ภักดี ภาษาอังกฤษ: รับรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

Yes or No เลือกตั้ง66 ‘หมอวรงค์’ พรรคไทยภักดี #Shorts #TheStandardNews #ENDGAMEเกมที่แพ้ไม่ได้

Yes Or No เลือกตั้ง66 ‘หมอวรงค์’ พรรคไทยภักดี #Shorts #Thestandardnews #Endgameเกมที่แพ้ไม่ได้

Keywords searched by users: ภักดี ภาษาอังกฤษ: รับรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษ ภักดี ภาษาคาราโอเกะ, ภักดี แปลว่า, ภักดี ภาษาจีน, Loyalty แปล, ซื่อสัตย์ ภาษาอังกฤษ, จงรักภักดี, ภัค แปลว่า, ตรวจ ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ

ภักดี: ความหมายและคำแปลในภาษาอังกฤษ

ภักดี: ความหมายและคำแปลในภาษาอังกฤษ

ภักดี เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนี้

 1. ภักดี (v) be loyal to: คำนี้หมายถึง การจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อสถาบันหรือบุคคลที่สำคัญ [1]

ตัวอย่างประโยค: คนไทยภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน (Thai people have been loyal to the monarchy for a long time) [1]

 1. ภักดี (น.): ความจงรักและความเลื่อมใสอย่างยิ่ง [1]

 2. ภักดี [phakdī] (v): แปลว่า be loyal to [2]

 3. loyal subject: คำนี้หมายถึง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดีหรือผู้จงรักภักดีต่อสถาบันหรือบุคคลที่สำคัญ [2]

ตัวอย่างประโยค: The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject. (ราชินีได้รับการต้อนรับที่มากกว่าแค่รอยยิ้มจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี) [2]

 1. allegiance: ความจงรักภักดีหรือความสวามิภักดิ์ [2]

Learn more:

 1. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภักดี แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การใช้คำว่า ภักดี ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ภักดี ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า ภักดี เป็นคำที่มีความหมายว่า จงรักภักดี หรือ จงรัก ในภาษาอังกฤษ การใช้คำนี้ในประโยคภาษาอังกฤษสามารถแสดงถึงความซื่อสัตย์ ความจงรัก หรือความภักดีต่อผู้อื่นหรือสถาบันต่าง ๆ ได้ ดังนั้น เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภักดี ในประโยคภาษาอังกฤษกันเลยครับ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภักดี ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. Thai people are known for their loyalty and devotion to the monarchy. [1]
  คนไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความภักดีและความอุทิศต่อพระมหากษัตริย์

 2. He is a loyalist who has always been faithful to his country. [1]
  เขาเป็นผู้ภักดีที่มีความภักดีต่อประเทศของเขาเสมอ

 3. The company values loyalty and rewards employees who demonstrate it. [1]
  บริษัทให้ความสำคัญกับความภักดีและมอบรางวัลให้กับพนักงานที่แสดงความภักดี

 4. Being loyal to your friends means always being there for them. [1]
  การเป็นผู้ภักดีต่อเพื่อนหมายถึงการเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเพื่อนตลอดเวลา

 5. She showed her loyalty by standing up for her colleague during the meeting. [1]
  เธอแสดงความภักดีโดยยืนหยุดสนับสนุนเพื่อนร่วมงานของเธอในการประชุม

 6. The students demonstrated their allegiance to the school by participating in various activities. [1]
  นักเรียนแสดงความภักดีต่อโรงเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ


Learn more:

 1. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จงรักภักดี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภักดี ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภักดี ในภาษาอังกฤษ:

 1. The Thai people are known for their loyalty to the monarchy. [1]
 2. The loyal subject expressed his unwavering support for the king. [1]
 3. She showed her allegiance to the country by serving in the military. [1]
 4. The samurai lived by the code of bushido, which emphasized loyalty and honor. [1]
 5. The knight swore fealty to his lord and promised to serve him faithfully. [1]
 6. Fidelity is an important trait in any relationship, showing loyalty and trust. [1]
 7. The soldiers paid homage to their fallen comrades during the memorial service. [1]
 8. The liege lord expected his vassals to be loyal and obedient. [1]
 9. The devoted fans cheered for their favorite team until the very end. [1]
 10. She was a true devotee of yoga, practicing it every day with dedication. [1]

Learn more:

 1. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภักดี แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ภักดี: ความสัมพันธ์กับคำอื่นในภาษาอังกฤษ

ภักดี: ความสัมพันธ์กับคำอื่นในภาษาอังกฤษ

ภักดี เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า มีคุณค่าดี มีความดีต่อผู้อื่น และมีความเป็นธรรม ในภาษาอังกฤษ มีคำที่สามารถเชื่อมโยงกับคำว่า ภักดี ได้ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของคำนี้ได้มากขึ้น

 1. Good (ดี): คำว่า ดี ในภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกันกับ ภักดี ในภาษาไทย คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่มีคุณค่าและความเป็นที่น่าพอใจ

 2. Virtuous (มีศีลธรรม): คำนี้ใช้เพื่ออธิบายคนที่มีความศรัทธาและคุณค่าที่ดี ซึ่งเชื่อมโยงกับความหมายของ ภักดี ในทางที่เป็นคุณธรรมและมีความเป็นธรรม

 3. Noble (มีคุณธรรม): คำนี้ใช้เพื่ออธิบายคนที่มีคุณค่าและความสำคัญ มีความเป็นผู้นำและมีความเป็นธรรม

 4. Righteous (ถูกต้อง): คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีความเป็นผู้ดีและมีความเป็นธรรม

 5. Moral (มีจริยธรรม): คำนี้ใช้เพื่ออธิบายคนที่มีความศรัทธาและมีคุณค่าทางจริยธรรม มีความเป็นผู้ดีและมีความเป็นธรรม


Learn more:

 1. ความภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. LOYALTIES แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำในข่าว – ตาสว่างกับคลังศัพท์ว่าด้วยคำว่า “blind”

การค้นหาคำว่า ภักดี ในพจนานุกรมออนไลน์

การค้นหาคำว่า ภักดี ในพจนานุกรมออนไลน์เป็นการค้นหาคำศัพท์เพื่อหาความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำนั้น ภักดี เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบท ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ในพจนานุกรมออนไลน์ต่าง ๆ ตามที่ค้นหาได้จากผลการค้นหา [1].

ความหมายของ ภักดี

 • ภักดี (v) หมายถึง จงรักภักดี หรือมีความซื่อสัตย์และจงรักต่อสถาบันหรือบุคคลที่สำคัญ [1].
 • ภักดี (น.) หมายถึง ความจงรักและความเลื่อมใสอย่างยิ่ง [1].

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับ ภักดี

 • คนไทยภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน [1].
 • เขาเป็นคนภักดีที่มีความซื่อสัตย์และจงรักต่อครอบครัว [1].

Learn more:

 1. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ผู้ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภักดี – พจนานุกรมไทยอังกฤษไทย – Dict2U พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

Categories: สรุป 85 ภักดี ภาษา อังกฤษ

Yes or No เลือกตั้ง66 ‘หมอวรงค์’ พรรคไทยภักดี #Shorts #TheStandardNews #ENDGAMEเกมที่แพ้ไม่ได้
Yes or No เลือกตั้ง66 ‘หมอวรงค์’ พรรคไทยภักดี #Shorts #TheStandardNews #ENDGAMEเกมที่แพ้ไม่ได้

loyal. (adj) ซื่อสัตย์, ภักดี, จงรักภักดี loyalist. (n) ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ภักดี, ผู้จงรักภักดี

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ภักดี ภาษาคาราโอเกะ

ภักดี ภาษาคาราโอเกะ

ภักดี เป็นคำศัพท์ที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลี/สันสกฤต และมีความหมายหลากหลาย ซึ่งสามารถใช้ในประโยคได้หลากหลายแบบ ดังนี้:

 1. [to] be loyal; be faithful

  • ภักดีในทางความหมายนี้หมายถึงการเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสิ่งที่เชื่อมั่น เช่น ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ [1]
 2. loyalty; faithfulness; allegiance

  • ภักดีในทางความหมายนี้หมายถึงความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ และความเคารพนับถือต่อสิ่งที่เชื่อมั่น [1]
 3. loyalist; one who is faithful

  • ภักดีในทางความหมายนี้หมายถึงผู้ที่มีความภักดี คือผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง [2]

ภาษาคาราโอเกะ เป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมในการร้องเพลง ภาษาคาราโอเกะมีลักษณะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับการร้องเพลง ซึ่งมักจะใช้ในการคาราโอเกะหรือการร้องเพลงคาราโอเกะ ภาษาคาราโอเกะมีคำศัพท์และวลีที่ใช้บ่อยในเพลง ซึ่งสามารถเรียนรู้และใช้ได้ง่ายๆ แม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น [2]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ภักดีในภาษาคาราโอเกะหมายถึงอะไร?

  • ในภาษาคาราโอเกะ ภักดีหมายถึงคำที่ใช้ในการพูดถึงความภักดี ความจงรักภักดี หรือความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เชื่อมั่น [2]
 2. ภาษาคาราโอเกะคือภาษาใด?

  • ภาษาคาราโอเกะเป็นภาษาที่ภักดี ภาษาคาราโอเกะ

ภักดี เป็นคำศัพท์ที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลี/สันสกฤต ซึ่งมีความหมายว่า จงรักภักดี หรือ จงเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดี [1] คำว่า ภักดี นี้เป็นคำกริยาที่ใช้ในรูปแบบของคำสั่งหรือคำบอกเล่าในภาษาไทย และมีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่า จงรักภักดี หรือ จงเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ในภาษาไทย [2]

คำว่า ภักดี มักถูกใช้ในบริบททางศาสนา และมีความหมายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อสถาบันหรือผู้ใดที่มีความสำคัญ [2] ในประเทศไทย คำว่า ภักดี มักถูกใช้ในบทสวดมนต์ หรือในการพูดถึงคุณค่าและความเคารพอย่างสูงต่อพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ [2]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ภักดี ภาษาคาราโอเกะ หมายถึงอะไร?
  ภักดี ภาษาคาราโอเกะ หมายถึงการร้องเพลงคาราโอเกะในภาษาไทย โดยใช้คำว่า ภักดี เป็นชื่อเรียกของคาราโอเกะในภาษาไทย [2]

 2. ภักดี ภาษาคาราโอเกะ เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในคาราโอเกะไทยหรือไม่?
  ใช่ คำว่า ภักดี เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในคาราโอเกะไทย เนื่องจากเป็นคำที่มีความหมายสำคัญและเชื่อมโยงกับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี [2]


Learn more:

 1. ภักดี – Thai / English dictionary meaning – ภาษาอังกฤษ แปล ความหมาย
 2. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภักดี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 19 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
ณัฐหทัย อิสรวงศ์ภักดี สอนภาษาอังกฤษ
ณัฐหทัย อิสรวงศ์ภักดี สอนภาษาอังกฤษ

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ภักดี: ความหมายและคำแปลในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า ภักดี ในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ภักดี ในภาษาอังกฤษ
ภักดี: ความสัมพันธ์กับคำอื่นในภาษาอังกฤษ
การค้นหาคำว่า ภักดี ในพจนานุกรมออนไลน์

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *