีเพื่ออะไร???

Inversion คือ การผกผันในภาษาอังกฤษ มีเพื่ออะไร???

Keywords searched by users: ผ่อนผันภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นส่วนตัว อนุโลม ผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ, หนังสือขอผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ, ผ่อนปรน ภาษาอังกฤษ, ผ่อนผันการชําระหนี้ ภาษาอังกฤษ, ผ่อนผันค่าเทอม ภาษาอังกฤษ, ผ่อนผันทหาร ภาษาอังกฤษ, ผ่อนผัน คือ, อนุโลม ภาษาอังกฤษ

การแปลความหมายของ ผ่อนผัน เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลความหมายของคำว่า ผ่อนผัน เป็นภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. ผ่อนผัน (v) – delay, extend a limit [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการเลื่อนเวลาหรือการยืดเวลาให้กับสิ่งที่ต้องทำหรือต้องชำระในอนาคต
  • ตัวอย่างประโยค: เจ้าของหอคอนโดนี้ใจดีที่ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเพิ่มเติม [1]
 2. ผ่อนผัน (v) – indulgent, allow, permit [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการอนุโลมหรือการให้สิ่งที่ต้องการให้กับผู้อื่น
  • ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก [1]
 3. ผ่อนผัน (ก. ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้) [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการลดหย่อนหรือการให้สิ่งที่ต้องการให้กับผู้อื่น

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผ่อนผัน ดังนี้:

 • ทุเลา: หมายถึงการผ่อนผันหรือการลดหย่อนให้กับสิ่งที่ต้องทำหรือต้องชำระ [1]
 • respite: หมายถึงการที่ผ่อนคลายหรือการหยุดพักชั่วคราว [1]
 • inexorable: หมายถึงสิ่งที่ไม่ยอมผ่อนปรนหรือไม่ยอมให้ลดหย่อน [1]
 • clemency: หมายถึงความกรุณาหรือความไม่รุนแรง [1]
 • clement: หมายถึงไม่รุนแรงหรือไม่ถือโทษ [1]
 • easy: หมายถึงสิ่งที่ไม่เข้มงวดหรือไม่ลำบาก [1]
 • leniency: หมายถึงความผ่อนผันหรือความกรุณาปรานี [1]
 • lenient: หมายถึงกรุณาหรือปรานี [1]
 • relaxation: หมายถึงการผ่อนคลายหรือการลดความตึงเครียด [1]
 • relentless: หมายถึงสิ่การแปลความหมายของคำว่า ผ่อนผัน เป็นภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:
 1. ผ่อนผัน (v) – delay, extend a limit [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการเลื่อนเวลาหรือการยืดเวลาให้มีเวลาเพิ่มเติม
  • ตัวอย่างประโยค: เจ้าของหอคอนโดนี้ใจดีที่ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเพิ่มเติม [1]
 2. ผ่อนผัน (v) – indulgent, allow, permit [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการอนุโลมหรือการให้สิทธิ์ให้กับบางสิ่ง
  • ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก [1]
 3. ผ่อนผัน (ก. ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้) [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการลดหย่อนหรือการให้สิทธิ์ให้กับบางสิ่ง

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผ่อนผัน อีกมากมาย เช่น ทุเลา หมายถึงการผ่อนผันหรือการลดหย่อนให้กับบางสิ่ง [1]


Learn more:

 1. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การผ่อนผัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ผ่อนผัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ค้นหาความหมายของ ผ่อนผัน ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ค้นหาความหมายของคำว่า ผ่อนผัน ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นการค้นหาความหมายและคำจำกัดความของคำว่า ผ่อนผัน ในภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือค้นหาออนไลน์ Longdo Dictionary ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนับถือได้ในการค้นหาคำศัพท์และความหมายในภาษาไทย [1].

คำว่า ผ่อนผัน ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ผ่อนผัน (กริยา) – หมายถึงการล่าช้าหรือเลื่อนเวลา [1]. ตัวอย่างประโยค: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ [1].

 2. ผ่อนผัน (กริยา) – หมายถึงการอนุโลมหรือยอมให้เป็นไปตามต้องการของผู้อื่น [1]. ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก [1].

 3. ผ่อนผัน (คำนาม) – หมายถึงการลดหย่อนหรืออนุโลมให้กับบางสิ่ง [1]. ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ผมยอมให้เขาผ่อนผันเรื่องนี้ได้ [1].

 4. ผ่อนผัน (คำนาม) – หมายถึงการลดหย่อนหรือยอมให้เป็นไปตามต้องการของผู้อื่น [1]. ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ผมยอมให้เขาผ่อนผันเรื่องนี้ได้ [1].

จากคำจำกัดความข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าคำว่า ผ่อนผัน ในภาษาไทยมีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการค้นหาความหมายของคำศัพท์ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นที่น่าเชื่อถือและนับถือไดค้นหาความหมายของคำว่า ผ่อนผัน ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นการค้นหาความหมายและคำจำกัดความของคำว่า ผ่อนผัน ในภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือค้นหาของพจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนับถือได้ในการค้นหาคำศัพท์และความหมายในภาษาไทย [1].

คำว่า ผ่อนผัน ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหมายหลายแบบ ดังนี้:

 1. ผ่อนผัน (กริยา) – หมายถึงการล่าช้าหรือเลื่อนเวลา [1]. ตัวอย่างประโยค: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ.

 2. ผ่อนผัน (กริยา) – หมายถึงการอนุโลมหรือยอมให้เป็นไปตามต้องการของผู้อื่น [1]. ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก.

 3. ผ่อนผัน (คำนาม) – หมายถึงการลดหย่อนหรืออนุโลมให้กับบางสิ่ง [1]. ตัวอย่างประโยค: ผู้ประกอบการยอมให้ผู้รับจ้างผ่อนผันค่าจ้างในช่วงเวลาที่ยากลำบาก.

 4. ผ่อนผัน (คำนาม) – หมายถึงการลดหย่อนหรืออนุโลมให้กับบางสิ่ง [1]. ตัวอย่างประโยค: ผู้ประกอบการยอมให้ผู้รับจ้างผ่อนผันค่าจ้างในช่วงเวลาที่ยากลำบาก.


Learn more:

 1. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. ‎Longdo Dict on the App Store

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ผ่อนผัน

ผ่อนผันเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่าการลดหย่อนหรือยืดเวลาให้กับบางสิ่งหรือบางเหตุการณ์ เช่น การลดหย่อนค่าเช่าห้อง, การยืดเวลาในการชำระเงิน, หรือการให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้อื่น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ผ่อนผัน:

 1. เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ [1].
 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก [2].

Learn more:

 1. ผ่อนผัน – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายและการใช้งานของ ผ่อนผัน ในบริบทต่าง ๆ

ความหมายและการใช้งานของ ผ่อนผัน ในบริบทต่าง ๆ

ผ่อนผัน เป็นคำที่ใช้ในหลายบริบทและมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ผ่อนผันในการชำระเงิน
  ในบริบทของการชำระเงิน คำว่า ผ่อนผัน หมายถึงการแบ่งชำระเงินหรือการชำระเงินเป็นส่วนๆ ในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว ผ่อนผันจะมีการกำหนดระยะเวลาที่ชำระเงินและอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้สะดวกและไม่มีภาระหนี้ที่หนักเกินไป [1].

 2. ผ่อนผันในการซื้อสินค้า
  ในบริบทของการซื้อสินค้า คำว่า ผ่อนผัน หมายถึงการชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่ซื้อในรูปแบบการผ่อนชำระ โดยผู้ซื้อสามารถชำระเงินเป็นส่วนๆ ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจมีการกำหนดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม การผ่อนผันในการซื้อสินค้าช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดในครั้งเดียว [2].

 3. ผ่อนผันในการทำงาน
  ในบริบทของการทำงาน คำว่า ผ่อนผัน หมายถึงการปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขเงื่อนไขหรือรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะในเวลาที่มีสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง การผ่อนผันในการทำงานช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป .

 4. ผ่อนผันในการตรวจสอบหรือการปรับเปลี่ยน
  ในบริบทของการตรวจสอบหรือการปรับเปลี่ยความหมายและการใช้งานของ ผ่อนผัน ในบริบทต่าง ๆ

ผ่อนผัน เป็นคำที่ใช้ในหลายบริบทและมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ผ่อนผันในการชำระเงิน
 • ในบริบทการชำระเงิน ผ่อนผันหมายถึงการแบ่งชำระเงินหรือการชำระเงินเป็นส่วนๆ ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินได้สะดวกและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว [1].
 1. ผ่อนผันในการทำงาน
 • ในบริบทการทำงาน ผ่อนผันหมายถึงการทำงานในระยะเวลาที่แบ่งเป็นส่วนๆ หรือการทำงานเป็นช่วงๆ โดยไม่ต้องทำงานต่อเนื่อง [2]. การผ่อนผันในการทำงานสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได้ โดยให้เวลาในการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างการทำงาน [2].
 1. ผ่อนผันในการตรวจสอบหรือการตรวจเลือก
 • ในบริบทการตรวจสอบหรือการตรวจเลือก เช่นการตรวจสอบทหาร ผ่อนผันหมายถึงการขอรับการตรวจสอบหรือการตรวจเลือกในระยะเวลาที่แบ่งเป็นส่วนๆ หรือการขอรับการตรวจสอบในวันที่ต่าง ๆ [1].

การใช้งานของ ผ่อนผัน นั้นขึ้นอยู่กับบริบทและประเภทของการใช้งาน ซึ่งสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละบุคคลหรือองค์กรได้ [1][2].


Learn more:

 1. วิธีการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 2. การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

การแปลคำว่า ผ่อนผัน ในพจนานุกรม Bab.La

การแปลคำว่า ผ่อนผัน ในพจนานุกรม bab.la

คำว่า ผ่อนผัน เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ผ่อนผัน (v) – ในความหมายที่หนึ่ง, คำว่า ผ่อนผัน หมายถึงการเลื่อนเวลาหรือการยืดเวลาให้กับบางสิ่งหรือบางเหตุการณ์ [1]. ตัวอย่างประโยค: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ

 2. ผ่อนผัน (v) – ในความหมายที่สอง, คำว่า ผ่อนผัน หมายถึงการอนุโลมหรือการให้ความเข้าใจแก่บางสิ่งหรือบางคน [1]. ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก

 3. ผ่อนผัน (ก.) – ในความหมายที่สาม, คำว่า ผ่อนผัน หมายถึงการลดหย่อนหรือการให้สิทธิ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]. ตัวอย่างประโยค: ขอทุเลาไปอีกสัก 2-3 วัน

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผ่อนผัน ดังนี้:

 • Respite – หมายถึงการให้การผ่อนคลายหรือการหยุดพักชั่วคราว [1]
 • Inexorable – หมายถึงสิ่งที่ไม่ยอมให้ผ่อนปรนหรือหยุดยั้ง [1]
 • Clemency – หมายถึงความกรุณาหรือความไม่รุนแรง [1]
 • Clement – หมายถึงไม่รุนแรงหรือเมตตากรุณา [1]
 • Easy – หมายถึงง่าย, ไม่ลำบาก, สะดวกสบาย [1]
 • Leniency – หมายถึงความผ่อนผันหรือความกรุณาปรานี [1]
 • Lenient – หมายถึงผ่อนผันหรือกรุณา [1]
 • Relaxation – หมายถึงการผ่อนคลายหรือการลดความตึงเครียด [1]
 • Relentless – หมายถึงไม่ยอมผ่อนปรนหการแปลคำว่า ผ่อนผัน ในพจนานุกรม bab.la มีหลายความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:
 1. ผ่อนผัน (v) – หมายถึงการเลื่อนเวลาหรือการยืดเวลาให้กับบางสิ่งหรือบางเหตุการณ์ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เจ้าของหอคอนโดนี้ใจดีที่ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือน [1]
 2. ผ่อนผัน (v) – หมายถึงการอนุโลมหรือการให้ความเข้าใจแก่บางคนหรือบางสิ่ง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก [1]
 3. ผ่อนผัน (ก.) – หมายถึงการลดหย่อนหรือการให้สิทธิ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ขอทุเลาไปอีกสัก 2-3 วัน [1]

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผ่อนผัน ดังนี้:

 • Respite – หมายถึงการให้การหยุดพักชั่วคราว [1]
 • Clemency – หมายถึงความมีใจเมตตากรุณาปรานีหรือความไม่รุนแรง [1]
 • Clement – หมายถึงความเมตตากรุณาหรือความไม่รุนแรง [1]
 • Easy – หมายถึงความผ่อนผันหรือความไม่เข้มงวด [1]
 • Leniency – หมายถึงความผ่อนผันหรือความกรุณาปรานี [1]
 • Lenient – หมายถึงความผ่อนผันหรือความกรุณา [1]
 • Relaxation – หมายถึงการผ่อนคลายหรือการผ่อนคลายอารมณ์ [1]
 • Relentless – หมายถึงความไม่ผ่อนผันหรือความไม่ยอมผ่อนปรน [1]
 • Stern – หมายถึงความเข้มงวดหรือความไม่ผ่อนผัน [1]

Learn more:

 1. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผ่อนผัน ในภาษาอังกฤษ

ผ่อนผัน (pronounced phan-phan in Thai) is a Thai term that can be translated into English as deferment or postponement. It refers to the act of delaying or extending a deadline or payment. In the context of financial matters, it often involves negotiating with creditors or lenders to arrange for more flexible repayment terms.


Learn more:

 1. การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
 2. การขอผ่อนผันการรายงานตัวในวันคัดเลือกทหารกรณีมีความจำเป็นไปศึกษา ดูงาน ฝึกงานต่างประเทศ
 3. การขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารของนักศึกษา

Categories: รวบรวม 88 ผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ

Inversion คือ การผกผันในภาษาอังกฤษ มีเพื่ออะไร???
Inversion คือ การผกผันในภาษาอังกฤษ มีเพื่ออะไร???

(v) delay, See also: extend a limit, Example: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ, Thai Definition: ยืดเวลา ผ่อนผัน

See more: bdsdreamland.net/category/tech

อนุโลม ผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: อนุโลม ผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. อนุโลม แปลว่าอะไร

 2. ความหมายของอนุโลม

 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอนุโลม

 4. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร

 5. ความหมายของผ่อนผัน

 6. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าผ่อนผัน

 7. การใช้คำว่าอนุโลม ผ่อนผันในภาษาอังกฤษ

 8. ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 9. อนุโลม แปลว่าอะไร
  อนุโลมในภาษาอังกฤษแปลว่า allow to grant หรือ ยินยอม [1] ซึ่งหมายความว่าให้สิทธิ์หรืออนุญาตให้ใช้งาน หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 10. ความหมายของอนุโลม
  อนุโลมในภาษาไทยมีความหมายว่า ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม หรือ คล้อยตาม [1] ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสมหรือคล้อยตามเงื่อนไขที่กำหนด

 11. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอนุโลม

  • ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาราชการก็ตามแต่ก็ได้อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบางกรณี [1]
 12. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร
  ผ่อนผันในภาษาอังกฤษแปลว่า adapt หรือ ปรับเปลี่ยน [1] ซึ่งหมายความว่าปรับเปลี่ยนหรือปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง

 13. ความหมายของผ่อนผัน
  ผ่อนผันในภาษาไทยมีความหมายว่า นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี [1] ซึ่งหมายความว่าใช้หลักการเดียวกันแต่สามารถหัวข้อหลัก: อนุโลม ผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. อนุโลม แปลว่าอะไร

 2. ความหมายของอนุโลม

 3. การใช้อนุโลมในภาษาอังกฤษ

 4. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอนุโลม

 5. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร

 6. ความหมายของผ่อนผัน

 7. การใช้ผ่อนผันในภาษาอังกฤษ

 8. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าผ่อนผัน

 9. ความสัมพันธ์ระหว่างอนุโลมและผ่อนผัน

 10. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 11. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 12. สรุป

 13. อนุโลม แปลว่าอะไร

  • อนุโลม ในภาษาอังกฤษแปลว่า allow to grant หรือ ยินยอม [1]
 14. ความหมายของอนุโลม

  • อนุโลม หมายถึงการให้สิทธิหรืออนุญาตให้ทำบางสิ่งหรือใช้บางอย่าง โดยมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า ผ่อนปรน หรือ ยอม [1]
 15. การใช้อนุโลมในภาษาอังกฤษ

  • ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า allow หรือ grant เพื่อแปลความหมายของอนุโลมได้ [1]
 16. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอนุโลม

  • ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาราชการก็ตามแต่ก็ได้อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบางกรณี [1]
 17. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร

  • ผ่อนผัน ในภาษาอังกฤษแปลว่า adapt หรือ ปรับเปลี่ยน [1]
 18. ความหมายของผ่อนผัน

  • ผ่อนผัน หมายถึงการปรับเปลี่ยนหรือปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง [1]
 19. การใช้ผ่อนผันในภาษาอังกฤษ

  • เราสามารถใช้คำว่า adapt หรือ modify เพื่อแปลค

Learn more:

 1. อนุโลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อนุโลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อนุโลม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

หนังสือขอผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ

หนังสือขอผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ

หนังสือขอผ่อนผันเป็นหนังสือที่ใช้ในกระบวนการขอให้ผู้อื่นยอมให้ผ่อนผันหรือลดหย่อนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดนั้นๆ ได้ในขณะนั้น หนังสือขอผ่อนผันสามารถใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น การขอผ่อนผันค่าเช่าห้อง, การขอผ่อนผันเวลาส่งงาน, หรือการขอผ่อนผันการชำระเงิน ฯลฯ [1].

หนังสือขอผ่อนผันในภาษาอังกฤษเรียกว่า Request for leniency letter หรือ Request for extension letter ซึ่งเป็นการแสดงความปรารถนาในการขอให้ผู้อื่นยอมให้ผ่อนผันหรือลดหย่อนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดนั้นๆ ได้ในขณะนั้น [1].

หนังสือขอผ่อนผันภาษาอังกฤษมักจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้:

 1. ส่วนหัว (Header): ส่วนหัวของหนังสือขอผ่อนผันภาษาอังกฤษจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน และผู้ที่จะได้รับหนังสือนี้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอผ่อนผัน ชื่อและที่อยู่ของผู้รับหนังสือ วันที่เขียนหนังสือ ฯลฯ

 2. ส่วนเนื้อหา (Body): ส่วนเนื้อหาของหนังสือขอผ่อนผันภาษาอังกฤษจะอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุที่ผู้ขอผ่อนผันต้องการให้ผู้อื่นยอมให้ผ่อนผันหรือลดหย่อนกฎหมายหรือข้อกำหนดนั้นๆ และระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนผันที่ขอ [1].

 3. ส่วนสุดท้าย (Closing): ส่วนสุดท้ายของหนังสือขอผ่อนผันภาษาอังกฤษจะประกหนังสือขอผ่อนผัน ภาษาอังกฤษ

หนังสือขอผ่อนผันเป็นหนังสือที่ใช้ในกระบวนการขอให้มีการผ่อนผันหรือยืดเวลาในเรื่องต่างๆ ภาษาอังกฤษ. หนังสือเหล่านี้สามารถใช้ในการขอผ่อนผันค่าเช่าห้อง, การขอผ่อนผันเวลาในการส่งงาน, หรือการขอผ่อนผันการชำระเงิน เป็นต้น [1].

การขอผ่อนผันในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า request for extension หรือ request for leniency ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในกรณีที่ต้องการขอให้มีการยืดเวลาหรือผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว [1].

หนังสือขอผ่อนผันในภาษาอังกฤษสามารถเขียนเป็นฟอร์มหรือจดหมายที่อธิบายเหตุผลที่ต้องการขอผ่อนผัน โดยระบุวันที่ต้องการขอผ่อนผัน, รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องการขอผ่อนผัน, และข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, และข้อมูลติดต่ออื่นๆ [1].

การเขียนหนังสือขอผ่อนผันในภาษาอังกฤษควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลและขอบเขตของการขอผ่อนผันได้ดี นอกจากนี้ยังควรใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมชาติในภาษาอังกฤษ เพื่อให้หนังสือดูมีความเป็นมาตรฐานและเป็นระเบียบ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. หนังสือขอผ่อนผันใช้ในกรณีไหนบ้าง?

  • หนังสือขอผ่อนผันสามารถใช้ในกรณีที่ต้องการขอให้มีการยืดเวลาหรือผ่อนผันในเรื่องต่างๆ เช่น การขอผ่อนผันค่าเช่าห้อง, การขอผ่อนผันเวลาในการส่งงาน, หรือการขอผ่อนผันการชำระเงิน [1].
 2. คำว่า request for extension หมายถึงอะไร?

  • request for extension

Learn more:

 1. ผ่อนผัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
 3. Confirmation Letter
การยื่นขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นได้ด้วยตัวเอง - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
การยื่นขอเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นได้ด้วยตัวเอง – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
การขอหนังสือรับรอง - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
การขอหนังสือรับรอง – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

การแปลความหมายของ ผ่อนผัน เป็นภาษาอังกฤษ
ค้นหาความหมายของ ผ่อนผัน ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ผ่อนผัน
ความหมายและการใช้งานของ ผ่อนผัน ในบริบทต่าง ๆ
การแปลคำว่า ผ่อนผัน ในพจนานุกรม bab.la
แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ผ่อนผัน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *