อิสระภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในโลกที่เปิดกว้าง

Mia Talk : ความหมายของคำว่า \”อิสระ\”

Keywords searched by users: อิสระภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในโลกที่เปิดกว้าง ชีวิตอิสระ แปลภาษาอังกฤษ, Freedom อิสระ, รักอิสระ ภาษาอังกฤษ, ฉันชอบชีวิตอิสระ ภาษาอังกฤษ, เป็นอิสระ ภาษาอังกฤษ, อาชีพอิสระ ภาษาอังกฤษ, อิสระ ภาษาต่างๆ, อิสระ ภาษาอังกฤษ ตัว ย่อ

ความหมายของคำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษ

Independent Clause คืออะไร ต่างจาก Dependent Clause อย่างไร ฉบับเข้าใจง่าย - ภาษาอังกฤษออนไลน์
Independent Clause คืออะไร ต่างจาก Dependent Clause อย่างไร ฉบับเข้าใจง่าย – ภาษาอังกฤษออนไลน์

คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษแปลว่า freedom หรือ liberty [1]. คำนี้มีความหมายที่สำคัญและกว้างขวางมาก ๆ และถูกใช้ในหลายทางด้าน เช่น การเสรีภาพในการแสดงออกทางนิเทศศาสตร์ การเสรีภาพในการเลือกตั้ง หรือการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมเช่น อิสระในการตัดสินใจ อิสระในการเลือกอาชีพ หรืออิสระในการเลือกทางการศึกษา [2].

คำว่า อิสระ ใช้ในประโยคต่าง ๆ ได้เช่นกัน เช่น

 • ประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกอย่างอิสระ [1]
 • การเสรีภาพของสื่อมีความสำคัญในสังคมอิสระ [1]
 • เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาอย่างเสรี [2]

อิสระเป็นค่านิยมที่สำคัญในสังคมหลายประเทศ และถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและยั่งยืน [2]. การมีอิสระช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความเสมอภาคและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตัว [2].


Learn more:

 1. อิสระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อิสระ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. อิสระ – วิกิพจนานุกรม

วิธีการเขียนคำว่า อิสระ เป็นภาษาอังกฤษ

สักวัน... On X:
สักวัน… On X: “แด่ทุกสิ่งที่ฉันเคยสูญเสียไป: ขอบคุณที่ทำให้ฉันเป็นอิสระ Cr.Autumn #คําคมภาษาอังกฤษแปลไทย #คําคมภาษาอังกฤษ #แคปชั่นอังกฤษ #แคปชั่นโดนๆ #คําคมอังกฤษ #แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก #สักวัน Https://T.Co/Z8Jhxmhcaj” / X

วิธีการเขียนคำว่า อิสระ เป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนคำว่า อิสระ เป็นภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยใช้คำศัพท์ freedom หรือ liberty ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า อิสระ ในภาษาไทย [1]. ในการเขียนคำว่า อิสระ เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน SEO ของ Google นั้น คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้:

 1. ใช้คำศัพท์ freedom หรือ liberty เพื่อแสดงความหมายของคำว่า อิสระ ในเนื้อหาของคุณ [1].
 2. อธิบายความหมายของคำว่า อิสระ ในภาษาไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน [2].
 3. ใช้ตัวอย่างประโยคเพื่อแสดงการใช้คำว่า อิสระ ในบริบทต่าง ๆ อย่างเช่น ความเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ่งที่สำคัญในสังคม [2].
 4. ใช้คำพ้องความหมาย (synonym) เพื่อเสริมความหมายของคำว่า อิสระ เช่น เสรีภาพ [2].

Learn more:

 1. อิสระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. อิสระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษ:

 1. Thailand gained independence from colonial rule in 1932 [1].

  • ประเทศไทยได้รับอิสระจากการปกครองอาณาจักรในปี พ.ศ. 2475
 2. Freedom of speech is a fundamental right in democratic societies [1].

  • ความเสรีภาพในการแสดงความคิดเป็นสิทธิพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย
 3. The internet provides us with the freedom to access information from anywhere in the world [1].

  • อินเทอร์เน็ตให้เรามีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลจากทุกมุมโลก
 4. Students should be encouraged to think independently and express their opinions freely [1].

  • ควรส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นอิสระและแสดงความคิดเป็นอิสระ
 5. Financial independence allows individuals to make their own choices and live life on their own terms [1].

  • ความอิสระทางการเงินช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจและมีชีวิตอยู่ตามแบบที่ตนเองต้องการ

Learn more:

 1. อิสระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การเป็นอิสระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อิสระ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความแตกต่างระหว่างคำว่า อิสระ และ อิศรา ในภาษาอังกฤษ

คำว่า อิสระ และ อิศรา เป็นคำที่มีความแตกต่างกันในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

 1. คำว่า อิสระ (Freedom)

  • คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น เสรีภาพ หรือ ความเป็นอิสระ
  • ในทางทฤษฎีการปกครอง คำว่า อิสระ หมายถึงสถานะที่บุคคลหรือกลุ่มคนสามารถดำเนินชีวิตและแสวงหาความสุขได้อย่างเสรี โดยไม่ได้รับการควบคุมหรือข้อจำกัดจากผู้อื่น
  • ในทางกฎหมาย คำว่า อิสระ หมายถึงสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการเลือกตั้ง หรือสิทธิในการปฏิบัติธรรมตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
 2. คำว่า อิศรา (Slavery)

  • คำว่า อิศรา ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น ทาส หรือ การถูกทำเป็นทาส
  • ในปัจจุบัน คำว่า อิศรา ใช้ในบริบททาสทางกฎหมายที่ถูกห้าม และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  • คำว่า อิศรา เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทาสและการเป็นทาสในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับการยึดครองและการควบคุมบุคคลโดยผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในสรุป คำว่า อิสระ และ อิศรา เป็นคำที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในภาษาอังกฤษ โดย อิสระ หมายถึงเสรีภาพและความเป็นอิสระ ในขณะที่ อิศรา หมายถึงการถูกทำเป็นทาสและการเป็นทาส ความแตกต่างระหว่างคำสองคำนี้คำว่า อิสระ และ อิศรา เป็นคำที่มีความแตกต่างกันในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

 1. คำว่า อิสระ (Freedom)

  • คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น เสรีภาพ หรือ ความเป็นอิสระ
  • ในทางทฤษฎีการปกครอง คำว่า อิสระ หมายถึงสถานะที่บุคคลหรือกลุ่มคนสามารถดำเนินชีวิตและแสวงหาความสุขได้อย่างเสรี โดยไม่ได้รับการควบคุมหรือข้อจำกัดจากผู้อื่น
  • ในทางกฎหมาย คำว่า อิสระ หมายถึงสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น อิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการประกอบศาสนา และอื่น ๆ
 2. คำว่า อิศรา (Slave)

  • คำว่า อิศรา ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น ทาส หรือ คนที่ถูกทำให้เป็นทาส
  • ในปัจจุบัน คำว่า อิศรา ใช้ในบางครั้งเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มคนถูกควบคุมหรือขู่เข็ญจากผู้อื่น หรือไม่สามารถดำเนินชีวิตและตัดสินใจเองได้อย่างอิสระ

การใช้คำว่า อิสระ และ อิศรา ในภาษาอังกฤษนั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดย อิสระ เป็นคำที่มีความหมายเชิงบวกและเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในขณะที่ อิศรา เป็นคำที่มีความหมายเชิงลบและเกี่ยวข้องกับการถูกควบคุมหรือขู่เข็ญจากผู้อื่น

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่า

คำแนะนำในการใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษแปลว่า freedom ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยในการแสดงถึงสิทธิและความเสรีในการทำตามตัวเอง อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและบริบทที่เหมาะสม เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาและสื่อสารอย่างถูกต้อง ดังนั้น นี่คือคำแนะนำในการใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง:

 1. ใช้คำว่า อิสระ ในบริบทที่เหมาะสม: คำว่า อิสระ ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและความเสรี เช่น freedom of speech (เสรีภาพในการพูด) และ freedom of choice (เสรีภาพในการเลือก) [1].

 2. ใช้คำว่า อิสระ ในประโยคที่มีความชัดเจน: ในการใช้คำว่า อิสระ ในประโยค ควรให้คำนิยามหรืออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง เช่น Freedom is the ability to make choices without interference (อิสระคือความสามารถในการทำการเลือกโดยไม่มีการแทรกแซง) [1].

 3. ใช้คำว่า อิสระ ในประโยคที่เป็นไปตามความเป็นจริง: ควรใช้คำว่า อิสระ ในประโยคที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ใช้ในประโยคที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันการสับสนและการเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมาย เช่น People fought for freedom from oppression (คนรุกรานเพื่อความเสรีจากการกดขี่) [1].

 4. ใช้คำว่า อิสระ ในประโยคที่เป็นไปตามความสุภาพ: ในการใช้คำว่า อิสระ ควรใช้ในประโยคที่สุภาพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการโจมตี เพื่อสร้างการสื่อสารที่ดีแลคำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษแปลว่า freedom ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยในการแสดงถึงสิทธิและความเสรีภาพในการทำตัว อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเพื่อให้เข้ากับความหมายและสื่อถึงความหมายที่แท้จริงของคำนั้น ดังนั้น นี่คือคำแนะนำในการใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง:

 5. ใช้คำว่า อิสระ เมื่อต้องการแสดงถึงสิทธิและความเสรีภาพ: เช่น Freedom of speech (เสรีภาพในการพูด) [1], Freedom of expression (เสรีภาพในการแสดงออก) [1], Freedom of religion (เสรีภาพในการศรัทธา) [1].

 6. ใช้คำว่า อิสระ เมื่อต้องการแสดงถึงการปลดปล่อยหรือการเลิกข้อจำกัด: เช่น Set yourself free (ปลดปล่อยตัวเอง) [1], Break free from limitations (เลิกจำกัด) [1].

 7. ใช้คำว่า อิสระ เมื่อต้องการแสดงถึงความเป็นอิสระในการเลือกทาง: เช่น Be free to choose (เป็นอิสระในการเลือก) [1], Free to decide (อิสระในการตัดสินใจ) [1].

 8. ใช้คำว่า อิสระ เมื่อต้องการแสดงถึงความเป็นอิสระในการทำสิ่งต่าง ๆ: เช่น Free your mind (ปลดปล่อยจิตใจ) [1], Free your creativity (เปิดกว้างความคิดสร้างสรรค์) [1].

 9. ใช้คำว่า อิสระ เมื่อต้องการแสดงถึงความเป็นอิสระในการเลือกทาง: เช่น Be free to choose (เป็นอิสระในการเลือก) [1], Free to decide (อิสระในการตัดสินใจ) [1].

อย่างไรก็ตาม คำว่า อิสระ เป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนั้น การใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษควรพิจารณาบริบทและความหมายที่ต้อ


Learn more:

 1. อิสระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. independent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 5 ข้อดีข้อด้อยของการมีการสนทนาอิสระ (ระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ)

Categories: แบ่งปัน 63 อิสระ ภาษาอังกฤษ

Mia Talk : ความหมายของคำว่า \
Mia Talk : ความหมายของคำว่า \”อิสระ\”

[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ชีวิตอิสระ แปลภาษาอังกฤษ

ชีวิตอิสระ แปลภาษาอังกฤษ

ชีวิตอิสระ (chiit itna) แปลว่า free life หรือ life of freedom เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงการมีความเสรีในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตตามความต้องการของตนเอง ชีวิตอิสระหมายถึงการมีความเสรีทางกายและจิตใจในการเลือกทางที่ต้องการในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถแปลได้เป็นการมีความเสรีในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตตามความต้องการของตนเอง

ในชีวิตอิสระ เราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาชีพที่ต้องการทำ การตัดสินใจในเรื่องครอบครัว หรือการตัดสินใจในการใช้เวลาว่าจะทำอะไรในเวลาว่าง เรามีอิสระในการตัดสินใจเหล่านี้ตามความต้องการและความสนใจของเราเอง [1]

การมีชีวิตอิสระมีประโยชน์อย่างมากต่อความสุขและความพึงพอใจในชีวิต การมีความเสรีในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตตามความต้องการของตนเองช่วยให้เรามีความคุ้มค่าและมีความสุขในชีวิตประจำวันมากขึ้น [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ชีวิตอิสระหมายถึงอะไร?

  • ชีวิตอิสระหมายถึงการมีความเสรีในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตตามความต้องการของตนเอง [1].
 2. การมีชีวิตอิสระมีประโยชน์อย่างไร?

  • การมีชีวิตอิสระช่วยให้เรามีความคุ้มค่าและมีความสุขในชีวิตประจำวันมากขึ้น [1].

Learn more:

 1. ชีวิตอิสระ (chiit itna) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 2. การเป็นอิสระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ใช้ชีวิตอย่างอิสระ (chaichiit ang itna) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ

Freedom อิสระ

อิสระ (Freedom) คืออะไร?

อิสระ (Freedom) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายว่า ความเป็นไทย หรือ ความเสรีภาพ [1] ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการและค้นหามาตลอดกาล อิสระเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพื่อให้ได้มีสิทธิและโอกาสในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตตามความเป็นตัวของตนเอง อิสระยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรม เพราะมันช่วยให้ผู้คนสามารถแสวงหาความสุขและความพึงพอใจในชีวิตได้ [1]

อิสระมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. อิสระส่วนบุคคล (Personal Freedom): เป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตตามความเป็นตัวของตนเอง อิสระส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา อิสระในการเลือกอาชีพ และอื่น ๆ [1]

 2. อิสระทางการเมือง (Political Freedom): เป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง อิสระทางการเมืองรวมถึงสิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง [1]

 3. อิสระทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom): เป็นอิสระที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเลือกใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจของตนเอง อิสระทางเศรษฐกิจรวมถึงสิทธิในการเลือกอาชีพ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และสิทธิในการธุรกิจ [1]

 4. อิสระทาเสรีภาพหรืออิสระ (Freedom) เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญในสังคมมนุษย์ ซึ่งอิสระถือเป็นหนึ่งในค่านิยมที่สำคัญของมนุษยชาติ คำว่า อิสระ มีความหมายว่า การมีสิทธิและความเสรีในการทำตัวตามความต้องการของตนเอง โดยไม่ได้รับการขัดจังหวะหรือการควบคุมจากบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ [1].

เสรีภาพสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งรวมถึง:

 1. เสรีภาพทางการเมือง (Political freedom): เป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงสิทธิในการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้รับการละเมิดหรือการคุกคาม [2].
 2. เสรีภาพทางสังคม (Social freedom): เป็นสิทธิในการมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม รวมถึงสิทธิในการเลือกทางชีวิตและการแสดงออกตามตนเองโดยไม่ได้รับการกีดกันหรือการละเมิด [2].
 3. เสรีภาพทางประชาธิปไตย (Civil freedom): เป็นสิทธิในการมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิทธิในการเคลื่อนไหว การแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ได้รับการละเมิดหรือการคุกคาม [2].

การมีเสรีภาพมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรม การมีเสรีภาพช่วยส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสร้างสภาวะความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

 1. อิสระเสรีภาพมีความสำคัญอย่างไร?
  • อิสระเสรีภาพเป็นหนึ่งใน

Learn more:

 1. FREEDOM แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. freedom แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. freedom คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร
Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “Water, Free แปลว่า น้ำอิสระ : น้ำในดินส่วนที่สามารถระบายออกไปจากช่องว่างระหว่างเ… #ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษไทย Https://T.Co/V0Fzlfi5Bs Https://T.Co/Mlrqeshcab” / X
เรียนภาษาอังกฤษ อิสระ - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ อิสระ – Youtube
Independent แปลว่า คนที่พึ่งตนเอง, ผู้เป็นอิสระ, ผู้เป็นเอกราช, ผู้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Independent แปลว่า คนที่พึ่งตนเอง, ผู้เป็นอิสระ, ผู้เป็นเอกราช, ผู้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
สักวัน... On X:
สักวัน… On X: “แด่ทุกสิ่งที่ฉันเคยสูญเสียไป: ขอบคุณที่ทำให้ฉันเป็นอิสระ Cr.Autumn #คําคมภาษาอังกฤษแปลไทย #คําคมภาษาอังกฤษ #แคปชั่นอังกฤษ #แคปชั่นโดนๆ #คําคมอังกฤษ #แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก #สักวัน Https://T.Co/Z8Jhxmhcaj” / X
Independent Clause คืออะไร ต่างจาก Dependent Clause อย่างไร ฉบับเข้าใจง่าย - ภาษาอังกฤษออนไลน์
Independent Clause คืออะไร ต่างจาก Dependent Clause อย่างไร ฉบับเข้าใจง่าย – ภาษาอังกฤษออนไลน์

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของคำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษ
วิธีการเขียนคำว่า อิสระ เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษ
ความแตกต่างระหว่างคำว่า อิสระ และ อิศรา ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่า อิสระ ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *