กลุ่มคนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และสื่อสารในสังคมออนไลน์

หนุ่มมาเก๊า] [ตอนที่ 21] อิทธิพลของภาษาละตินในภาษาอังกฤษ Latin Influence In English Language สำหรับเนื้อหาตอนที่ 2 ของซีรีส์

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: กลุ่มคนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และสื่อสารในสังคมออนไลน์ กลุ่ม ภาษาอังกฤษ, กลุ่มเพื่อน ภาษาอังกฤษ, crowd แปลว่า

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในภาษาอังกฤษ

หนุ่มมาเก๊า] [ตอนที่ 21] อิทธิพลของภาษาละตินในภาษาอังกฤษ Latin Influence In English Language สำหรับเนื้อหาตอนที่ 2 ของซีรีส์
หนุ่มมาเก๊า] [ตอนที่ 21] อิทธิพลของภาษาละตินในภาษาอังกฤษ Latin Influence In English Language สำหรับเนื้อหาตอนที่ 2 ของซีรีส์ “ภาษาละตินเเละกลุ่มภาษาโรมานซ์” จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาละตินต่อภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในภาษาอังกฤษ จะมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในการอธิบายและเรียกชื่อสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางเลือกที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวด้วย ดังนั้น ข้อมูลด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ

 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นที่อายุมากกว่าตนเอง
 • Grandparents /ˈɡrænpeərənt/: ปู่ย่าตายาย [1]
 • Grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/: คุณปู่/คุณตา [1]
 • Grandmother /ˈɡrænmʌðə(r)/: คุณย่า/คุณยาย [1]
 • Aunt /ɑːnt/: ป้า / น้า [1]
 • Uncle /ˈʌŋkl/: ลุง [1]
 • Cousin /ˈkʌzn/: ลูกพี่ลูกน้อง [1]
 • Father-in-law /ˈfɑːðər ɪn lɔː/: พ่อของ สามี / ภรรยา [1]
 • Mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/: แม่พ่อของ สามี / ภรรยา [1]
 • Sister-in-law /ˈsɪstər ɪn lɔː/: พี่สะใภ้ / น้องสะใภ้ [1]
 • Brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/: พี่เขย / น้องเขย [1]
 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว
 • Parents /ˈpeərənt/: พ่อแม่ [2]
 • Stepparent /ˈstepˌpeə.rənt/: พ่อแม่เลี้ยง [2]
 • Mother /ˈmʌðə(r)/: แม่ [2]
 • Father /ˈfɑːðə(r)/: พ่อ [2]
 • Sibling /ˈsɪblɪŋ/: พี่น้อง [2]
 • Spouse /spaʊs/: สามีภรรยา [2]
 • Husband /ˈhʌzbənd/: สามี [2]
 • Wife /waɪf/: ภรรยา [2]
 • Child /Children /tʃaɪld/ tʃɪldrən/: ลูกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในภาษาอังกฤษ จะมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในการอธิบายและเรียกชื่อสมาชิกของกลุ่มคนต่างๆ ดังนี้:

 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว:
 • Grandparents [1]: ปู่ย่าตายาย
 • Grandfather [1]: คุณปู่/คุณตา
 • Grandmother [1]: คุณย่า/คุณยาย
 • Aunt [1]: ป้า / น้า
 • Uncle [1]: ลุง
 • Cousin [1]: ลูกพี่ลูกน้อง
 • Father-in-law [1]: พ่อของสามี/ภรรยา
 • Mother-in-law [1]: แม่พ่อของสามี/ภรรยา
 • Sister-in-law [1]: พี่สะใภ้/น้องสะใภ้
 • Brother-in-law [1]: พี่เขย/น้องเขย
 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว:
 • Parents [2]: พ่อแม่
 • Stepparent [2]: พ่อแม่เลี้ยง
 • Mother [2]: แม่
 • Father [2]: พ่อ
 • Sibling [2]: พี่น้อง
 • Spouse [2]: สามีภรรยา
 • Husband [2]: สามี
 • Wife [2]: ภรรยา
 • Child [2]: ลูก
 • Daughter [2]: ลูกสาว
 • Son [2]: ลูกชาย
 • Stepfather [2]: พ่อเลี้ยง
 • Stepmother [2]: แม่เลี้ยง
 • Ex-husband [2]: อดีตสามี
 • Ex-wife [2]: อดีตภรรยา
 • Half-brother [2]: พี่/น้องชายต่างมารดา/บิดา
 • Step brother [2]: ลูกชายของพ่อ/แม่เลี้ยง
 • Half-sister [2]: พี่/น้องสาวต่างมารดา/บิดา
 • Step sister [2]: ลูกสาวของพ่อ/แม่เลี้ยง
 • Younger/Little sister [2]: น้องสาว
 • Younger/Little brother [2]: น้องชาย
 • Older sister [2]: พี่สาว
 • Older brother [2]: พี่ชาย
 1. คำศัพท์เกี่ยวกับญาติ:
 • Grandchildren [2]: หลาน (ของปู่ย่าตายาย)
 • Granddaughter [2]: หลานสาว (ของปู่ย่าตายาย)
 • Grandson [2]: หลานชาย (ของปู่ย่าตายาย)
 • Nephew [2]: หลานชาย (ของป้า/ป้า/ลุง)
 • Niece [2]: หลานสาว (ของป้า/ป้า/ลุง)
 1. ประเภทของครอบ

Learn more:

 1. คําศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ (Family Vocabulary)
 2. สรุป 3,000 คำศัพท์เกี่ยวกับหัวข้อ ครอบครัวภาษาอังกฤษ
 3. กลุ่มคน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ กลุ่มคน ในภาษาอังกฤษ

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง

ความหมายของ กลุ่มคน ในภาษาอังกฤษ

กลุ่มคน ในภาษาอังกฤษแปลว่า group of people หรือ community [1]. คำว่า กลุ่มคน เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายกลุ่มของคนที่รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของกลุ่มนั้น ๆ

ตัวอย่างของคำว่า กลุ่มคน ในภาษาอังกฤษ:

 1. ก๊วน (crowd) – กลุ่มคนที่มีจำนวนมากและมักก่อความวุ่นวาย เช่น ก๊วนมอเตอร์ไซค์ซิ่ง หรือ ก๊วนกวนเมือง [1].
 2. แก๊ง (gang) – กลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น แก๊งติดยา [1].
 3. คณะ (faculty) – กลุ่มคนที่ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คณะกรรมการ หรือ คณะนักท่องเที่ยว [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มคน ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย เช่น fandom (กลุ่มคนที่ชื่นชอบและคอยสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งๆ เช่น นักแสดง, ศิลปิน, ทีมกีฬา) [1].


Learn more:

 1. กลุ่มคน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กลุ่มคน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กลุ่ม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ กลุ่มคน ในภาษาอังกฤษ

เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูโทนี่ กลุ่ม 15 คน รีบจอง รับได้อีก 3 คนเท่านั้น - Youtube
เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูโทนี่ กลุ่ม 15 คน รีบจอง รับได้อีก 3 คนเท่านั้น – Youtube

หากคุณกำลังมองหาตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ในกลุ่มคนในภาษาอังกฤษ นี่คือตัวอย่างประโยคที่คุณอาจสนใจ:

 1. My sister is a doctor. [1]
 2. The students are studying for their exams. [2]
 3. The teacher is explaining the lesson to the class. [1]
 4. The police officer arrested the thief. [2]
 5. The nurse is taking care of the patients. [1]
 6. The chef is cooking a delicious meal. [2]
 7. The musician is playing the guitar. [1]
 8. The athlete is training for the upcoming competition. [2]
 9. The actor is rehearsing for the play. [1]
 10. The journalist is interviewing the politician. [2]

Learn more:

 1. ประโยคที่ใช้ขยายความหมายของคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 2. คํานามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษ

รหัสคําคนต่างด้าวใน Gematria ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กลุ่มคำ, การทำนายทายทัก - หัวข้อ, ข้อความ - สื่อกลางในการสื่อสาร - Istock
รหัสคําคนต่างด้าวใน Gematria ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กลุ่มคำ, การทำนายทายทัก – หัวข้อ, ข้อความ – สื่อกลางในการสื่อสาร – Istock

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายความหมายและความเกี่ยวข้องของคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Group: คำศัพท์หลักที่ใช้ในการแปลคำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษคือ group [1]. คำนี้ใช้ในทางทฤษฎีและในชีวิตประจำวันเพื่ออธิบายกลุ่มของคน สัตว์ หรือสิ่งของที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อนๆ โดยมักใช้ในประโยคเช่น a group of students (กลุ่มนักเรียน), a group of friends (กลุ่มเพื่อน), หรือ a group of birds (กลุ่มนก) [2].

 2. Cluster: คำศัพท์ cluster เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายกลุ่มของสิ่งของหรือคนที่รวมกันเป็นกลุ่มๆ โดยมักใช้ในทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี เช่น a cluster of stars (กลุ่มดาว), a cluster of buildings (กลุ่มอาคาร) [1].

 3. Bloc: คำศัพท์ bloc ใช้ในการอธิบายกลุ่มของประเทศหรือองค์กรที่รวมกันเพื่อให้มีอิทธิพลและความสามารถในการดำเนินงานร่วมกัน เช่น a trade bloc (กลุ่มการค้า), a political bloc (กลุ่มการเมือง) [1].

 4. Coterie: คำศัพท์ coterie ใช้ในการอธิบายกลุ่มของคนที่รวมตัวกันเพื่อแสวงหาความสนใจหรือความสำคัญเด่นชัด เช่น a coterie of artists (กลุ่มศิลปิน), a coterie of intellectuals (กลุ่มผู้รู้) [1].

 5. Clique: คำศัพท์ clique ใช้ในการอธิบายกลุ่มของคนที่รวมตัวกันและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก เช่น a clique of friends (กลุ่มเพื่อนที่ใกล้ชิดกัน), a clique of colleagues (กลุ่มเพื่อนร่วมงาน) [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กลุ่ม ในภาษคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Group: คำนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการแปลคำว่า กลุ่ม อย่างเป็นทางการ [1]. คำว่า group มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของคนหรือสิ่งของที่มีลักษณะหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อาทิเช่น กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันในองค์กรหรือกลุ่มสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในธรรมชาติ

 2. Assemblage: คำนี้หมายถึงการรวมกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกัน [1]. คำว่า assemblage มักใช้ในบริบททางวิชาการหรือศิลปะ เพื่ออธิบายการรวมกลุ่มของวัตถุหรือสิ่งของที่มีความหลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กัน

 3. Cluster: คำนี้หมายถึงกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ [1]. คำว่า cluster มักใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี เพื่ออธิบายการรวมกลุ่มของวัตถุหรือสิ่งของที่มีความคล้ายคลึงกัน

 4. Bloc: คำนี้หมายถึงกลุ่มของประเทศหรือองค์กรที่รวมกันเพื่อสนับสนุนและปกป้องสิ่งที่เหมือนกัน [1]. คำว่า bloc มักใช้ในบริบททางการเมืองหรือการเศรษฐกิจ เพื่ออธิบายการรวมกลุ่มของประเทศหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือความสนใจที่คล้ายคลึงกัน

 5. Coterie: คำนี้หมายถึงกลุ่มของบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนและปกป้องสิ่งที่เหมือนกัน [1]. คำว่า coterie มักใช้ในบริบททางวรรณคดีหรือวงการศิลปะ เพื่ออธิ


Learn more:

 1. กลุ่ม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. กลุ่ม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมกลุ่ม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คน ในภาษาอังกฤษ

90 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซื้อ-ขายออนไลน์ต้องรู้!
90 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซื้อ-ขายออนไลน์ต้องรู้!

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับคนหรือบุคคลได้ ดังนี้:

 1. Person – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับบุคคลทั่วไป หรือใช้ในประโยคที่ไม่ต้องการระบุชื่อเฉพาะของคนใดคนหนึ่ง [1].

  • Example: Every person has their own unique qualities.
 2. Individual – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มหรือองค์กร [1].

  • Example: Each individual in the team has a specific role to play.
 3. Human – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ในทางทั่วไป หรือเน้นคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของมนุษย์ [1].

  • Example: Human beings are capable of great achievements.
 4. People – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับกลุ่มคนหรือคนทั้งหมดในสังคม [1].

  • Example: The people of this country deserve better opportunities.
 5. Folks – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับคนทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ หรือใช้ในบทสนทนาที่เป็นกันเอง [1].

  • Example: Hey folks, hows everyone doing today?
 6. Individuals – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความแตกต่างกัน หรือใช้ในบทความทางวิชาการ [1].

  • Example: These individuals have made significant contributions to the field of science.

Learn more:

 1. คน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สรุป 3,000 คำศัพท์เกี่ยวกับหัวข้อ ครอบครัวภาษาอังกฤษ
 3. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน

Categories: รวบรวม 47 กลุ่มคน ภาษาอังกฤษ

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ
#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

(n) crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count Unit: กลุ่ม

See more: bdsdreamland.net/category/tech

กลุ่ม ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา: กลุ่ม ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: กลุ่ม ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงความหมายของคำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหาใน Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

เนื้อหา:

กลุ่ม (Group) ในภาษาอังกฤษหมายถึงการรวมกันเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน [1] คำว่า กลุ่ม เป็นคำที่ใช้ในทางทั้งคณิตศาสตร์และภาษาธรรมชาติ โดยมักใช้ในการอธิบายการรวมกันของสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษ:

 1. The students were divided into groups for the project. (นักเรียนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มสำหรับโครงการ) [1]
 2. The protesters gathered in a large group to voice their demands. (ผู้ประท้วงรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อแสดงความต้องการของพวกเขา) [1]
 3. The birds flew in a group, forming a beautiful pattern in the sky. (นกบินเป็นกลุ่มและสร้างรูปแบบที่สวยงามในท้องฟ้า) [1]

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่ม ในภาษาอังกฤษ:

 • Bloc: กลุ่ม (ในการเมืองหมายถึงกลุ่มประเทศที่มีความเห็นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องที่เฉพาะเจาะจง) [1]
 • Community: ชุมชน (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งๆ) [1]
 • Crowd: ฝูงชน (กลุ่มคนที่รวมตัวกันในที่เดียวกัน) [1]
 • Assemblage: กลุ่ม (การรวมตัวกันของสิ่งต่างๆ) [1]
 • Covey: กลุ่ม (กลุ่มนกหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน) [1]
 • Bevy: กลุ่ม ภาษาอังกฤษ

กลุ่ม ในภาษาอังกฤษแปลว่า group ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะหรือลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความเชื่อมโยงกันในเชิงเนื้อหาหรือลักษณะอื่น ๆ [1].

กลุ่ม ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มของคน กลุ่มของสัตว์ หรือกลุ่มของวัตถุ [1].

นอกจากนี้ คำว่า กลุ่ม ยังสามารถใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของคนที่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความเชื่อมโยงกันในเชิงสังคม ตัวอย่างเช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครัว หรือกลุ่มงาน [1].

การใช้คำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มเลือด กลุ่มโลหิต หรือกลุ่มสารเคมี [1].

ในการใช้คำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษ ควรใช้ในบริบทที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและบริบทของคำนั้นได้ถูกต้อง [1].


Learn more:

 1. กลุ่ม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -กลุ่ม- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กลุ่ม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

กลุ่มเพื่อน ภาษาอังกฤษ

กลุ่มเพื่อน ภาษาอังกฤษ

กลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรา มีความสำคัญทั้งในเรื่องของความสนุกสนานและการสนับสนุนกัน ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์หลายคำที่ใช้เรียกเพื่อน แต่ละคำมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้คือ 7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า เพื่อน [1]:

 1. Pal – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนที่สนิทและใกล้ชิดกันมาก ใช้กับคนที่เป็นเพื่อนกันมานาน
  ตัวอย่างประโยค: We have been pals for a few years. (เราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้ว)

 2. Buddy – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนคู่หู
  ตัวอย่างประโยค: He is my childhood buddy. (เขาเป็นเพื่อนคู่หูในวัยเด็กของฉัน)

 3. Mate – เป็นคำที่ใช้ในแบบฉบับชาวบริติช หมายถึงเพื่อนสนิทหรือเพื่อนในกลุ่ม
  ตัวอย่างประโยค: We have been mates since kindergarten. (เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้ว)

 4. Chum – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนสนิทหรือเกลอ
  ตัวอย่างประโยค: I ran into an old high school chum. (ฉันเจอเพื่อนสนิทตอนมัธยมของฉัน)

 5. Bro (ชาย) / Sis (หญิง) – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนที่สนิทมากเหมือนพี่น้องกัน
  ตัวอย่างประโยค: Hey! Bro (ว่าไงพี่ชาย)

 6. Dude – เป็นคำที่ใช้เรียกกันแบบสนิทสนมแบบเป็นกันเอง
  ตัวอย่างประโยค: Hey! Dude, whats up? (ว่าไงพวก)

 7. Partner In Crime – เป็นคำที่ใช้เรียกคนรู้ใจหรือเพื่อนสนิท สามารถใช้กับคนที่เราสนิทมากหรือใช้กับคนเป็นแฟนเป็นคนรักกันได้
  ตัวอย่างประโยค: You are my partner in crime. (คุณเป็นคนรู้ใจของฉัน)

การมีกกลุ่มเพื่อน ภาษาอังกฤษ

กลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรา มีความสำคัญทั้งในเรื่องของความสนุกสนานและการสนับสนุนกันในชีวิตประจำวัน ในภาษาอังกฤษ มีหลายคำที่ใช้เรียกเพื่อน แต่ละคำมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Pal – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนที่สนิทและใกล้ชิดกันมาก ใช้กับคนที่เป็นเพื่อนกันมานาน [1]
  ตัวอย่างประโยค: We have been pals for a few years. (เราเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้ว)

 2. Buddy – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนคู่หู [1]
  ตัวอย่างประโยค: He is my childhood buddy. (เขาเป็นเพื่อนคู่หูในวัยเด็กของฉัน)

 3. Mate – เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษของชาวบริติช หมายถึงเพื่อนสนิทหรือเพื่อนในกลุ่ม [1]
  ตัวอย่างประโยค: We have been mates since kindergarten. (เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้ว)

 4. Chum – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนสนิทหรือเกลอ [1]
  ตัวอย่างประโยค: I ran into an old high school chum. (ฉันเจอเพื่อนสนิทตอนมัธยมของฉัน)

 5. Bro (ชาย) / Sis (หญิง) – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนที่สนิทมากเหมือนพี่น้องกัน [1]
  ตัวอย่างประโยค: Hey! Bro (หรือ Sis) (ว่าไงพี่ชาย/น้องสาว)

 6. Dude – เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนอย่างสนิทสนมแบบเป็นกันเอง [1]
  ตัวอย่างประโยค: Hey! Dude, what’s up? (ว่าไงพวก)

 7. Partner In Crime – เป็นคำที่ใช้เรียกคนรู้ใจหรือเพื่อนสนิท สามารถใช้กับเพื่อนที่สนิทมากๆ หรือใช้กับคนเป็นแฟนเป็นคนรักกันได้ [1]
  ตัวอย่างประโยค: You are my partner in crime. (คุณเป็นคนรู้ใจของฉัน)


Learn more:

 1. 7 คำเรียก เพื่อน ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่มีคำว่า Friend | Kaplan Blog
 2. กลุ่มเพื่อน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กลุ่มเพื่อน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Clan แปลว่า กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Clan แปลว่า กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Clique แปลว่า กลุ่มคนที่สมาคมเฉพาะพวกของตน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Clique แปลว่า กลุ่มคนที่สมาคมเฉพาะพวกของตน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ฝูงชน, กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝูง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ฝูงชน, กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝูง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Foursome แปลว่า กลุ่มที่มี4คน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Foursome แปลว่า กลุ่มที่มี4คน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Elite แปลว่า กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Elite แปลว่า กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Threesome แปลว่า กลุ่มที่มี 3 คน (อัน ชิ้น) | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Threesome แปลว่า กลุ่มที่มี 3 คน (อัน ชิ้น) | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Septet แปลว่า กลุ่มที่มี 7 คน, กลุ่มที่ม 7 อย่าง, กลุ่มนักดนตรี 7 คน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Septet แปลว่า กลุ่มที่มี 7 คน, กลุ่มที่ม 7 อย่าง, กลุ่มนักดนตรี 7 คน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Team แปลว่า? | Wordy Guru
Team แปลว่า? | Wordy Guru
Form Into Groups แปลว่า จัดกลุ่ม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Form Into Groups แปลว่า จัดกลุ่ม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
กลุ่มคน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
กลุ่มคน ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Deep Person แปลว่า คนลึกลับ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Deep Person แปลว่า คนลึกลับ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ทำไม สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในกลุ่ม Premium ยังเติบโต ? กรณีศึกษา วอลล์สตรีท อิงลิช
ทำไม สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในกลุ่ม Premium ยังเติบโต ? กรณีศึกษา วอลล์สตรีท อิงลิช
Ethnic Group แปลว่า กลุ่มชาติพันธุ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ethnic Group แปลว่า กลุ่มชาติพันธุ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่คนไทยชอบใช้ผิด ภาค 1 | พจนานุกรม Longdo English-Thai, Japanese-Thai, German-Thai, French-Thai Dictionary Service
มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่คนไทยชอบใช้ผิด ภาค 1 | พจนานุกรม Longdo English-Thai, Japanese-Thai, German-Thai, French-Thai Dictionary Service
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
90 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซื้อ-ขายออนไลน์ต้องรู้!
90 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซื้อ-ขายออนไลน์ต้องรู้!
รหัสคําคนต่างด้าวใน Gematria ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - กลุ่มคำ, การทำนายทายทัก - หัวข้อ, ข้อความ - สื่อกลางในการสื่อสาร - Istock
รหัสคําคนต่างด้าวใน Gematria ภาษาอังกฤษ ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กลุ่มคำ, การทำนายทายทัก – หัวข้อ, ข้อความ – สื่อกลางในการสื่อสาร – Istock
เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูโทนี่ กลุ่ม 15 คน รีบจอง รับได้อีก 3 คนเท่านั้น - Youtube
เรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูโทนี่ กลุ่ม 15 คน รีบจอง รับได้อีก 3 คนเท่านั้น – Youtube
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
หนุ่มมาเก๊า] [ตอนที่ 21] อิทธิพลของภาษาละตินในภาษาอังกฤษ Latin Influence In English Language สำหรับเนื้อหาตอนที่ 2 ของซีรีส์
หนุ่มมาเก๊า] [ตอนที่ 21] อิทธิพลของภาษาละตินในภาษาอังกฤษ Latin Influence In English Language สำหรับเนื้อหาตอนที่ 2 ของซีรีส์ “ภาษาละตินเเละกลุ่มภาษาโรมานซ์” จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาละตินต่อภาษาอังกฤษ

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในภาษาอังกฤษ
ความหมายของ กลุ่มคน ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ กลุ่มคน ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า กลุ่ม ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *