นิยามภาษาอังกฤษ: สำคัญมากในโลกปัจจุบัน!

Altv ช่อง 4 - รวมความหมายของคำว่า

Synonym Words คำที่มีความหมายเหมือนกัน ชุดที่ 1 | ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

Keywords searched by users: นิยามภาษาอังกฤษ: สำคัญมากในโลกปัจจุบัน! นิยามภาษาอังกฤษสั้นๆ, นิยาม แปล, ให้นิยาม ภาษาอังกฤษ, นิยาม กับ ความ หมาย ต่างกัน อย่างไร, คำนิยาม ต่างๆ, นิยามความรัก, บทนิยาม, definition แปลว่า

ความหมายของ นิยาม ในภาษาอังกฤษ

Altv ช่อง 4 - รวมความหมายของคำว่า
Altv ช่อง 4 – รวมความหมายของคำว่า “เพื่อน” ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า Friend

ความหมายของคำว่า นิยาม ในภาษาอังกฤษคือ definition [1]. นิยามเป็นการอธิบายความหมายหรือคุณสมบัติของคำหรือวลีในภาษาที่ต่างกัน โดยมักจะใช้ในการอธิบายคำศัพท์หรือคำในภาษาอื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ ได้ถูกต้องและชัดเจน [1].

การนิยามคำในภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลายวิธี ตามความเหมาะสมและเป้าหมายของการใช้คำนั้นๆ ดังนี้:

 1. นิยามจากพจนานุกรม: สามารถใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อหาความหมายของคำได้ โดยในพจนานุกรมจะระบุความหมายของคำพร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ [1].

 2. นิยามจากคำอธิบาย: สามารถใช้คำอธิบายเพื่อนำเสนอความหมายของคำ โดยอาจใช้คำว่า คือ หรือ เป็น เพื่อเริ่มต้นประโยคนิยาม [1].

 3. นิยามจากตัวอย่าง: สามารถใช้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ เพื่ออธิบายความหมายของคำได้ โดยใช้คำว่า เช่น หรือ ตัวอย่างเช่น เพื่อเริ่มต้นประโยคนิยาม [1].

 4. นิยามจากคุณสมบัติ: สามารถนิยามคำโดยอธิบายคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของคำนั้นๆ ได้ เช่น คำว่า สวย หมายถึงมีลักษณะที่น่าสนใจหรือมีความงาม [1].

การนิยามคำในภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการเขียนและการสื่อสาร เนื่องจากคำนิยามช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ การใช้คำนิยามในเความหมายของคำว่า นิยาม ในภาษาอังกฤษคือ definition [1]. นิยามเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายความหมายหรือคุณสมบัติของคำหรือวลีในภาษาอื่นๆ โดยมักจะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง [1].

การนิยามคำในภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลายวิธี โดยมักจะใช้คำจำกัดความหรือวลีเพื่ออธิบายความหมายของคำนั้นๆ อย่างชัดเจน [1]. นิยามคำในภาษาอังกฤษสามารถพบได้ในพจนานุกรมหลายชุด เช่น Longdo Dictionary, Oxford English Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, Cambridge Dictionary เป็นต้น [1].

นิยามคำในภาษาอังกฤษมักจะประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้:

 1. คำที่ต้องการนิยาม: เป็นคำหรือวลีที่ต้องการอธิบายความหมาย
 2. คำจำกัดความหรือวลี: เป็นคำหรือวลีที่ใช้ในการอธิบายความหมายของคำที่ต้องการนิยาม
 3. ตัวอย่างประโยค: เป็นประโยคที่ใช้ในการให้ตัวอย่างการใช้คำนั้นๆ

ตัวอย่างการนิยามคำในภาษาอังกฤษ:

คำที่ต้องการนิยาม: love
คำจำกัดความหรือวลี: an intense feeling of deep affection
ตัวอย่างประโยค: She felt a deep love for her family.


Learn more:

 1. -นิยาม- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำนิยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นิยาม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

การแปลคำว่า นิยาม เป็นภาษาอังกฤษ

60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์

การแปลคำว่า นิยาม เป็นภาษาอังกฤษ

นิยาม (Definition) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายความหมายหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ อย่างเช่นคำนิยามของคำศัพท์ คำนิยามของคำศัพท์จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายและคุณสมบัติของคำนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

การแปลคำว่า นิยาม เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น definition หรือ meaning ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายความหมายของสิ่งต่างๆ อย่างเช่นคำศัพท์ คำนิยามในภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและคุณสมบัติของคำนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างประโยค:

 • คำว่า ความรัก มีนิยามว่าเป็นความหมายของความรู้สึกที่มีความอบอุ่นและความห่วงใยต่อผู้อื่น [1]
 • การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ควรมีการอ่านคำนิยามเพื่อเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำนั้น [1]

Learn more:

 1. -นิยาม- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำนิยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นิยาม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คำแปลอื่นๆ ของ นิยาม ในภาษาอังกฤษ

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ แปลไทย ความหมายดีๆ ซึ้งๆโดนใจทุกคน
คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ แปลไทย ความหมายดีๆ ซึ้งๆโดนใจทุกคน

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า นิยาม ในภาษาอังกฤษ สามารถแปลได้หลายคำ ซึ่งแต่ละคำมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Definition: แปลว่า นิยาม หมายถึงการอธิบายความหมายหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ในลักษณะของคำนิยาม ซึ่งเป็นการให้คำอธิบายที่ชัดเจนและเป็นทางการ [1].

 2. Explanation: แปลว่า อธิบาย หมายถึงการให้คำอธิบายหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือความหมายของคำนิยาม [1].

 3. Interpretation: แปลว่า การตีความ หมายถึงการให้ความหมายหรือการตีความเกี่ยวกับคำนิยามในลักษณะที่เป็นส่วนตัวหรือมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม [1].

 4. Translation: แปลว่า การแปล หมายถึงการเปลี่ยนคำนิยามจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คำอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาเดิม [1].

 5. Synonym: แปลว่า คำเหมือน หมายถึงคำที่มีความหมายใกล้เคียงหรือคล้ายกันกับคำนิยาม ซึ่งใช้เพื่อเสริมความเข้าใจหรือเพิ่มความหมายให้กับคำนิยาม [1].

 6. Antonym: แปลว่า คำตรงข้าม หมายถึงคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำนิยาม ซึ่งใช้เพื่อเปรียบเทียบหรือแสดงความแตกต่างกันของสิ่งต่างๆ [1].

 7. Example: แปลว่า ตัวอย่าง หมายถึงสิ่งที่ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายหรือการใช้งานของคำนิยาม ซึ่งมักใช้ในการอธิบายหรือสื่อสารความหมาย [1].

ดังนั้น คำแปลอื่นๆ ของคำว่า นิยาคำแปลอื่นๆ ของคำว่า นิยาม ในภาษาอังกฤษ สามารถแปลได้หลายคำ ซึ่งแต่ละคำจะมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Definition: แปลว่า นิยาม หมายถึงการอธิบายความหมายหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจนและเป็นทางการ [1]. ในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า definition เพื่อแสดงความหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ในบทสนทนาหรือเอกสารทางวิชาการได้ เช่น What is the definition of love? (คำแปล: นิยามของความรักคืออะไร?)

 2. Explanation: แปลว่า อธิบาย หมายถึงการให้คำอธิบายหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหรือสิ่งที่กำลังพูดถึง [1]. ในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า explanation เพื่อแสดงความหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายกระบวนการหรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น Can you give me an explanation of how the internet works? (คำแปล: คุณสามารถให้คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้ไหม?)

 3. Interpretation: แปลว่า การตีความ หมายถึงการให้ความหมายหรือการอธิบายความหมายของสิ่งต่างๆ [1]. ในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า interpretation เพื่อแสดงความหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ในการตีความคำหรือสรุปความหมายของเรื่องหรือข้อมูลต่างๆ เช่น What is your interpretation of this poem? (คำแปล: คุณมีการตีความของบทกวีนี้อย่างไร?)

 4. Meaning: แปลว่า ความหมาย หมายถึงความหมายหรือความสำคัญของสิ่งต่างๆ [1]. ในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า meaning เพื่อแสดงความหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ในการสอบถามหรืออธิบายความหมา


Learn more:

 1. -นิยาม- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำนิยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand

ความสำคัญของการใช้คำนิยามในภาษาอังกฤษ

60 คำคมความรักภาษาอังกฤษ ให้ข้อคิดดีๆ หยิบไปตั้งแคปชั่นเก๋ๆ ได้เลย
60 คำคมความรักภาษาอังกฤษ ให้ข้อคิดดีๆ หยิบไปตั้งแคปชั่นเก๋ๆ ได้เลย

ความสำคัญของการใช้คำนิยามในภาษาอังกฤษ

การใช้คำนิยามในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากคำนิยามช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารได้ถูกต้องและเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถเสริมความเชื่อมโยงระหว่างคำศัพท์และความหมายได้อีกด้วย

คำนิยามคืออะไร?

คำนิยามหมายถึงการอธิบายความหมายของคำหรือคำศัพท์ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้คำอื่นๆ เพื่ออธิบายความหมายนั้นๆ อย่างละเอียดและเป็นระเบียบ [1]

ความสำคัญของการใช้คำนิยามในภาษาอังกฤษ

 1. เพื่อเข้าใจและสื่อสารได้ถูกต้อง: การใช้คำนิยามช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคำหรือคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถสื่อสารได้ในทางที่ถูกต้อง [1]

 2. เพื่อเสริมความเชื่อมโยงระหว่างคำศัพท์: การใช้คำนิยามช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างคำศัพท์และความหมายได้อีกด้วย ทำให้เราสามารถนำคำศัพท์ที่เราเรียนรู้มาใช้ในบริบทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง [2]

 3. เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ: การใช้คำนิยามช่วยให้เราเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และเข้าใจความหมายของมันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราสนใจได้อีกด้วย [1]


Learn more:

 1. ความหมายของ Synonyms และ Acronym – 30 พฤษภาคม 2561
 2. KruoiySmartEng: การเรียนรู้คำศัพท์
 3. คำนิยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่มีการใช้คำว่า นิยาม ในภาษาอังกฤษ

Altv ช่อง 4 - รวมความหมายของคำว่า
Altv ช่อง 4 – รวมความหมายของคำว่า “เพื่อน” ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า Friend

ตัวอย่างประโยคที่มีการใช้คำว่า นิยาม ในภาษาอังกฤษ:

 1. According to the dictionary, the definition of definition is the act of defining or stating the meaning of a word, phrase, or concept [1].
 2. In scientific research, it is important to provide clear definitions of key terms to ensure a common understanding among researchers [1].
 3. The dictionary provides definitions for various words and phrases, helping us to understand their meanings and use them correctly in sentences [1].
 4. When learning a new language, it is essential to learn the definitions of words to expand our vocabulary and improve our language skills [1].
 5. In legal documents, definitions are often included to clarify the intended meaning of specific terms used in the document [1].
 6. The definition of success may vary from person to person, as it is subjective and can be influenced by individual goals and values [1].
 7. In mathematics, definitions are used to establish the properties and characteristics of mathematical objects and concepts [1].
 8. The definition of a healthy lifestyle includes regular exercise, a balanced diet, and sufficient rest [1].
 9. When writing an essay or research paper, it is important to provide clear definitions of key terms to ensure the reader understands the context of the discussion [1].
 10. The definition of a good leader may include qualities such as strong communication skills, the ability to inspire others, and effective decision-making [1].

Learn more:

 1. คำนิยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -นิยาม- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นิยาม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

การใช้คำนิยามในองค์กรและวงการวิชาการ

69 คําคมภาษาอังกฤษ คําคมอังกฤษ เท่ ๆ ไว้โพสต์ให้ดูอินเตอร์
69 คําคมภาษาอังกฤษ คําคมอังกฤษ เท่ ๆ ไว้โพสต์ให้ดูอินเตอร์

การใช้คำนิยามในองค์กรและวงการวิชาการเป็นหัวข้อที่สำคัญในการเสนอความเข้าใจและการสื่อสารภายในองค์กรและวงการวิชาการ คำนิยามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดความหมายของคำหรือคำว่าใดๆ ให้เป็นที่เข้าใจร่วมกันในระดับที่สูงสุด การใช้คำนิยามที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและใช้คำศัพท์เหล่านั้นในทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความหมายที่กำหนดไว้

เพื่อให้เนื้อหาของคุณตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ได้ นี่คือบทความที่เขียนโดยใส่ใจถึงเนื้อหาที่ครอบคลุมและลึกซึ้งเกี่ยวกับการใช้คำนิยามในองค์กรและวงการวิชาการ:

หัวข้อ: การใช้คำนิยามในองค์กรและวงการวิชาการ

คำนิยามเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารภายในองค์กรและวงการวิชาการ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความหมายของคำหรือคำว่าใดๆ ให้เป็นที่เข้าใจร่วมกันในระดับที่สูงสุด การใช้คำนิยามที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและใช้คำศัพท์เหล่านั้นในทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความหมายที่กำหนดไว้

ในองค์กรและวงการวิชาการ การใช้คำนิยามมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อการเข้าใจและการสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กรและวงการวิชาการ การใช้คำนิยามที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความสับสนและข้อขัดแย้งภายในองค์กร นอกจากนี้ การใช้คำนิยามที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการสื่อสารกับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กรและวงการการใช้คำนิยามในองค์กรและวงการวิชาการเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในการเสนอและสื่อสารความหมายในองค์กรและวงการวิชาการ การใช้คำนิยามที่ถูกต้องและชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเพื่อให้คนอื่นเข้าใจและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแนวคิดที่กำลังถูกอธิบาย

การใช้คำนิยามในองค์กรมีหลายประเภท ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลัก คือ คำนิยามทางกายภาพและคำนิยามทางความหมาย

คำนิยามทางกายภาพเป็นการให้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มหาวิทยาลัยคือสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

คำนิยามทางความหมายเป็นการให้คำอธิบายเกี่ยวกับความหมายหรือความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ความยุติธรรมคือการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันต่อทุกคน หรือ นวัตกรรมคือกระบวนการสร้างสรรค์และนำเอาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ

การใช้คำนิยามในองค์กรและวงการวิชาการมีความสำคัญในหลายด้าน ด้านแรกคือการสื่อสารภายในองค์กร การใช้คำนิยามที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายช่วยให้สมาชิกในองค์กรเข้าใจและทำความเข้าใจกันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การใช้คำนิยามที่ถูกต้องยังช่วยให้สา

Categories: สรุป 69 นิยาม ภาษาอังกฤษ

Synonym words คำที่มีความหมายเหมือนกัน ชุดที่ 1 | ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี
Synonym words คำที่มีความหมายเหมือนกัน ชุดที่ 1 | ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

[khamniyām] (n) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition FR: définition [ f ]นิยามศัพท์ หมายถึง การให้ความหมายคำเฉพาะที่ใช้ในการวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยและเข้าใจความหมายคำตรงกัน คำนิยามต้องคำนึงถึงการนิยามตัวแปร เพราะจะช่วยให้การเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ นิยามศัพท์มี 2 ประเภท คือนิยามเชิงความหมาย เป็นนิยามศัพท์นั้น ๆ โดยอธิบายความหมายและนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นการให้ความหมายของคำ โดย …(-ยาม) น. การกำหนด เช่น ธรรมนิยาม, ทาง, อย่าง, วิธี. นิยาม (-ยาม) ก. กำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอน.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

นิยามศัพท์ในวิจัยคืออะไร

นิยามศัพท์ในวิจัยคืออะไร?

นิยามศัพท์ในวิจัยหมายถึงการให้ความหมายคำเฉพาะที่ใช้ในการวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยและผู้อ่านเข้าใจความหมายคำตรงกัน [1]. การนิยามศัพท์ในวิจัยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีบทบาทในการช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ [1].

นิยามศัพท์ในวิจัยมี 2 ประเภทหลัก คือ:

 1. นิยามเชิงความหมาย: เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์โดยอธิบายความหมายและนิยามเชิงปฏิบัติการ [1].
 2. นิยามเชิงปฏิบัติการ: เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการที่จะเสนอแนวความคิดไปใช้ในเรื่องราวเฉพาะในวิจัย [2].

การเขียนนิยามศัพท์ในวิจัยควรคำนึงถึงการนิยามตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายคำตรงกัน [1]. นอกจากนี้ยังควรใช้ศัพท์ที่มีความหมายแน่นอนและตรวจสอบได้ [2]. นิยามศัพท์ควรต่างจากคำอื่นๆอย่างชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน [2]. นิยามศัพท์ในวิจัยควรสอดคล้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย และครอบคลุมสภาวะและเงื่อนไขของวิชาการที่ทำการวิจัย [2]. นอกจากนี้ยังควรคัดเลือกเพียงคำหลักๆและเป็นสามัญโดยเฉพาะ สำหรับคำที่มีความหมายอันควรระบุให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจร่วมกัน [2].


Learn more:

 1. การเขียนนิยามศัพท์ | E-training – WordPress.com
 2. orapan – การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย
 3. การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ

นิยามความหมายว่าอะไร

นิยามความหมายคืออะไร

การนิยามความหมายเป็นกระบวนการที่ใช้ในการกำหนดหรือจำกัดความหมายของคำหรือวลีให้เป็นที่แน่นอน [1]. ในภาษาไทย, คำว่า นิยาม มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า กำหนด หรือ จำกัด ซึ่งใช้ในการกำหนดความหมายของคำหรือวลีให้เป็นที่แน่นอน [1].

การนิยามความหมายมักถูกใช้ในหลายทางเช่น:

 • ในภาษาไทย, คำว่า นิยาม ใช้ในการกำหนดความหมายของคำหรือวลีที่ใช้ในประโยค เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แน่นอนและถูกต้อง [1].
 • ในการเขียนพจนานุกรมหรือคลังคำศัพท์ออนไลน์, การนิยามความหมายของคำหรือวลีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจความหมายของคำได้อย่างถูกต้อง [2].
 • ในการศึกษาภาษาหรือวรรณกรรม, การนิยามความหมายของคำหรือวลีเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของคำหรือวลีในบริบทที่แน่นอน [2].

Learn more:

 1. นิยาม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. นิยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นิยาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
คำคมภาษาอังกฤษดีๆ ความหมายคมลึกบาดใจ | คําคมคิดบวก, คำพูด, คำพูดความรู้สึก
คำคมภาษาอังกฤษดีๆ ความหมายคมลึกบาดใจ | คําคมคิดบวก, คำพูด, คำพูดความรู้สึก
คำคมภาษาอังกฤษดีๆ ความหมายคมลึกบาดใจ | คําคมคิดบวก, คำพูด, คำพูดให้กำลังใจ
คำคมภาษาอังกฤษดีๆ ความหมายคมลึกบาดใจ | คําคมคิดบวก, คำพูด, คำพูดให้กำลังใจ
50 คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล พร้อมความหมาย
50 คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล พร้อมความหมาย
15 คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ ความหมายดีๆ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ – โรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษ Edufirst
15 คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ ความหมายดีๆ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ – โรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษ Edufirst
69 คําคมภาษาอังกฤษ คําคมอังกฤษ เท่ ๆ ไว้โพสต์ให้ดูอินเตอร์
69 คําคมภาษาอังกฤษ คําคมอังกฤษ เท่ ๆ ไว้โพสต์ให้ดูอินเตอร์
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
100 คําคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ
100 คําคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ
รวมคำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ เอาไว้ตั้งแคปชั่นไอจี เฟสบุ๊ก เก๋ๆ
รวมคำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ เอาไว้ตั้งแคปชั่นไอจี เฟสบุ๊ก เก๋ๆ
Altv ช่อง 4 - รวมความหมายของคำว่า
Altv ช่อง 4 – รวมความหมายของคำว่า “เพื่อน” ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า Friend
สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก คำจำกัดความรักดี ๆ - พร้อมคำแปล » Best Review Asia
สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก คำจำกัดความรักดี ๆ – พร้อมคำแปล » Best Review Asia
69 คําคมภาษาอังกฤษ คําคมอังกฤษ เท่ ๆ ไว้โพสต์ให้ดูอินเตอร์
69 คําคมภาษาอังกฤษ คําคมอังกฤษ เท่ ๆ ไว้โพสต์ให้ดูอินเตอร์
Altv ช่อง 4 - รวมความหมายของคำว่า
Altv ช่อง 4 – รวมความหมายของคำว่า “เพื่อน” ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า Friend
60 คำคมความรักภาษาอังกฤษ ให้ข้อคิดดีๆ หยิบไปตั้งแคปชั่นเก๋ๆ ได้เลย
60 คำคมความรักภาษาอังกฤษ ให้ข้อคิดดีๆ หยิบไปตั้งแคปชั่นเก๋ๆ ได้เลย
คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ แปลไทย ความหมายดีๆ ซึ้งๆโดนใจทุกคน
คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ แปลไทย ความหมายดีๆ ซึ้งๆโดนใจทุกคน
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
Altv ช่อง 4 - รวมความหมายของคำว่า
Altv ช่อง 4 – รวมความหมายของคำว่า “เพื่อน” ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า Friend

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของ นิยาม ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำว่า นิยาม เป็นภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของ นิยาม ในภาษาอังกฤษ
ความสำคัญของการใช้คำนิยามในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่มีการใช้คำว่า นิยาม ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำนิยามในองค์กรและวงการวิชาการ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *