เปอร์เซ็นภาษาอังกฤษ: ประโยชน์และความสำคัญในการเรียนรู้

อ่านเลข เศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

อ่านเลข เศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse

Keywords searched by users: เปอร์เซ็นภาษาอังกฤษ: ประโยชน์และความสำคัญในการเรียนรู้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภาษาอังกฤษ, เปอร์เซ็นต์ สะกด, เปอร์เซ็นต์ เครื่องหมาย, คิดเปอร์เซ็นต์, เปอร์เซ็นต์ไทล์, กี่เปอร์เซ็นต์ ภาษาอังกฤษ, เปอร์เซ็นต์ ภาษาจีน, คณิตศาสตร์ เปอร์เซ็นต์

1. ความหมายของเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษ

เปอร์เซ็นต์ (Percentage) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงอัตราส่วนหรือสัดส่วนของสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมักใช้ในการวัดหรือเปรียบเทียบข้อมูล โดยการแสดงผลเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ (%)

คำว่า เปอร์เซ็นต์ มีความหมายเดียวกับคำว่า percent หรือ per cent ในภาษาอังกฤษ [1] โดยมักใช้ในทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเงิน และสถิติ เพื่อแสดงผลลัพธ์หรือข้อมูลที่เป็นสัดส่วนหรืออัตราส่วนของสิ่งต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เปอร์เซ็นต์ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The sales increased by 10 percent compared to last year. (ยอดขายเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) [1]
 2. The probability of winning the lottery is only 0.001 percent. (โอกาสในการชนะลอตเตอรี่เพียง 0.001 เปอร์เซ็นต์) [1]
 3. She scored 95 percent on the exam. (เธอได้คะแนน 95 เปอร์เซ็นต์ในการสอบ) [1]

การใช้คำว่า เปอร์เซ็นต์ ในภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกับคำว่า ร้อยละ หรือ ต่อร้อย ในภาษาไทย [1] โดยมักใช้เครื่องหมาย % เพื่อแทนคำว่า เปอร์เซ็นต์ ในการแสดงผลลัพธ์หรือข้อมูลที่เป็นสัดส่วนหรืออัตราส่วน


Learn more:

 1. เปอร์เซ็นต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. PERCENTAGE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เปอร์เซ็นต์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

2. การใช้คำว่า Percent ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า percent เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงค่าเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนของสิ่งต่าง ๆ ในประโยค ซึ่งมักใช้ในบริบททางธุรกิจ การเงิน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ [1].

การใช้ percent ในประโยคภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. ใช้ percent ร่วมกับตัวเลข: เมื่อต้องการแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของสิ่งต่าง ๆ ในประโยค สามารถใช้ percent ร่วมกับตัวเลขที่ต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์ เช่น The interest rate is 5 percent (อัตราดอกเบี้ยคือ 5 เปอร์เซ็นต์) [1].

 2. ใช้ percentage ร่วมกับคำนาม: เมื่อต้องการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ percentage ร่วมกับคำนาม เช่น A high percentage of Thai businesses failed in 2015 (ร้อยละสูงของธุรกิจไทยล้มเหลวในปี 2015) [1].

 3. ใช้วลีที่ไม่มีตัวเลขประกอบ: เมื่อต้องการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่มีตัวเลขประกอบ สามารถใช้วลีที่มีคำว่า percentage เพื่อแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ เช่น A high percentage of Thai businesses failed in 2015 (ร้อยละสูงของธุรกิจไทยล้มเหลวในปี 2015) [1].

การใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษมีความหมายและวลีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

 • expressed as a percentage (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์): ใช้เพื่อแสดงว่าข้อมูลถูกแสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ เช่น The data is expressed as a percentage (ข้อมูลถูกแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์) [1].

 • a high percentage (ร้อยละสูง): ใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์สูง เช่น A high percentage of students passed the exam (ร้อยละสูงของนัการใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า percent เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงสัดส่วนหรืออัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมักใช้ในการอธิบายการเปรียบเทียบข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ [1] ดังนั้นการใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและควรใช้ให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีคำว่า per cent ที่มีความหมายเดียวกันกับ percent และสามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งคำว่า per cent เป็นรูปแบบที่เก่าและนิยมใช้ในอังกฤษอังกฤษ ในขณะที่ percent เป็นรูปแบบที่ใช้ในอังกฤษอเมริกัน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The bank in Narog charges interest at 30 percent. (ธนาคารที่นรกคิดดอกเบี้ยถึง 30%เพิ่มขึ้น ลดลง กี่เปอร์เซ็นต์) [1]
 2. Buffalo numbers in Myanmar have declined by 50 percent since 1990. (จำนวนควายในเมียนมาลดลงไปตั้ง 50 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ ค.ศ.1990) [1]

การใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษมีกฎหลักที่ควรจะทราบคือ:

 • เมื่อใช้คำว่า percent ในประโยค จะต้องมีตัวเลขประกอบอยู่ เช่น 30 percent หรือ 50 percent [1]
 • หากไม่มีตัวเลขประกอบ จะต้องใช้คำว่า percentage แทน เช่น A high percentage of Thai businesses failed in 2015. (ร้อยละสูงของธุรกิจไทยล้มเหลวในปี 2015) [1]

นอกจากนี้ยังมีวลีที่ใช้ร่วมกับคำว่า percent อีกมากมาย เช่น expressed as a percentage (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์), a high percentage (ร้อยละสูง), a low percentage (ร้อ


Learn more:

 1. Percent/ per cent/ percentage
 2. percent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 2 คำศัพท์ที่ห้ามสับสน Percentage และ Percent สัญลักษณ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ คือ % | ตีแตกภาษาอังกฤษ

3. การใช้คำว่า Per Cent ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า per cent ในประโยคภาษาอังกฤษมีความหมายว่า ร้อยละ หรือ ส่วนร้อย ซึ่งใช้เพื่อแสดงสัดส่วนหรือร้อยละของสิ่งต่าง ๆ ในปริมาณหรืออัตราส่วนต่าง ๆ [3]. คำว่า per cent มาจากภาษาละติน per centum ซึ่งหมายถึง ในร้อยละหนึ่ง [3].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า per cent ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The interest rate is 5 per cent per annum. (อัตราดอกเบี้ยคือ 5 ร้อยละต่อปี) [1].
 2. The companys profit margin increased by 10 per cent this year. (กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น 10 ร้อยละในปีนี้) [1].
 3. The price of the product was reduced by 20 per cent during the sale. (ราคาสินค้าถูกลดลง 20 ร้อยละในช่วงการขายส่ง) [2].

การใช้คำว่า per cent ในประโยคภาษาอังกฤษนั้นมักใช้ร่วมกับตัวเลขเพื่อแสดงสัดส่วนหรือร้อยละของสิ่งต่าง ๆ โดยมักใช้เครื่องหมาย % เป็นสัญลักษณ์ของ per cent [3].


Learn more:

 1. per cent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. per cent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เปอร์เซ็นต์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

4. ความแตกต่างระหว่าง Percent และ Per Cent

ความแตกต่างระหว่าง percent และ per cent ในภาษาไทย

ในภาษาไทย, คำว่า percent และ per cent มีความหมายเดียวกัน ซึ่งแปลว่า เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละ [1]. คำว่า percent เป็นรูปย่อของ per cent และใช้ในการแสดงสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) ในข้อความหรือตารางต่าง ๆ [2].

การใช้คำว่า percent หรือ per cent ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเข้าใจของผู้เขียนหรือผู้พูด โดยทั่วไปแล้ว, คำว่า percent มักใช้บ่อยกว่า per cent ในภาษาไทย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า percent และ per cent ในภาษาไทย:

 1. ผลสำรวจพบว่า 80 percent ของประชากรเห็นด้วยกับมาตรการนี้ [1].
 2. การเติบโตของเศรษฐกิจลดลงไปถึง 5 per cent ในปีที่ผ่านมา [2].

ดังนั้น, ความแตกต่างระหว่าง percent และ per cent ในภาษาไทยคือเพียงรูปแบบการเขียนและการออกเสียงเท่านั้น แต่ความหมายและการใช้งานของทั้งสองคำนั้นเหมือนกัน [1].


Learn more:

 1. Percent/ per cent/ percentage
 2. 2 คำศัพท์ที่ห้ามสับสน Percentage และ Percent สัญลักษณ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ คือ % | ตีแตกภาษาอังกฤษ
 3. สรุปสูตรการหาร้อยละ แบบเข้าใจง่าย l ATHOMETH.COM

5. วิธีออกเสียงคำว่า Percent และ Per Cent ในภาษาอังกฤษ

วิธีออกเสียงคำว่า percent และ per cent ในภาษาอังกฤษ

เมื่อเราพูดเกี่ยวกับคำว่า percent และ per cent ในภาษาอังกฤษ เราสามารถออกเสียงได้ตามรูปแบบต่อไปนี้:

 1. percent (เปอร์เซ็นต์):

  • เสียงออกมาเป็นสองสัทอักษรคือ /pərˈsɛnt/ [2].
 2. per cent (เปอร์เซ็นต์):

  • เสียงออกมาเป็นสามสัทอักษรคือ /pər ˈsɛnt/ [2].

การออกเสียงคำว่า percent และ per cent ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากคำเหล่านี้ถูกใช้บ่อยและมีความสำคัญในการแสดงผลของข้อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการออกเสียงที่ถูกต้องจะช่วยให้คำพูดของเราเป็นมืออาชีพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น


Learn more:

 1. Percent/ per cent/ percentage
 2. Percent หรือ per cent
 3. 160308-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Per & percent & percentage / period of time / personal & personnel – GotoKnow

6. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า Percent ในประโยคภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The teacher said that 80 percent of the students passed the exam. [1]
  (ครูกล่าวว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนสอบผ่าน)

 2. The company aims to increase its market share by 10 percent this year. [1]
  (บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของตนเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้)

 3. She saved 20 percent of her monthly income for a vacation. [1]
  (เธอเก็บเงินออมไว้ 20 เปอร์เซ็นต์จากรายได้รายเดือนเพื่อเที่ยวพักผ่อน)

 4. The price of the product increased by 15 percent due to high demand. [1]
  (ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากความต้องการสูง)

 5. The survey showed that 70 percent of the participants preferred option A. [1]
  (การสำรวจแสดงให้เห็นว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมตอบว่าต้องการตัวเลือก A)


Learn more:

 1. percent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. PERCENTAGE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Percent/ per cent/ percentage

7. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า Per Cent ในประโยคภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำว่า per cent ในประโยคภาษาอังกฤษ มักจะใช้เพื่อแสดงสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของสิ่งต่าง ๆ ในประโยค ดังนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า per cent ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The price of the product has increased by 10 per cent. (ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์) [2]
 2. Only 30 per cent of the students passed the exam. (เพียง 30 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนผ่านการสอบ) [2]
 3. The company aims to reduce its carbon emissions by 50 per cent. (บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 50 เปอร์เซ็นต์) [2]
 4. She received a pay raise of 15 per cent. (เธอได้รับเพิ่มเงินเดือน 15 เปอร์เซ็นต์) [2]
 5. The interest rate on the loan is 5 per cent. (อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อคือ 5 เปอร์เซ็นต์) [2]

ในประโยคทั้งหมดนี้ เราใช้คำว่า per cent เพื่อแสดงสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในประโยค ซึ่งเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับทั่วไป


Learn more:

 1. per cent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. per cent แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตัวเลขในภาษาอังกฤษ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

Categories: สรุป 99 เปอร์ เซ็น ภาษา อังกฤษ

อ่านเลข เศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
อ่านเลข เศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

percent. (เพอเซนทฺ’) n. เปอร์-เซ็นต์, ร้อยละ, ส่วนร้อย, อัตราร้อยละ.(n) percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai Definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔… เห็นถกกันในไลน์ว่าเปอร์เซ็นต์ ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร percent หรือ per cent ขอเรียนว่าเขียนห่างกันอย่าง per cent เป็นการเขียนแบบอังกฤษครับ ถ้าเขียนติดกัน percent เป็นการเขียนแบบอเมริกัน แม้จะเป็นพหูพจน์ ท่านก็อย่าไปเติม -s ที่ percent นะครับ …✘…10 percents ถ้าจะให้ถูกต้องเขียนว่า …✔…10 percent.

See more: bdsdreamland.net/category/tech

เปอร์เซ็นต์ เขียนยังไง ราชบัณฑิต

เปอร์เซ็นต์ เขียนยังไง ราชบัณฑิต

เปอร์เซ็นต์ คืออะไร?

 • เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละ เป็นคำที่ใช้ในคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อแสดงสัดส่วนหรือส่วนร้อยของสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องหมาย % แทน [1] [2].
 • ตัวอย่างการใช้เปอร์เซ็นต์ในประโยค: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว [2].

การเขียนเปอร์เซ็นต์ ราชบัณฑิต

 • เปอร์เซ็นต์ ในราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๕๔ ถูกบันทึกในศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานว่า จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ [1].
 • ตัวอย่างการใช้เปอร์เซ็นต์ในประโยค: นักเรียนโรงเรียนนี้สอบได้ ๗๐ % คือ สอบได้ ๗๐ คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๐ คน [2].

Learn more:

 1. เปอร์เซ็นต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เปอร์เซ็นต์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. เปอร์เซ็นต์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Percent กับ Percentage ต่างกันยังไง

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เราจะเขียนย่อหน้าดังต่อไปนี้:

หน้าที่ของย่อหน้า: อธิบายความแตกต่างระหว่าง Percent และ Percentage ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า percent และ percentage มีความแตกต่างกัน โดยมีลักษณะการเขียนและการใช้งานที่แตกต่างกัน [1][2].

 1. Percent เขียนเป็น percent หรือ per cent ในภาษาอังกฤษ ซึ่งการเขียนแบบ per cent เป็นการเขียนแบบอังกฤษ ในขณะที่การเขียนแบบ percent เป็นการเขียนแบบอเมริกัน แม้ว่าจะเป็นพหูพจน์ คำว่า percent ไม่ต้องเติม -s หลังคำนั้น [1].

ตัวอย่าง:

 • ถ้าต้องการให้ถูกต้อง เราควรเขียน 10 percent แทนที่จะเขียน 10 percents [2].
 1. Percentage เป็นคำที่ใช้เมื่อไม่มีตัวเลขประกอบ และใช้ในกรณีที่ต้องการอธิบายสัดส่วนหรืออัตราส่วน ในภาษาอังกฤษ เราใช้คำว่า percentage แทนที่จะใช้ percent เมื่อไม่มีตัวเลขประกอบ [2].

ตัวอย่าง:

 • A high percentage of Thai businesses failed in 2015 แทนที่จะใช้ A high percent of Thai businesses failed in 2015 [2].

Learn more:

 1. Percent หรือ per cent
 2. Percent/ per cent/ percentage
 3. 2 คำศัพท์ที่ห้ามสับสน Percentage และ Percent สัญลักษณ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ คือ % | ตีแตกภาษาอังกฤษ
อ่านเลข เศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse - Youtube
อ่านเลข เศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse – Youtube
อ่านเลข เศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse - Youtube
อ่านเลข เศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์ เป็นภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse – Youtube
Market Share แปลว่า เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า, ส่วนแบ่งตลาด | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Market Share แปลว่า เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า, ส่วนแบ่งตลาด | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
รวม
รวม “วิธีคิดเปอร์เซ็นต์” เรื่องง่าย ๆ แค่ใช้สูตรเป็น | Thaiger ข่าวไทย
วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่าย ๆ ด้วยเครื่องคิดเลข - Greedisgoods
วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่าย ๆ ด้วยเครื่องคิดเลข – Greedisgoods

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. ความหมายของเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษ
2. การใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษ
3. การใช้คำว่า per cent ในประโยคภาษาอังกฤษ
4. ความแตกต่างระหว่าง percent และ per cent
5. วิธีออกเสียงคำว่า percent และ per cent ในภาษาอังกฤษ
6. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า percent ในประโยคภาษาอังกฤษ
7. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า per cent ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *