เลขาธิการ หมายถึง: ความหมายและบทบาทที่สำคัญในองค์กร

งานเลขานุการ รีวิวงาน EP 4 I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching

งานเลขานุการ รีวิวงาน Ep 4 I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching

Keywords searched by users: เลขาธิการ หมายถึง: ความหมายและบทบาทที่สำคัญในองค์กร เลขาธิการ ทําหน้าที่อะไร, กวี หมายถึง, เลขาธิการ เลขานุการ ต่างกันอย่างไร, นักประพันธ์ หมายถึง, เลขาธิการ ภาษาอังกฤษ, เลขาธิการพรรค คือ, เลขานุการ เลขาธิการ คือ, ชัดเจน หมายถึง

1. คำว่า เลขาธิการ แปลว่าอะไร

คำว่า เลขาธิการ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการและจัดการกับงานในองค์กรหรือองค์การต่างๆ [1]. เลขาธิการมักจะเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าผู้บริหารและมีหน้าที่ในการดูแลและประสานงานระหว่างส่วนต่างๆ ในองค์กร [2].

เลขาธิการมักจะมีหน้าที่ดำเนินการและจัดการกับงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร รวมถึงการจัดทำเอกสารทางการเมืองและการประชุม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนขององค์กรในการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับในประเทศและระดับนานาชาติ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เลขาธิการ:

 • เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก [1].
 • ผู้เลขาธิการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารทางการเมืองและการประชุม [2].

Learn more:

 1. เลขาธิการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -เลขาธิการ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

2. ความหมายและบทบาทของเลขาธิการ

ความหมายและบทบาทของเลขาธิการ

เลขาธิการ (Secretary) เป็นตำแหน่งหนึ่งในองค์กรหรือบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานและบริหารงานของสำนักงาน หน้าที่ของเลขาธิการมีความหมายและบทบาทที่สำคัญต่อการทำงานขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ความหมายของเลขาธิการ

เลขาธิการเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหารงานของสำนักงาน หน้าที่ของเลขาธิการคือการประสานงานระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร รวมถึงการจัดการเอกสาร การจัดการเวลา การจัดการการประชุม และการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร [1].

2. บทบาทของเลขาธิการ

 • การจัดการเอกสารและข้อมูล: เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง [1].

 • การจัดการเวลา: เลขาธิการมีบทบาทในการจัดการเวลาของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ซึ่งรวมถึงการจัดตารางการประชุม การจัดการเวลาในการทำงาน และการจัดการกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง [1].

 • การจัดการการประชุม: เลขาธิการมีบทบาทในการจัดการการประชุมขององค์กร รวมถึงการเตรียมเอกสารประชุม การจัดห้องประชุม การเชื่อมโยงกับผู้เข้าประชุม และการบันทึกข้อความที่สำคัญในการประชุม [1].

 • การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร: เลขาธิการมีบทบาทในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายในอความหมายและบทบาทของเลขาธิการ

เลขาธิการ (Secretary) เป็นตำแหน่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในองค์กรหรือบริษัท หน้าที่หลักของเลขาธิการคือการดูแลและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร โดยเลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การประชุมคณะกรรมการ การประชุมสมาชิก และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร [2].

บทบาทของเลขาธิการ

 1. จัดการเอกสารและข้อมูล: เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น รายชื่อสมาชิก ข้อมูลลูกค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการตัดสินใจขององค์กร [2].

 2. จัดการประชุม: เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเตรียมเอกสารประชุม การส่งเชิญผู้เข้าประชุม การจัดห้องประชุม และการบันทึกข้อความที่เกิดขึ้นในการประชุม [2].

 3. ประสานงาน: เลขาธิการมีบทบาทในการประสานงานระหว่างผู้บริหารและบุคคลภายนอก โดยเลขาธิการจะติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร [1].

 4. จัดการเวลา: เลขาธิการมีหน้าที่ในการจัดการเวลาของผู้บริหาร โดยเลขาธิการจะต้องวางแผนการประชุม การเดินทาง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนด [2].

 5. รับผิดชอบใ


Learn more:

 1. รู้จัก “เลขานุการ (Secretary)” – Vickk Training
 2. เลขานุการมืออาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต – JobsDB ไทย
 3. สำนักงานเลขาธิการ

3. ความแตกต่างระหว่างเลขานุการและเลขาธิการ

ความแตกต่างระหว่างเลขานุการและเลขาธิการ

เลขานุการและเลขาธิการเป็นคำที่ใช้ในบริบททางการประจำวงการต่าง ๆ แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ที่ปฏิบัติ

เลขานุการ (Secretary)

 • เลขานุการหมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง [1]
 • เป็นตำแหน่งทางการที่มีหน้าที่ในการจัดการเอกสาร การประชุม การจัดการเวลา และการสื่อสารภายในองค์กร [2]
 • เลขานุการมักเป็นผู้ช่วยของผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร และมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร [2]

เลขาธิการ (Executive Secretary)

 • เลขาธิการหมายถึง เสมียนสำคัญสำหรับสมาคม องค์การหรือสำหรับผู้มีเกียรติชั้นสูง [1]
 • เป็นตำแหน่งทางการที่มีหน้าที่ในการดำเนินการและบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสมาคม โดยมักจะมีอำนาจในการตัดสินใจและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร [2]
 • เลขาธิการมักเป็นตัวแทนขององค์กรหรือสมาคมในการเข้าร่วมประชุมหรือการประชุมระหว่างองค์กรหรือสมาคมอื่น ๆ [2]

Learn more:

 1. รู้รักษ์ภาษาไทย – คำว่า “เลขานุการ กับ “เลขาธิการ… | Facebook
 2. เลขานุการ-เลขาธิการ ใช้ต่างกันอย่างไร? (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – ถามตอบที่ Sanook! Guru
 3. เลขานุการ (ตำแหน่ง) เลขาธิการและเลขาธิการ

4. ตำแหน่งและหน้าที่ของเลขาธิการในหน่วยงานต่างๆ

เลขาธิการเป็นตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายและสำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ตำแหน่งเลขาธิการมักเป็นตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานและมีความรับผิดชอบในการบริหารงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ต่อไปนี้คือตำแหน่งและหน้าที่ของเลขาธิการในหน่วยงานต่างๆ:

 1. สหประชาชาติ (United Nations):

  • หน้าที่: เลขาธิการสหประชาชาติมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมดของสหประชาชาติ รวมถึงการประชุมสุดยอดระดับสูง การเตรียมคำสั่ง การดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารกับสมาชิกประเทศสหประชาชาติ
  • ตำแหน่ง: เลขาธิการสหประชาชาติเป็นตำแหน่งสูงสุดในสหประชาชาติ โดยมีการเลือกเลขาธิการโดยการโหวตของสมาชิกประเทศสหประชาชาติ
 2. กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ:

  • หน้าที่: เลขาธิการในกรมองค์การระหว่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมดของกรม รวมถึงการเตรียมคำสั่ง การดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารกับองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ
  • ตำแหน่ง: เลขาธิการในกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นตำแหน่งสูงสุดในกรม โดยมีการเลือกเลขาธิการโดยการแต่งตั้งของกระทรวงการต่างประเทศ

Learn more:

 1. สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations Secretariat) – กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Department of International Organizations Ministry of Foreign Affairs

5. เลขาธิการในระบบการปกครองและการเมือง

เลขาธิการในระบบการปกครองและการเมือง

เลขาธิการในระบบการปกครองและการเมืองเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินงานทางการปกครองและการเมืองของประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบการปกครองและการเมือง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ของเลขาธิการในระบบการปกครองและการเมือง:

 1. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน: เลขาธิการมีหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบการปกครองและการเมือง เพื่อให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน [1].

 2. จัดการเอกสารและข้อมูล: เลขาธิการมีหน้าที่จัดการเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบการปกครองและการเมือง เพื่อให้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ [1].

 3. สนับสนุนการตัดสินใจ: เลขาธิการมีหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในระบบการปกครองและการเมือง โดยให้ข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ [1].

 4. บริหารจัดการงาน: เลขาธิการมีหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองและการเมือง เช่น การจัดทำแผนงาน การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การควบคุมงบประมาณ เป็นต้น [1].

 5. สื่อสารกับสาธารณะ: เลขาธิการมีหน้าที่สื่อสารกับสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองและการเมือง และรับฟังความคเลขาธิการในระบบการปกครองและการเมือง

เลขาธิการในระบบการปกครองและการเมืองเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินงานทางการปกครองและการเมืองของประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบการปกครองและการเมือง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ของเลขาธิการในระบบการปกครองและการเมือง:

 1. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน: เลขาธิการมีหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบการปกครองและการเมือง เพื่อให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน [1].

 2. จัดการเอกสารและข้อมูล: เลขาธิการมีหน้าที่จัดการเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบการปกครองและการเมือง เพื่อให้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ [1].

 3. สนับสนุนการตัดสินใจ: เลขาธิการมีหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในระบบการปกครองและการเมือง โดยให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ [1].

 4. ประสานความร่วมมือ: เลขาธิการมีหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบการปกครองและการเมือง เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ [1].

 5. ดูแลการปฏิบัติงาน: เลขาธิการมีหน้าที่ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบการปกครองและการเมือง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด [1].


Learn more:

 1. ดุสิตธานี เมืองทดลองประชาธิปไตย

6. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เลขาธิการ

เลขาธิการ คือคำที่ใช้ในบทบาทของตำแหน่งหนึ่งในองค์กรหรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นสมาคมหรือองค์กรที่มีสมาชิกหลายคน โดยตำแหน่งนี้มักเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและการบริหารงานขององค์กรนั้น ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เลขาธิการ ได้แก่

 1. เลขาธิการของสมาคมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการประสานงานกับสมาชิกทุกคนและดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ [1].
 2. ในการประชุมสภาผู้แทนองค์กรนั้น ตัวเลขาธิการจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและรายงานการดำเนินงานขององค์กร [1].
 3. เลขาธิการของสหกรณ์ธนาคารมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเงินและการบริหารงานทั่วไปของสหกรณ์ [1].
 4. ตำแหน่งเลขาธิการในองค์กรการกุศลมีหน้าที่ในการประสานงานกับสมาชิกและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกุศล [1].

Learn more:

 1. -เลขาธิการ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เลขาธิการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Se te bloqueó temporalmente

Categories: รายละเอียด 85 เลขาธิการ หมายถึง

งานเลขานุการ รีวิวงาน EP 4 I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching
งานเลขานุการ รีวิวงาน EP 4 I พี่จ๊ะเอ๋ Career Coaching

See more: bdsdreamland.net/category/tech

เลขาธิการ ทําหน้าที่อะไร

เลขาธิการ ทําหน้าที่อะไร

เลขาธิการพรรคเป็นตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรของพรรคการเมือง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับพรรค โดยเลขาธิการจะมีหน้าที่หลากหลายและสำคัญต่อการดำเนินงานของพรรค ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายหน้าที่ของเลขาธิการในพรรคการเมืองอย่างละเอียด

หน้าที่ของเลขาธิการในพรรคการเมือง:

 1. การบริหารจัดการพรรค: เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกของพรรค รวมถึงการวางแผนและดำเนินการในด้านการเลือกตั้ง การสร้างความร่วมมือกับพรรคอื่น ๆ และการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรค [1].

 2. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์: เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของพรรค รวมถึงการเผยแพร่นโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพรรค อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของพรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง [1].

 3. การวางแผนและการดำเนินงาน: เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพรรค รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนกิจกรรม และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้พรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

 4. การดูแลสมาชิก: เลขาธิการมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนสมาชิกในพรรค รวมถึงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินชีวิตการเมือง การสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมของพรรค แลเลขาธิการ ทําหน้าที่อะไร

เลขาธิการพรรคเป็นตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรของพรรคการเมือง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับพรรค โดยเลขาธิการจะมีหน้าที่หลากหลายและสำคัญต่อการดำเนินงานของพรรค ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายหน้าที่ของเลขาธิการในพรรคการเมืองอย่างละเอียด

หน้าที่ของเลขาธิการในพรรคการเมือง:

 1. การบริหารจัดการพรรค: เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกพรรค รวมถึงการวางแผนและดำเนินการในเรื่องของการเลือกตั้ง การสร้างความร่วมมือกับพรรคอื่น ๆ และการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของพรรค [1].

 2. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์: เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป โดยเขาต้องสื่อสารข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพรรค และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดำเนินงานของพรรค [1].

 3. การจัดการองค์กร: เลขาธิการมีหน้าที่ในการจัดการและดูแลองค์กรภายในพรรค รวมถึงการวางแผนและดำเนินการในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ [1].

 4. การวางแผนและการวิเคราะห์: เลขาธิการมีหน้าที่ในการวางแผนและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานของพรรค รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเมือง การวิเคราะห์แนวโน้มการเลือกตั้ง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก


Learn more:

 1. เลขาธิการพรรค – วิกิพีเดีย

กวี หมายถึง

กวี หมายถึงอะไร?

กวี หมายถึงผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรองในรูปฉันทลักษณ์ อันหมายถึงแบบข้อบังคับสัมผัส วรรคตอน และถ้อยคำให้เรียงร้อยรับกันอย่างเหมาะเจาะไพเราะด้วยจังหวะและน้ำหนักของคำที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป อาจจำแนกแบบฉันทลักษณ์ออกเป็น 7 ชนิดด้วยกันคือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต และกลบท มักใช้คำนี้ในภาษาแบบแผนหรือภาษาการประพันธ์ในวรรณคดีโบราณ และอาจรวมถึงปัจจุบัน โดยปริยาย [1].

คำว่า กวี มาจากคำเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต กวิ แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้เฉลียวฉลาด ผู้มีปัญญาเปรื่องปราด ผู้ประพันธ์กาพย์กลอน และแปลอย่างอื่น ๆ [1].

ในทางวรรณคดี กวีสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทตามลักษณะการแต่งได้แก่ จินตกวี สุตกวี อรรถกวี และปฏิภาณกวี [1].

 • จินตกวี: กวีที่แต่งโดยความคิดของตนเอง เช่น เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เรื่องมัทนะพาธา ของรัชกาลที่ 6 เป็นต้น.
 • สุตกวี: กวีที่แต่งโดยได้ฟังมา เช่น เสือโคคำฉันท์ และสมุทรโฆษคำฉันท์ เป็นต้น.
 • อรรถกวี: กวีที่แต่งตามความจริง เช่น ลิลิตยวนพ่ายและลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น.
 • ปฏิภาณกวี: กวีที่แต่งบทกวีได้สดๆ ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมมาก่อน เช่น โคลงที่ศรีปราชญ์พูดกับนายประตู เป็นต้น [1].

ในปัจจุบัน คำว่า กวี มกวี หมายถึงอะไร?

กวี หมายถึงผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรองในรูปฉันทลักษณ์ อันหมายถึงแบบข้อบังคับสัมผัส วรรคตอน และถ้อยคำให้เรียงร้อยรับกันอย่างเหมาะเจาะไพเราะด้วยจังหวะและน้ำหนักของคำที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป อาจจำแนกแบบฉันทลักษณ์ออกเป็น 7 ชนิดด้วยกันคือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต และกลบท มักใช้คำนี้ในภาษาแบบแผนหรือภาษาการประพันธ์ในวรรณคดีโบราณ และอาจรวมถึงปัจจุบัน โดยปริยาย [1].

คำว่า กวี มาจากคำเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต กวิ แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้เฉลียวฉลาด ผู้มีปัญญาเปรื่องปราด ผู้ประพันธ์กาพย์กลอน และแปลอย่างอื่น ๆ [1].

ในทางวรรณคดี กวีสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทตามลักษณะการแต่งได้แก่ จินตกวี สุตกวี อรรถกวี และปฏิภาณกวี [1].

 • จินตกวี: กวีที่แต่งโดยความคิดของตนเอง เช่น เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เรื่องมัทนะพาธา ของรัชกาลที่ 6 เป็นต้น.
 • สุตกวี: กวีที่แต่งโดยได้ฟังมา เช่น เสือโคคำฉันท์ และสมุทรโฆษคำฉันท์ เป็นต้น.
 • อรรถกวี: กวีที่แต่งตามความจริง เช่น ลิลิตยวนพ่ายและลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น.
 • ปฏิภาณกวี: กวีที่แต่งบทกวีได้สดๆ ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมมาก่อน เช่น โคลงที่ศรีปราชญ์พูดกับนายประตู เป็นต้น [1].

ในปัจจุบัน คำว่า กวี ม


Learn more:

 1. กวี – วิกิพีเดีย
 2. กวี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กวี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
Secretary แปลว่า? | Wordy Guru
Secretary แปลว่า? | Wordy Guru

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

1. คำว่า เลขาธิการ แปลว่าอะไร
2. ความหมายและบทบาทของเลขาธิการ
3. ความแตกต่างระหว่างเลขานุการและเลขาธิการ
4. ตำแหน่งและหน้าที่ของเลขาธิการในหน่วยงานต่างๆ
5. เลขาธิการในระบบการปกครองและการเมือง
6. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เลขาธิการ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *