สัญประกาศ คือ วิธีการประกาศผ่านคำพูดและการเผยแพร่

เครื่องหมายวรรคตอน ป.3 - Youtube

ภาษาไทย ป 2 เรื่อง อัญประกาศ

Keywords searched by users: สัญประกาศ คือ วิธีการประกาศผ่านคำพูดและการเผยแพร่ สัญประกาศ ตัวอย่าง, อัญประกาศ สัญประกาศ, ยัติภังค์ คือ, สัญประกาศ อ่านว่า, _ คือเครื่องหมายอะไร, อัศเจรีย์ คือ, มหัพภาค หมายถึง, สัญประกาศ ภาษาอังกฤษ

1. สัญประกาศคืออะไร

เครื่องหมายวรรคตอน ป.3 - Youtube
เครื่องหมายวรรคตอน ป.3 – Youtube

สัญประกาศคืออะไร

สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญหรือข้อความที่ต้องการให้สังเกตพิเศษ [1]. สัญประกาศสามารถมีหนึ่งเส้นหรือสองเส้น และมักถูกใช้ในหลายที่ เช่น เอกสารที่เขียนด้วยลายมือหรือเครื่องพิมพ์ดีด หรือในเว็บไซต์เพื่อเน้นการเชื่อมโยงหลายมิติ [1].

การใช้สัญประกาศในเว็บไซต์

 • ในเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป การเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกแสดงให้มีขีดเส้นใต้โดยปกติ [1]. แต่ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงผลการเชื่อมโยงหลายมิติได้ [1].
 • ใน HTML, สัญประกาศสามารถใช้แท็ก เพื่อระบุข้อความที่แทรกเพิ่มเข้ามา และแท็ก เพื่อระบุข้อความที่ต้องการให้ขีดเส้นใต้ [1].

การใช้สัญประกาศในภาษาอื่น

 • ในภาษาจีน, สัญประกาศมีสองแบบคือ เครื่องหมายชื่อเฉพาะ ที่ใช้เส้นตรงเหมือนขีดเส้นใต้ธรรมดา [2].

สรุป
สัญประกาศคือเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญหรือข้อความที่ต้องการให้สังเกตพิเศษ [1]. การใช้สัญประกาศสามารถเกิดขึ้นในหลายที่ เช่น เอกสารที่เขียนด้วยลายมือหรือเครื่องพิมพ์ดีด หรือในเว็บไซต์เพื่อเน้นการเชื่อมโยงหลายมิติ [1].


Learn more:

 1. สัญประกาศ – วิกิพีเดีย
 2. สัญประกาศ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สัญประกาศ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

2. สัญประกาศในประเภทต่างๆ

Grammar: การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ
Grammar: การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ

สัญประกาศในประเภทต่างๆ

สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่มีความสำคัญในการสื่อสารและการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งมักถูกใช้ในหลายสถานการณ์และประเภทต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวัน และในสถานที่ต่าง ๆ เช่น องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรสังคมศึกษา

นอกจากนี้ สัญประกาศยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับประชาชน โดยสามารถใช้ในการประกาศข่าวสาร ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ สัญประกาศยังมีประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เช่น การประกาศเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา การประกาศเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน หรือการประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎระเบียบขององค์กร

นอกจากนี้ สัญประกาศยังมีลักษณะและประเภทต่าง ๆ ที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้:

 1. สัญประกาศทางธุรกิจ: เป็นสัญประกาศที่ออกจากองค์กรธุรกิจเพื่อประกาศข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 2. สัญประกาศราชการ: เป็นสัญประกาศที่ออกจากหน่วยงานราชการเพื่อประกาศข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

 3. สัญประกาศการศึกษา: เป็นสัญประกาศที่ออกจากหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อประกาศข่าวสสัญประกาศในประเภทต่างๆ

สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่มีความสำคัญในการสื่อสารและการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชน ภายในสัญประกาศจะประกอบไปด้วยข้อความที่มีความสำคัญและมีผลต่อประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง สัญประกาศสามารถออกจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อแจ้งข่าวสาร ประกาศนโยบาย หรือแจ้งคำสั่งต่าง ๆ ให้กับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง [2].

นอกจากนี้ สัญประกาศยังมีประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและมีความสำคัญต่อสังคม สัญประกาศสามารถใช้ในหลายประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหา ดังนี้:

 1. สัญประกาศข่าวสาร: เป็นสัญประกาศที่ใช้ในการแจ้งข่าวสารที่สำคัญแก่ประชาชน อาทิเช่น การแจ้งข่าวเกี่ยวกับสภาวะภัยพิบัติ เหตุการณ์สำคัญ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน [2].

 2. สัญประกาศนโยบาย: เป็นสัญประกาศที่ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อแจ้งนโยบายหรือแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีผลต่อประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นโยบายการศึกษา นโยบายการเงิน หรือนโยบายการพัฒนาที่ดีขึ้น [2].

 3. สัญประกาศคำสั่ง: เป็นสัญประกาศที่ใช้ในการแจ้งคำสั่งหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ผู้รับสัญประกาศต้องปฏิบัติตาม อาทิเช่น สัญประกาศคำสั่งการห้ามสูบบ


Learn more:

 1. ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – วิกิตำรา
 2. สัญประกาศ – วิกิพีเดีย
 3. เรียนรู้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนกับครูเฟิร์ส: ตุลาคม 2016

3. การใช้สัญประกาศในชีวิตประจำวัน

เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน ใช้เฉพาะความหมาย | 中文标点符号的用法 ตอนที่ 2 | Tutustory 图图是道
เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน ใช้เฉพาะความหมาย | 中文标点符号的用法 ตอนที่ 2 | Tutustory 图图是道

การใช้สัญประกาศในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เราพบเห็นและใช้งานอยู่ทุกวัน ภาษาไทยมีเครื่องหมายวรรคตอนหลายแบบที่ใช้ในการแบ่งวรรคตอนและเพื่อให้เข้าใจความหมายของข้อความได้ง่ายขึ้น [1]. ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สัญประกาศในชีวิตประจำวันในภาษาไทยอย่างละเอียดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ Google SEO standards.

เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในภาษาไทยมีหลายแบบ โดยแต่ละแบบจะมีการใช้และกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. มหัพภาค (จุด): ใช้เพื่อแสดงจบประโยค จบความ อักษรย่อ หรือจุดทศนิยม [1].

 2. จุลภาค (ลูกน้ำ): ใช้คั่นจำนวนเลข คำหรือข้อความ [1].

 3. อัฒภาค: ใช้แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกัน [1].

 4. ทวิภาค: ใช้ไขความ แจกแจงรายการ หรือแสดงอัตราส่วน [1].

 5. วิภัชภาค: ใช้แจกแจงรายการ (มักใช้คู่กับยัติภังค์) [1].

 6. ยัติภังค์: ใช้แยกพยางค์ ตัวอักษร หรือกลุ่มตัวเลข และแจกแจงรายการ [1].

 7. นขลิขิต (วงเล็บ): ใช้กันคำ ข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลขไว้เป็นพิเศษ [1].

 8. วงเล็บเหลี่ยม: ใช้เมื่อข้อความนั้นใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นอยู่แล้วแสดงคำอ่าน [1].

 9. วงเล็บปีกกา: ใช้กันคำ ข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลขที่อยู่กลุ่มเดียวกันไว้ด้วยกัน [1].

 10. ปรัศนี (คำถาม): ใช้แสดงคำถาม [1].

 11. อัศเจรีย์ (ตกใจ): ใช้แสดงว่าเป็นคำอุทานหรือคำเลียนการใช้สัญประกาศในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เราพบเห็นและใช้งานอยู่ทุกวัน ภาษาไทยมีเครื่องหมายวรรคตอนหลายแบบที่ใช้ในการแบ่งวรรคตอนและเพื่อเพิ่มความเข้าใจในภาษาไทย ดังนี้:

 12. เครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป:

 • จุด (.) ใช้เพื่อแสดงจบประโยค [1].
 • จุลภาค (,) ใช้เพื่อคั่นคำหรือข้อความ [1].
 • อัฒภาค (;) ใช้เพื่อแยกประโยคเปรียบเทียบ [1].
 • ทวิภาค (:) ใช้เพื่อไขความหรือแสดงอัตราส่วน [1].
 • วิภัชภาค (:-) ใช้เพื่อแจกแจงรายการ (มักใช้คู่กับยัติภังค์) [1].
 • ยัติภังค์ (–) ใช้เพื่อแยกพยางค์ ตัวอักษร หรือกลุ่มตัวเลข [1].
 • นขลิขิต (วงเล็บ) ( ) ใช้เพื่อคำ ข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลขที่เป็นพิเศษ [1].
 • วงเล็บเหลี่ยม [ ] ใช้เมื่อข้อความใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นอยู่แล้วแสดงคำอ่าน [1].
 • วงเล็บปีกกา { } ใช้เพื่อกันคำ ข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลขที่อยู่กลุ่มเดียวกัน [1].
 • ปรัศนี (?) ใช้แสดงคำถาม [1].
 • อัศเจรีย์ (!) ใช้แสดงว่าเป็นคำอุทานหรือคำเลียนเสียงธรรมชาติ [1].
 • อัญประกาศ (“……”) ใช้แสดงว่าเป็นคำพูดหรือข้อความที่คัดมาหรือความนึกคิด [1].
 • อัญประกาศเดี่ยว (‘…….’) ใช้ซ้อนในข้อความที่มีเครื่องหมายอัญประกาศอยู่แล้ว [1].
 • ไม้ยมก (ๆ) ใช้หลังคำ วลี หรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำ [1].
 • ไปยาลน้อย/เปยยาลน้อย (ฯ) ใช้ละคำ [1].
 • ไปยาลใหญ่/เปยยาลใหญ่ (ฯล

Learn more:

 1. เครื่องหมายวรรคตอน – ภาษาไทยใส่ไข่ใส่นม
 2. เรียนรู้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนกับครูเฟิร์ส: ตุลาคม 2016
 3. หลักการใช้งาน Punctuations หรือเครื่องหมายวรรคตอน – Engcouncil

4. สัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคม

ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน - วิกิตำรา
ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – วิกิตำรา

สัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคม

สัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคมเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประกาศหรือประกาศให้ทราบถึงนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการที่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนทั่วไป สัญประกาศเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากสามารถมีผลต่อการดำเนินชีวิตและสังคมของประชาชนได้โดยตรง

นอกจากนี้ สัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคมยังสามารถเป็นแนวทางในการกำหนดค่านิยม จริยธรรม และความเป็นธรรมของสังคม โดยสัญประกาศเหล่านี้มักเน้นไปที่การสร้างความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความเป็นธรรมในสังคม

ตัวอย่างของสัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคมได้แก่:

 1. สัญญาสิทธิมนุษยชนสากล: เป็นสัญญาที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองและเผยแพร่ขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [1].
 2. สัญญาสิทธิเด็ก: เป็นสัญญาที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองและเผยแพร่ขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทั่วโลก [1].
 3. สัญญาสิทธิผู้สูงอายุ: เป็นสัญญาที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองและเผยแพร่ขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของผู้สูงอายุทั่วโลก [1].
 4. สัญญาสิทธิความเสมอภาค: เป็นสัญญาที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองและเผยแพร่ขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมและยุติธรรมในสังคม [1].

สัญประกาศเหล่านี้มีผลกรสัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคมเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญในการกำหนดและปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น สัญประกาศเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กฎหมาย และค่านิยมที่สำคัญต่อสังคม ซึ่งสัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคมสามารถมีอยู่ในหลายประเทศและมีหลายประเภท ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคม:

 1. สัญญาสิทธิมนุษยชน: สัญญาสิทธิมนุษยชนเป็นเอกสารที่สำคัญในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของมนุษยชน สัญญานี้รับรองสิทธิเบื้องต้นเช่น สิทธิในการเสรีภาพ สิทธิในการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา [1].

 2. สัญญาสิทธิเด็ก: สัญญาสิทธิเด็กเป็นเอกสารที่รับรองสิทธิและความคุ้มครองของเด็ก สัญญานี้รับรองสิทธิเด็กในหลายด้าน เช่น สิทธิในการได้รับการดูแลและความคุ้มครอง สิทธิในการได้รับการศึกษา และสิทธิในการมีชีวิตที่มีความสุข [2].

 3. สัญญาสิทธิผู้สูงอายุ: สัญญาสิทธิผู้สูงอายุเป็นเอกสารที่รับรองสิทธิและความคุ้มครองของผู้สูงอายุ สัญญานี้รับรองสิทธิผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิในการได้รับการดูแลและความคุ้มครอง สิทธิในการได้รับการสงเคราะห์ และสิทธิในการมีชีวิตที่มีความสุข .

 4. สัญญาสิทธิความเสมอภาค: สัญญาสิท


Learn more:

 1. อัญประกาศ – วิกิพีเดีย
 2. ความเสมอภาคทางสังคม – วิกิพีเดีย

5. การอ่านและเขียนสัญประกาศ

เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - Youtube
เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 – Youtube

การอ่านและเขียนสัญประกาศเป็นทักษะที่สำคัญในการเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญหรือต้องการให้คนอ่านสังเกตและใส่ใจเป็นพิเศษ [1].

การอ่านและเขียนสัญประกาศมีความสำคัญอย่างมากในหลายด้าน เช่น:

 1. การอ่านและเขียนสัญประกาศช่วยให้คนสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง [1].
 2. การอ่านและเขียนสัญประกาศช่วยให้คนสามารถรับรู้ข้อมูลสำคัญและสิทธิ์ของตนเองได้ [1].
 3. การอ่านและเขียนสัญประกาศช่วยให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการที่มีผลต่อชุมชนหรือสังคมได้อย่างถูกต้อง [1].

เพื่อให้การเขียนเนื้อหาของคุณตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

 1. การเลือกคำสำคัญ: เลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณเพื่อให้ผู้ค้นหาสามารถค้นหาและพบเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น [2].

 2. การเขียนเนื้อหา: เนื้อหาควรเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ใช้หัวข้อย่อยและรายการเพื่อแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น [2].

 3. การใช้รูปแบบ: ใช้หัวข้อและข้อความตัวหนาเพื่อเน้นความสำคัญของข้อความ และใช้รูปภาพและวิดีโอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสมบูรณ์การอ่านและเขียนสัญประกาศเป็นทักษะที่สำคัญในการเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญหรือข้อความที่ควรสังเกตพิเศษ [1] การอ่านและเขียนสัญประกาศเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานในหลายสาขาอาชีพ เช่น กฎหมาย, การบริหารงาน, การเมือง, และอื่นๆ

ด้านลักษณะการอ่านและเขียนสัญประกาศ สามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. การอ่านสัญประกาศ

  • อ่านอย่างรอบคอบ: การอ่านสัญประกาศควรทำอย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจเนื้อหาและความหมายที่ถูกต้อง [1].
  • เข้าใจคำศัพท์และคำว่าที่ใช้: การอ่านสัญประกาศควรเข้าใจคำศัพท์และคำว่าที่ใช้ในเนื้อหา เพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง [1].
  • วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา: การอ่านสัญประกาศควรวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจความหมายและสาระสำคัญ [1].
 2. การเขียนสัญประกาศ

  • ใช้ภาษาที่ชัดเจน: การเขียนสัญประกาศควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและไม่เกิดความกำกวมให้ผู้อ่าน [1].
  • ใช้โครงสร้างที่เป็นระเบียบ: การเขียนสัญประกาศควรใช้โครงสร้างที่เป็นระเบียบ เช่น การแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย และการใช้หมายเลขหรือตัวอักษรเพื่อเรียงลำดับข้อความ [1].
  • ใช้คำที่เหมาะสม: การเขียนสัญประกาศควรใช้คำที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิด [1

Learn more:

 1. สัญประกาศ – วิกิพีเดีย
 2. ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – วิกิตำรา

Categories: รายละเอียด 24 สัญประกาศ คือ

ภาษาไทย ป 2 เรื่อง อัญประกาศ
ภาษาไทย ป 2 เรื่อง อัญประกาศ

See more: bdsdreamland.net/category/tech

สัญประกาศ ตัวอย่าง

สัญประกาศ ตัวอย่าง

สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญหรือข้อความที่ต้องการให้สังเกตพิเศษ [1] สัญประกาศสามารถมีหนึ่งเส้นหรือสองเส้น และมักถูกใช้ในหลายสถานการณ์ เช่นในเอกสารที่เขียนด้วยลายมือหรือเครื่องพิมพ์ดีด หรือในเว็บไซต์เพื่อเน้นการเชื่อมโยงหลายมิติ [1]

การใช้สัญประกาศในเอกสารที่เขียนด้วยลายมือหรือเครื่องพิมพ์ดีดสามารถแสดงว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้ควรใช้ไทป์เฟซพิเศษสำหรับเน้นข้อความ เช่นตัวเอน [1] ในปัจจุบัน เราสามารถเลือกใช้ไทป์เฟซแบบตัวหนาหรือตัวเอนแทนได้ในคอมพิวเตอร์โดยตรง [1]

ในเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป การเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกแสดงให้มีขีดเส้นใต้โดยปกติ แต่ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงผลการเชื่อมโยงหลายมิติให้แตกต่างไปจากเดิมได้ [1] ใน HTML สามารถใช้แท็ก หรือ เพื่อระบุว่าเป็นข้อความที่ต้องการให้ขีดเส้นใต้ [1] ในแฟ้มข้อความธรรมดาหรือข้อความอีเมล การขีดเส้นใต้ไม่สามารถกระทำได้โดยตรง จึงใช้อักขระอันเดอร์สกอร์ (_) คลุมที่ข้อความแทนการขีดเส้นใต้ [1]

สัญประกาศในภาษาจีนไม่ได้ถูกใช้เพื่อเน้นข้อความ แต่มีการใช้สัญประกาศเป็นเครื่องหมายชื่อเฉพาะ [1]

สรุป

 • สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญหรือข้อความที่ตสัญประกาศ ตัวอย่าง

สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญหรือข้อความที่ต้องการให้สังเกตพิเศษ [1] สัญประกาศสามารถมีหนึ่งเส้นหรือสองเส้น และมักถูกใช้ในหลายที่ เช่น ในเอกสารที่เขียนด้วยลายมือหรือเครื่องพิมพ์ดีด หรือในเว็บเบราว์เซอร์ [1]

การใช้สัญประกาศในเอกสารที่เขียนด้วยลายมือหรือเครื่องพิมพ์ดีด สัญประกาศถูกใช้เพื่อเน้นข้อความที่ขีดเส้นใต้ว่าควรใช้ไทป์เฟซพิเศษสำหรับเน้นข้อความนั้น [1] แต่ในปัจจุบัน เราสามารถเลือกใช้ไทป์เฟซแบบตัวหนาหรือตัวเอนแทนได้ในคอมพิวเตอร์โดยตรง [1] สัญประกาศจึงลดบทบาทความสำคัญลง [1]

ในเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป การเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกแสดงให้มีขีดเส้นใต้โดยปกติ [1] แต่ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงผลการเชื่อมโยงหลายมิติให้แตกต่างไปจากเดิมได้ [1] ใน HTML สามารถใช้แท็ก หรือ เพื่อระบุว่าเป็นข้อความที่ต้องการให้ขีดเส้นใต้ [1]

การใช้สัญประกาศในภาษาอื่น จีนไม่มีการใช้สัญประกาศในงานเขียนโบราณ เนื่องจากใช้พู่กันแทน [1] แต่เมื่อมีการพัฒนาเทคนิคการพิมพ์ จึงมีการใช้สัญประกาศ แต่ไม่ได้ใช้สำหรับการเน้นข้อความ [1]

สรุป

 • สัญประกาศเป็นเครื่องหมายวรรคตอนชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญหรือข้อความที่ต้องการให้สังเกตพ

Learn more:

 1. สัญประกาศ – วิกิพีเดีย
 2. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
 3. ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – วิกิตำรา
045C+4100757+ท+เครื่องหมายวรรคตอน+Thaip4+Dl57T1 - Youtube
045C+4100757+ท+เครื่องหมายวรรคตอน+Thaip4+Dl57T1 – Youtube
Differsheet
Differsheet
ภาษาไทย ป.6 เครื่องหมายวรรคตอน - Youtube
ภาษาไทย ป.6 เครื่องหมายวรรคตอน – Youtube
ขอคำแนะนำการใช้เครื่องหมายวรรคตอน โดยละเอียดของวรรณกรรมไทยค่ะ | Dek-D.Com
ขอคำแนะนำการใช้เครื่องหมายวรรคตอน โดยละเอียดของวรรณกรรมไทยค่ะ | Dek-D.Com
ติวเข้มภาษาไทย ม.2 - Youtube
ติวเข้มภาษาไทย ม.2 – Youtube
ขีดเส้นใต้ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ขีดเส้นใต้ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน - วิกิตำรา
ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – วิกิตำรา
เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - Youtube
เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 – Youtube
ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน - วิกิตำรา
ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – วิกิตำรา
เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน ใช้เฉพาะความหมาย | 中文标点符号的用法 ตอนที่ 2 | Tutustory 图图是道
เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน ใช้เฉพาะความหมาย | 中文标点符号的用法 ตอนที่ 2 | Tutustory 图图是道
Grammar: การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ
Grammar: การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ
เครื่องหมายวรรคตอน ป.3 - Youtube
เครื่องหมายวรรคตอน ป.3 – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. สัญประกาศคืออะไร
2. สัญประกาศในประเภทต่างๆ
3. การใช้สัญประกาศในชีวิตประจำวัน
4. สัญประกาศที่มีความสำคัญในสังคม
5. การอ่านและเขียนสัญประกาศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *