โทมนัส อ่านว่า: ความหมายและความสำคัญในชื่อนี้

Yuwaput] มงคลที่ ๓๖ : ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ อโสกํ จิตฺตํ : เมื่อถูกโลกธรรมกระทบแล้ว มีจิตไม่เศร้าโศก *จิตไม่โศก* คือจิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่มีความเศร้าโศก *เศร้าโศก* คือจิตโทมนัส เสียใจ ตรอมใจ ความเป็

#ผู้ปิดกั้นอภิชฌาโทมนัสให้หยุดไหล | พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ | คำตรัสสอนของพระพุทธองค์

Keywords searched by users: โทมนัส อ่านว่า: ความหมายและความสำคัญในชื่อนี้ โทมนัสสา อ่านว่า, โทมนัส โสมนัส คือ, ธรรมาสน์ อ่านว่า, โสมนัส อ่านว่า, ทฤฆชาติ อ่านว่า, โทรมนัส, โทมนัส ตรงข้าม, สีทันดร อ่านว่า

1. ความหมายของโทมนัส

Yuwaput] มงคลที่ ๓๖ : ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ อโสกํ จิตฺตํ : เมื่อถูกโลกธรรมกระทบแล้ว มีจิตไม่เศร้าโศก *จิตไม่โศก* คือจิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่มีความเศร้าโศก *เศร้าโศก* คือจิตโทมนัส เสียใจ ตรอมใจ ความเป็
Yuwaput] มงคลที่ ๓๖ : ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ อโสกํ จิตฺตํ : เมื่อถูกโลกธรรมกระทบแล้ว มีจิตไม่เศร้าโศก *จิตไม่โศก* คือจิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่มีความเศร้าโศก *เศร้าโศก* คือจิตโทมนัส เสียใจ ตรอมใจ ความเป็

ความหมายของโทมนัสในภาษาไทยหมายถึงความเศร้าหมองหรือความเสียใจ [1] [2] โทมนัสเป็นคำที่ใช้ในบาลีภาษาและมีความหมายเดียวกันกับคำว่า ความเสียใจ หรือ ความโศกเศร้า โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเสียใจหรือความทุกข์ใจ [1] [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โทมนัส:

 • เมื่อเขาได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัวของเขา เขารู้สึกโทมนัสอย่างมาก [1]
 • หลังจากเสียบ้านเสียครอบครัว เธออยู่ในสภาวะโทมนัสมาก [2]

Learn more:

 1. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โทมนัส คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโทมนัส

ตอน ขยายความ อุทิสมังสะ กับ สัญจิจจะ โวโรเปตุง (สื่อธรรมะพ่อครู) - Youtube
ตอน ขยายความ อุทิสมังสะ กับ สัญจิจจะ โวโรเปตุง (สื่อธรรมะพ่อครู) – Youtube

โทมนัส เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่าความเศร้าหมองหรือความเสียใจ [1] คำว่าโทมนัสมักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเศร้าหมองหรือความทุกข์ใจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google ซึ่งต้องการเนื้อหาที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง จึงจะมาเสนอตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโทมนัสในประโยคภาษาไทยต่อไปนี้:

 1. ความโทมนัสที่เกิดจากการสูญเสียคนที่เรารักคือความเจ็บปวดที่ไม่สามารถลืมได้ [1].
 2. เมื่อเขาได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัว เขารู้สึกโทมนัสอย่างมาก [1].
 3. หลังจากเสียบ้านและงาน เธอรู้สึกโทมนัสมากมาย [1].
 4. ความโทมนัสที่เกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของคนที่เรารัก สามารถทำให้เรารู้สึกเศร้าหมองและเหงา [1].
 5. เมื่อเขาเสียชีวิตไป เรารู้สึกโทมนัสอย่างมากและไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เลย [1].

Learn more:

 1. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โทมนัส คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

3. การแปลคำว่าโทมนัสจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

การแปลคำว่า โทมนัส จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า โทมนัส มีความหมายหลายแบบตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้:

 1. โทมนัส (n) หมายถึงความเสียใจหรือความโศกเศร้า [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกโทมนัสเมื่อเสียชีวิตของคนที่รัก [1]
 2. โทมนัส (โทมมะ-) (n) หมายถึงความเสียใจหรือความทุกข์ใจ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เธอรู้สึกโทมนัสเมื่อเพื่อนสนิทเลิกเป็นเพื่อน [1]

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โทมนัส อีกมากมาย เช่น ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, ความเป็นทุกข์ใจ ซึ่งสามารถใช้แทนคำว่า โทมนัส ได้ในบางกรณี [1]


Learn more:

 1. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -โทมนัส- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

4. การอ่านและการออกเสียงคำว่าโทมนัส

การอ่านและการออกเสียงคำว่า โทมนัส เป็นเรื่องที่น่าสนใจในภาษาไทย โดยคำว่า โทมนัส เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับความเสียใจหรือความทุกข์ใจ [1] ซึ่งมาจากภาษาบาลี โทมนสฺส และเทียบภาษาสันสกฤต दौर्मनस्य [1]

การอ่านคำว่า โทมนัส

การอ่านคำว่า โทมนัส ในภาษาไทยมีดังนี้ [1]:

 • โทมนัส

ความหมายของคำว่า โทมนัส

คำว่า โทมนัส ในภาษาไทยมีความหมายเกี่ยวกับความเสียใจหรือความทุกข์ใจ [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบาลีศาสตร์และสันสกฤตศาสตร์ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โทมนัส

 • เมื่อเขาได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัวของเขา เขารู้สึกโทมนัสมาก [2].
 • ความโทมนัสที่เขารู้สึกเมื่อเสียชีวิตของคนที่รักจะไม่สามารถอภิปรายได้ [1].

Learn more:

 1. โทมนัส – วิกิพจนานุกรม
 2. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บทที่ 137: มอรมอน 1-2

5. อื่นๆ เกี่ยวกับคำว่าโทมนัส

โทมนัส เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเศร้าหมอง ความเสียใจ หรือความโศกเศร้า [1] [2] คำว่า โทมนัส มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความเสียใจ หรือ ความโศกเศร้า ในภาษาไทยอื่น ๆ อาจใช้คำเหมือนหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียง เช่น ความเศร้า [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โทมนัส:

 • เมื่อเขาเสียใจหรือโทมนัส เขามักจะหลงเชื่อในชีวิตและไม่มีแรงบันดาลใจในการทำอะไร [1]
 • ความโทมนัสที่เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียคนที่รักสามารถทำให้เรารู้สึกเหมือนหัวใจถูกแยกออกจากกัน [2]

Learn more:

 1. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: นับ 52 โทมนัส อ่านว่า

#ผู้ปิดกั้นอภิชฌาโทมนัสให้หยุดไหล | พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ | คำตรัสสอนของพระพุทธองค์
#ผู้ปิดกั้นอภิชฌาโทมนัสให้หยุดไหล | พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ | คำตรัสสอนของพระพุทธองค์

โทม-มะ-นัดโทมนัส อ่านว่า โทม-มะ-นัด เป็นคำนาม มีความหมายว่า ความเสียใจ ความเป็นทุกข์ใจ. (ป. โทมนสฺส).ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

[โทมมะ-] น. ความเสียใจ ความเป็นทุกข์ใจ. (ป. โทมนสฺส).

See more: bdsdreamland.net/category/tech

โทมนัส อ่านยังไง

การอ่านคำว่า โทมนัส ในภาษาไทยมีวิธีอ่านว่า โทม-มะ-นัส [1] ซึ่งเป็นคำนามที่มีความหมายว่า ความเสียใจ หรือ ความเป็นทุกข์ใจ [1] โดยคำนามนี้มาจากภาษาบาลี โทมนสฺส [1].

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่เพิ่มเติมจะถูกเพิ่มเข้าไปในย่อหน้าด้านล่าง:

 • คำว่า โทมนัส ในภาษาไทยมีวิธีอ่านว่า โทม-มะ-นัส [1].
 • โทมนัส เป็นคำนามที่มีความหมายว่า ความเสียใจ หรือ ความเป็นทุกข์ใจ [1].
 • คำนาม โทมนัส มาจากภาษาบาลี โทมนสฺส [1].

Learn more:

 1. คําไทย – โทมนัส อ่านว่า โทม-มะ-นัด เป็นคำนาม… – Facebook
 2. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

โทมนัส” มีความหมายว่าอย่างไร

คำว่า โทมนัส ในภาษาไทยมีความหมายว่าความเสียใจหรือความเป็นทุกข์ใจ [1]. คำนี้สามารถหาความหมายเพิ่มเติมได้จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ของราชบัณฑิตยสถาน [2].

คำว่า โทมนัส มีความหมายเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับความเศร้าหมองและความทุกข์ใจ [2]. ความหมายนี้เป็นที่นิยมใช้ในบาลีศาสตร์เพื่ออธิบายความเสียใจและความทุกข์ใจ [2].


Learn more:

 1. -โทมนัส- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. โทมนัส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โทมนัส คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
โทมนัส แปลว่า อะไร ? - Youtube
โทมนัส แปลว่า อะไร ? – Youtube
เมล็ดพันธุ์แห่งการตื่นรู้] 🌱 เวทนา (บาลี: เวทนา ) “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี” เวทนา หมายถึง ความเสวยอารมณ์ คือ ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือรู้สึกเฉยๆ การเสวยอารมณ์นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากผัสสะ เมื่อองค์ทั้ง 3 มาประจวบ
เมล็ดพันธุ์แห่งการตื่นรู้] 🌱 เวทนา (บาลี: เวทนา ) “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี” เวทนา หมายถึง ความเสวยอารมณ์ คือ ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือรู้สึกเฉยๆ การเสวยอารมณ์นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากผัสสะ เมื่อองค์ทั้ง 3 มาประจวบ
พงศ์เล่าเรื่อง] 🔖ปฏิจจสมุปบาท แปลว่า ??🔖 🔻ปฏิจจะ แปลว่า อาศัยกัน
พงศ์เล่าเรื่อง] 🔖ปฏิจจสมุปบาท แปลว่า ??🔖 🔻ปฏิจจะ แปลว่า อาศัยกัน
สฬายตนวิภังคสูตร - โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ | มูลนิธิอุทยานธรรม
สฬายตนวิภังคสูตร – โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ | มูลนิธิอุทยานธรรม
ตอน ขยายความ อุทิสมังสะ กับ สัญจิจจะ โวโรเปตุง (สื่อธรรมะพ่อครู) - Youtube
ตอน ขยายความ อุทิสมังสะ กับ สัญจิจจะ โวโรเปตุง (สื่อธรรมะพ่อครู) – Youtube
Yuwaput] มงคลที่ ๓๖ : ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ อโสกํ จิตฺตํ : เมื่อถูกโลกธรรมกระทบแล้ว มีจิตไม่เศร้าโศก *จิตไม่โศก* คือจิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่มีความเศร้าโศก *เศร้าโศก* คือจิตโทมนัส เสียใจ ตรอมใจ ความเป็
Yuwaput] มงคลที่ ๓๖ : ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ อโสกํ จิตฺตํ : เมื่อถูกโลกธรรมกระทบแล้ว มีจิตไม่เศร้าโศก *จิตไม่โศก* คือจิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่มีความเศร้าโศก *เศร้าโศก* คือจิตโทมนัส เสียใจ ตรอมใจ ความเป็

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. ความหมายของโทมนัส
2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโทมนัส
3. การแปลคำว่าโทมนัสจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. การอ่านและการออกเสียงคำว่าโทมนัส
5. อื่นๆ เกี่ยวกับคำว่าโทมนัส

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *