เวทนา แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ - Youtube

พุทธวจน ความหมายของคำว่า “เวทนา”

Keywords searched by users: เวทนา แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน น่าเวทนา แปลว่า, สมเพชเวทนา แปลว่า, เวทนาขันธ์ หมายถึง, เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, เวทนาสงสาร, สังขาร แปลว่า, สัญญา แปลว่า, สังเวช แปลว่า

ความหมายของเวทนา

ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ - Youtube
ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ – Youtube

ความหมายของเวทนา

เวทนาเป็นคำที่มักถูกกล่าวถึงในพระพุทธศาสนา และมีความหมายหลากหลายที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้ว เวทนาหมายถึงการเสวยอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ [1]

ประเภทของเวทนา
เวทนาสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและลักษณะของการเสวยอารมณ์ ดังนี้:

 1. เวทนา ๒: เวทนาแบบนี้แบ่งการเสวยอารมณ์ออกเป็นสองประเภทคือ

  • กายิกเวทนา: เวทนาทางกาย หมายถึงการเสวยอารมณ์ทางกายและความรู้สึกทางกาย
  • เจตสิกเวทนา: เวทนาทางใจ หมายถึงการเสวยอารมณ์ทางใจและความรู้สึกทางใจ [1]
 2. เวทนา ๓: เวทนาแบบนี้แบ่งการเสวยอารมณ์และความรู้สึกออกเป็นสามประเภทคือ

  • สุขเวทนา: ความรู้สึกสุขและสบาย ทั้งทางกายและทางใจ
  • ทุกขเวทนา: ความรู้สึกทุกข์และไม่สบาย ทั้งทางกายและทางใจ
  • อทุกขมสุขเวทนา: ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ หรือเรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาเวทนา [1]
 3. เวทนา ๕: เวทนาแบบนี้แบ่งการเสวยอารมณ์ออกเป็นห้าประเภทคือ

  • สุข: ความสุขและความสบายทางกาย
  • ทุกข์: ความทุกข์และความไม่สบายทางกาย
  • โสมนัส: ความแช่มชื่นและปลื้มใจ (เกิดจากความสุข)
  • โทมนัส: ความเสียใจและความเศร้าโศก (เกิดจากความทุกข์)
  • อุเบกขา: ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ [1]
 4. เวทนา ๖: เวทนาแบบความหมายของเวทนา

เวทนาเป็นคำที่มักถูกกล่าวถึงในพระพุทธศาสนา และมีความหมายหลากหลายตามบทความที่พบในวิกิพีเดีย [1]. เวทนาในพระพุทธศาสนาหมายถึงการเสวยอารมณ์และความรู้สึก [1]. นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเวทนาออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและลักษณะของการเสวยอารมณ์ [1].

เวทนาขันธ์
เวทนาขันธ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ [1].

ประเภทของเวทนา
เวทนาสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและลักษณะของการเสวยอารมณ์ [1]:

 1. เวทนา 2: แบ่งการเสวยอารมณ์เป็นสองอย่างคือ

  • กายิกเวทนา: เวทนาทางกาย การเสวยอารมณ์ทางกาย ความรู้สึกทางกาย
  • เจตสิกเวทนา: เวทนาทางใจ การเสวยอารมณ์ทางใจ ความรู้สึกทางใจ
 2. เวทนา 3: แบ่งการเสวยอารมณ์ ความรู้สึก รสของอารมณ์เป็นสามอย่างคือ

  • สุขเวทนา: ความรู้สึกสุข สบายทางกายและทางใจ
  • ทุกขเวทนา: ความรู้สึกทุกข์ ไม่สบายทางกายและทางใจ
  • อทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนา: ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์
 3. เวทนา 5: แบ่งการเสวยอารมณ์เป็นห้าอย่างคือ

  • สุข: ความสุข ความสบายทางกาย
  • ทุกข์: ความทุกข์ ความไม่สบาย ความเจ็บปวดทางกาย
  • โสมนัส: ความแช่มชื่น ปลื้มใจ สุขใจ
  • โทมนัส: ค

Learn more:

 1. เวทนา – วิกิพีเดีย
 2. เวทนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เวทนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเวทนา

Tui Space] การแยกขันธ์ ๕ เป็น รูป กับ นาม คือความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาท ในคนยุคนี้ ลำดับต่อไปนี้จะแสดงธรรมในข้อธรรมที่ว่า การแยกขันธ์ 5 เป็นรูปกับนาม คือความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาทในคนยุคนี้ เหตุที่ต้องแสดงธรรมในข้
Tui Space] การแยกขันธ์ ๕ เป็น รูป กับ นาม คือความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาท ในคนยุคนี้ ลำดับต่อไปนี้จะแสดงธรรมในข้อธรรมที่ว่า การแยกขันธ์ 5 เป็นรูปกับนาม คือความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาทในคนยุคนี้ เหตุที่ต้องแสดงธรรมในข้

เวทนา คือคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า pity หรือ have compassion on ซึ่งหมายความว่ารู้สึกเห็นใจหรือรู้สึกห่วงใยในความทุกข์ของผู้อื่น [1] คำว่าเวทนานี้สามารถใช้ในประโยคได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราจะเห็นตัวอย่างดังนี้:

 1. สภาพมอมแมมของเด็กสาวทำให้สองผัวเมียเวทนาและชักชวนเข้าไปในบ้าน [1]
 2. เมื่อเห็นคนที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่ทุกข์ยาก เราอาจรู้สึกเวทนาและอยากช่วยเหลือ [1]
 3. เวทนาผู้ที่เคราะห์ร้ายเป็นอันตราย [1]

ดังนั้น เวทนา เป็นคำที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงความเห็นใจหรือความรู้สึกเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่น และสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ [1]


Learn more:

 1. เวทนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เวทนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เวทนา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายและการใช้งานเวทนาในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ตัวอย่างของพระสัทธรรมผิดเพี้ยน.......ตองเก้า - Pantip
ตัวอย่างของพระสัทธรรมผิดเพี้ยน…….ตองเก้า – Pantip

ความหมายและการใช้งานเวทนาในพจนานุกรม Longdo Dictionary

เวทนาเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายในพจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย โดยมีคำจำกัดความและตัวอย่างประโยคที่ให้เพื่อช่วยในการเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำว่า เวทนา ดังนี้:

 1. เวทนา (v) – หมายถึง รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น หรือรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สภาพมอมแมมของเด็กสาวทำให้สองผัวเมียเวทนา และชักชวนเข้าไปในบ้าน
 2. เวทนา ๑ (เวทะ-) (นาม) – หมายถึง ความรู้สึกทุกข์สุขหรือความรู้สึกที่เป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕ ซึ่งรวมถึงรูปเวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณ [1]

 3. เวทนา ๑ (นาม) – หมายถึง ความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน [1]

 4. เวทนา ๒ (เวดทะ-) (กริยา) – หมายถึง การสังเวชสลดใจหรือการเห็นใจ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เรามักเวทนาผู้เคราะห์ร้าย เด็กคนนี้น่าเวทนา

Learn more:

 1. เวทนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ‎Longdo Dict on the App Store
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ความหมายของเวทนาจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ - Youtube
ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ – Youtube

ความหมายของเวทนาจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

เวทนาเป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย แต่ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นที่อยู่ในสภาวะทุกข์สุขหรือความทุกข์ทรมาน ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน มีคำจำกัดความของเวทนาอยู่ดังนี้:

 1. เวทนา [เวทะ] (นาม) ความรู้สึก ความรู้สึกทุกข์สุข (เป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ทั้ง ๕ คือ รูปเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) [2]

  • ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน (ป. ส.) [2]
  • เช่น เรามักเวทนาผู้เคราะห์ร้ายเด็กคนนี้น่าเวทนา [2]
 2. น่าเวทนา (กริยา) หมายถึง น่าสงสาร, น่าเศร้า, น่าอนาถ, น่าสังเวช [3]

  • เช่น ภาพที่เห็นทำให้เราน่าเวทนา [3]

เวทนาเป็นคำที่ใช้ในบริบททางอารมณ์และความรู้สึก ในการแสดงความเห็นใจหรือความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นที่อยู่ในสภาวะทุกข์สุขหรือความทุกข์ทรมาน คำนี้สามารถใช้ในบทสนทนาประจำวันหรือในบทกวีได้เช่นกัน


Learn more:

 1. เวทนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เวทนา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. เวทนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายเวทนาในทางศาสนาและศิลปะ

ความหมายเวทนาในทางศาสนาและศิลปะ

เวทนาเป็นคำที่มีความหมายอย่างหนึ่งที่ถูกใช้ในทางศาสนาและศิลปะ ในทางศาสนาเวทนาหมายถึงการเสวยอารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับธรรมชาติและความเป็นจริงที่ลึกซึ้งของมนุษย์ ในศิลปะเวทนาเป็นการแสดงออกผ่านภาพหรือการกระทำที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสงบและความสุขในจิตใจของผู้ที่มองเห็นหรือเข้าใจผลงานศิลปะนั้น [1]

เวทนาในทางศาสนา

ในพระพุทธศาสนา เวทนาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ [1]

เวทนาในพระพุทธศาสนาสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

 1. เวทนา 2
 2. เวทนา 3
 3. เวทนา 5
 4. เวทนา 6 [1]

เวทนา 2 แบ่งการเสวยอารมณ์ออกเป็นสองอย่างคือ

 1. กายิกเวทนา หมายถึง เวทนาทางกาย การเสวยอารมณ์ทางกาย และความรู้สึกทางกาย
 2. เจตสิกเวทนา หมายถึง เวทนาทางใจ การเสวยอารมณ์ทางใจ และความรู้สึกทางใจ [1]

เวทนา 3 แบ่งการเสวยอารมณ์ ความรู้สึก และรสของอารมณ์ออกเป็นสามอย่างคือ

 1. สุขเวทนา หมายถึง ความรู้สึกสุขและสบายทั้งทางกายและทางใจ
 2. ทุกขเวทนา หมายถึง ความรู้สึกทุกข์และไม่สบายทั้งทางกายและทางใจ
 3. อทุกขมสุขเวทนา หมายถึง ความรู้สึกเฉความหมายเวทนาในทางศาสนาและศิลปะ

เวทนาเป็นคำที่มีความหมายอย่างหนึ่งที่ถูกใช้ในทางศาสนาและศิลปะ ในทางศาสนา คำว่าเวทนาหมายถึงการเสวยอารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งต่างๆในโลก ในทางศิลปะ เวทนาเป็นการแสดงออกผ่านภาพหรือการแสดงที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติและการสัมผัสกับจิตใจของมนุษย์

เวทนาในทางศาสนา

ในทางศาสนา ความหมายของเวทนามีความหลากหลาย โดยแต่ละศาสนาอาจมีการใช้คำนี้ในบริบทและความหมายที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นในพุทธศาสนา เวทนาหมายถึงการเสวยอารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งต่างๆในโลก ซึ่งเวทนาในพุทธศาสนาสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เวทนา ๒, เวทนา ๓, เวทนา ๕, เวทนา ๖ [1]

 • เวทนา ๒ แบ่งการเสวยอารมณ์ออกเป็นสองอย่างคือ

  1. กายิกเวทนา หมายถึง เวทนาทางกาย การเสวยอารมณ์ทางกาย และความรู้สึกทางกาย
  2. เจตสิกเวทนา หมายถึง เวทนาทางใจ การเสวยอารมณ์ทางใจ และความรู้สึกทางใจ
 • เวทนา ๓ แบ่งการเสวยอารมณ์ ความรู้สึก และรสของอารมณ์ออกเป็นสามอย่างคือ

  1. สุขเวทนา หมายถึง ความรู้สึกสุขและสบายทั้งทางกายและทางใจ
  2. ทุกขเวทนา หมายถึง ความรู้สึกทุกข์และไม่สบายทั้งทางกายและทางใจ
  3. อทุกข

Learn more:

 1. เวทนา – วิกิพีเดีย

ความเชื่อและการใช้งานเวทนาในวัฒนธรรมไทย

ความเชื่อและการใช้งานเวทนาในวัฒนธรรมไทย

ความเชื่อและการใช้งานเวทนาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทย การเชื่อมั่นในศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมไทย ในบทความนี้เราจะสำรวจความเชื่อและการใช้งานเวทนาในวัฒนธรรมไทยอย่างละเอียดเพื่อตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google

 1. ความเชื่อในศาสนา
  ในวัฒนธรรมไทยมีศาสนาหลายชนิดที่มีผู้นับถืออย่างกว้างขวาง เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ศาสนาเป็นส่วนสำคัญของความเชื่อในวัฒนธรรมไทยและมีผลกระทบต่อการใช้งานเวทนาในชีวิตประจำวันของคนไทย

 2. การใช้งานเวทนาในพิธีกรรม
  เวทนาเป็นการใช้พลังงานทางจิตใจหรือจิตวิญญาณเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเรียกพลังงานจิตใจของบรรพชาองค์ใดองค์หนึ่ง การเรียกพลังงานจิตใจของบรรพชาสงฆ์ หรือการใช้พลังงานจิตใจเพื่อรักษาสุขภาพทางกายและจิตใจ

 3. การใช้งานเวทนาในการรักษาโรค
  ในวัฒนธรรมไทยมีการใช้เวทนาเพื่อรักษาโรคและประคบประครองสุขภาพทางกายและจิตใจ การใช้เวทนาในการรักษาโรคมีความเชื่อที่ว่าการใช้พลังงานจิตใจสามารถช่วยเร่งการฟื้นตัวและรักษาโรคได้

 4. การใช้งานเวทนาในการป้องกันและขอความความเชื่อและการใช้งานเวทนาในวัฒนธรรมไทย

ความเชื่อและการใช้งานเวทนาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างมาก การเชื่อมั่นในเวทนาและการใช้งานเวทนาได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตที่ไกลและเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

เวทนาในวัฒนธรรมไทยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและจิตวิญญาณที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ซึ่งมีหลายรูปแบบและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไป การใช้งานเวทนาสามารถเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพ การเสริมสร้างความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม และการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและศาสนา

ในวัฒนธรรมไทยมีเวทนาหลากหลายรูปแบบ เช่น การบูชาพระเจ้า การบูชาเจ้าที่ดิน การบูชาเจ้าแม่ทั้งในรูปแบบของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และศาสนาที่เกี่ยวข้องกับภูมิถาพระธาตุ นอกจากนี้ยังมีการใช้งานเวทนาในการรักษาโรค การป้องกันภัยพิบัติ การเรียกร้องความโชคดี และการประดิษฐ์วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ปรารถนา

การใช้งานเวทนาในวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่น ความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม และการรักษาสุขภาพที่ดี การเชื่อมโยงกับธรรมชาติและจิตวิญญาณทำให้คนไทยมีความเข้าใจและเคารพธรรมชาติ และมีความเอื้ออำนวยในการดำ

Categories: ยอดนิยม 33 เวทนา แปลว่า

พุทธวจน ความหมายของคำว่า “เวทนา”
พุทธวจน ความหมายของคำว่า “เวทนา”

See more: bdsdreamland.net/category/tech

คำว่าเวทนาหมายถึงอะไร

เวทนาหมายถึงอะไร?

เวทนาเป็นคำที่ใช้ในพระพุทธศาสนาและภาษาไทยเพื่ออธิบายการเสวยอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆ ซึ่งมีหลายแบบและความหมายตามที่กล่าวถึงในวิกิพีเดีย [1]. ต่อไปนี้คือความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เวทนา:

 1. เวทนา ๑: เวทนาที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน [1]. เช่น เขาเวทนาเพื่อให้ความเจ็บปวดหายไป [1].

 2. เวทนา ๒: เวทนาที่เกี่ยวข้องกับการสังเวชสลดใจหรือการเสวยอารมณ์ให้กับผู้เคราะห์ร้ายหรือคนที่เราต้องการให้มีความสุข [1]. เช่น เราเวทนาให้เด็กคนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้น [1].


Learn more:

 1. เวทนา – วิกิพีเดีย
 2. เวทนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เวทนา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
๓๓๓๓๓๓ เห็นเวทนา ใน เวทนา คือทำอย่างไร ๓๓๓๓๓ - Pantip
๓๓๓๓๓๓ เห็นเวทนา ใน เวทนา คือทำอย่างไร ๓๓๓๓๓ – Pantip
เวทนา (บาลีวันละคำ 824) – ธรรมธารา
เวทนา (บาลีวันละคำ 824) – ธรรมธารา
เวทนาคืออะไร - Pantip
เวทนาคืออะไร – Pantip
เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม หมายความว่า อย่างไร..หลวงพ่อพุธ ฐานิโย - Youtube
เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม หมายความว่า อย่างไร..หลวงพ่อพุธ ฐานิโย – Youtube
อัฏฐสตปริยายสูตร เวทนา ๑๐๘ - หมอเขียว - Morkeaw
อัฏฐสตปริยายสูตร เวทนา ๑๐๘ – หมอเขียว – Morkeaw
ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ - Youtube
ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ – Youtube
ตัวอย่างของพระสัทธรรมผิดเพี้ยน.......ตองเก้า - Pantip
ตัวอย่างของพระสัทธรรมผิดเพี้ยน…….ตองเก้า – Pantip
Tui Space] การแยกขันธ์ ๕ เป็น รูป กับ นาม คือความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาท ในคนยุคนี้ ลำดับต่อไปนี้จะแสดงธรรมในข้อธรรมที่ว่า การแยกขันธ์ 5 เป็นรูปกับนาม คือความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาทในคนยุคนี้ เหตุที่ต้องแสดงธรรมในข้
Tui Space] การแยกขันธ์ ๕ เป็น รูป กับ นาม คือความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาท ในคนยุคนี้ ลำดับต่อไปนี้จะแสดงธรรมในข้อธรรมที่ว่า การแยกขันธ์ 5 เป็นรูปกับนาม คือความเห็นผิดในปฏิจจสมุปบาทในคนยุคนี้ เหตุที่ต้องแสดงธรรมในข้
ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ - Youtube
ความวิจิตรของจิตและการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของเวทนา
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเวทนา
ความหมายและการใช้งานเวทนาในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายของเวทนาจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายเวทนาในทางศาสนาและศิลปะ
ความเชื่อและการใช้งานเวทนาในวัฒนธรรมไทย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *