การแปลคำว่า ดารณี: การสร้างความเข้าใจในหลักการและความสำคัญ

\”ดารุณี กฤตบุญญาลัย\” เสียชีวิตแล้วในวัย 74 ปี| โชว์ข่าวเช้านี้ | 25 ธ.ค. 66

Keywords searched by users: การแปลคำว่า ดารณี: การสร้างความเข้าใจในหลักการและความสำคัญ เภตรา แปลว่า, ดารุณี แปลว่า, ดาริกา แปลว่า, มัสยา แปลว่า, เวหาแปลว่า, ดารินทร์ แปลว่า

ความหมายของคำว่า ดารณี

คำว่า ดารณี เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ด้านลักษณะคำศัพท์ คำว่า ดารณี เป็นคำนามที่มีรูปแบบเป็นพจนานุกรม และมีความหมายเป็น ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [1] ดังนั้น เราสามารถอธิบายความหมายของคำว่า ดารณี ได้ดังนี้:

ความหมายของคำว่า ดารณี:

 • ดารณี หมายถึงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [1].
 • คำนี้มักถูกใช้ในบริบททางวรรณกรรม การเมือง หรือการวิจารณ์สังคม [1].
 • การใช้คำว่า ดารณี อาจเกี่ยวข้องกับการวิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดารณี:

 • ความดีของคนนั้นถูกตัดสินใจจากดารณีของผู้คนในสังคม [2].
 • การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี้ได้รับดารณีอย่างกว้างขวาง [2].
 • ความดีของผลงานนักเขียนถูกตัดสินใจจากดารณีของผู้อ่าน [2].

Learn more:

 1. ดารณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดารณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดารณี หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการแปลคำว่า ดารณี

แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการแปลคำว่า ดารณี

การแปลคำว่า ดารณี เป็นการตีความความหมายของคำนั้นๆ ให้เข้าใจได้ตรงกับบริบทและความสำคัญของคำนั้นในปัจจุบัน การอ้างอิงที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการแปลคำ ดังนั้น นี่คือแหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการแปลคำว่า ดารณี:

 1. ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล [1]

  • หนังสือชื่อ แบบฝึกอ่านเขียนเรียนดี ชุดที่ 20 วิธีโฟนิกส์ โดยผดุง อารยะวิญญู
  • หนังสือนี้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ให้ความรู้และเทคนิคในการฝึกอ่านเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กพิเศษ
 2. วิกิพีเดีย [2]

  • หน้าเว็บไซต์ของดารุณี กฤตบุญญาลัยในวิกิพีเดีย
  • หน้าเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของดารุณี รวมถึงผลงานและการรับบทในซีรีส์เรียลลิตี้โชว์ ไฮโซบ้านนอก และกิจกรรมอื่นๆ ที่เธอเคยเข้าร่วม

Learn more:

 1. ห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
 2. ดารุณี กฤตบุญญาลัย – วิกิพีเดีย

ความหมายและการใช้งานของคำว่า ดารณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ความหมายและการใช้งานของคำว่า ดารณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า ดารณี เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า ดารณี [1]:

  • คำนาม: หมายถึง ความเห็นของบุคคลหรือกลุ่มคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกหรือความผิด หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสมควรหรือความไม่สมควร
  • คำกริยา: หมายถึง การพิจารณาหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกหรือความผิด หรือการพิจารณาเกี่ยวกับความสมควรหรือความไม่สมควร
 2. การใช้งานของคำว่า ดารณี [1]:

  • ในประโยคที่ใช้เป็นคำนาม: เขามีดารณีที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น หมายความว่า เขามีความเห็นหรือความเข้าใจที่ดีในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น
  • ในประโยคที่ใช้เป็นคำกริยา: เราควรดารณีกันเองในการตัดสินใจ หมายความว่า เราควรพิจารณาหรือตัดสินใจเองให้ถูกต้องและเหมาะสม

Learn more:

 1. ดารณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายและการใช้งานของคำว่า ดารณี ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า ดารณี ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีความหมายว่า ความเป็นธรรม ความถูกต้อง หรือความยุติธรรม [1] ซึ่งเป็นคำที่มักใช้ในบทความทางวรรณกรรม หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับความดีงามและความยุติธรรม

การใช้งานของคำว่า ดารณี ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีหลายแง่มุม ดังนี้:

 1. ในทางวรรณกรรม: คำว่า ดารณี ใช้เพื่อเสริมแสดงความสำคัญของความเป็นธรรมและความถูกต้องในบทความ หรือเพื่อเน้นความดีงามและความยุติธรรมของเรื่องราว [1]

 2. ในทางสังคม: คำว่า ดารณี ใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายความเป็นธรรมและความถูกต้องในการปฏิบัติตน หรือเพื่อเน้นความยุติธรรมในการดำเนินชีวิต [1]

 3. ในทางกฎหมาย: คำว่า ดารณี อาจถูกใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายความถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเน้นความยุติธรรมในการพิจารณาคดี [1]

 4. ในทางศาสนา: คำว่า ดารณี อาจถูกใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายความถูกต้องตามหลักศาสนา หรือเพื่อเน้นความยุติธรรมในการปฏิบัติธรรมศาสนา [1]

ดังนั้น คำว่า ดารณี เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้งานได้ในหลายบทบาทตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น


Learn more:

 1. ดารณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Thaï (langue)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดารณี

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดารณี ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. การใช้คำว่า ดารณี เพื่อแสดงความเสียใจหรือความเศร้าใจ เช่น ฉันรู้สึกดารณีต่อคุณที่เสียชีวิตไป [2].
 2. คำว่า ดารณี อาจใช้เพื่อแสดงความเสียใจหรือความเศร้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม เช่น เราควรรู้สึกดารณีต่อความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคม [1].
 3. คำว่า ดารณี อาจใช้เพื่อแสดงความเสียใจหรือความเศร้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสีย เช่น ฉันรู้สึกดารณีต่อการสูญเสียเพื่อนสนิท [2].
 4. คำว่า ดารณี อาจใช้เพื่อแสดงความเสียใจหรือความเศร้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นธรรม เช่น ฉันรู้สึกดารณีต่อการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง [1].

Learn more:

 1. ดารณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดารณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ดารณี หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

Categories: ยอดนิยม 29 ดารณี แปล ว่า

\
\”ดารุณี กฤตบุญญาลัย\” เสียชีวิตแล้วในวัย 74 ปี| โชว์ข่าวเช้านี้ | 25 ธ.ค. 66

See more: bdsdreamland.net/category/tech

ชื่อ ดารณี แปลว่าอะไร

ชื่อ ดารณี แปลว่าอะไร

คำว่า ดารณี ในภาษาไทยแปลว่า เรือ [1]. ชื่อนี้เหมาะสำหรับเพศหญิง. การอ่านคำว่า ดารณี ในภาษาไทยเป็น ดา-ระ-นี และในภาษาอังกฤษเป็น Da Ra Ni [1].

ความหมายของชื่อ ดารณี มีหลายด้านที่น่าสนใจ:

 1. ทรัพย์สินการเงิน: ชื่อ ดารณี มีความสัมพันธ์กับความมั่งคั่งและความร่ำรวย [1].
 2. สุขภาพอุบัติเหตุ: ชื่อ ดารณี สามารถเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอุบัติเหตุ [1].
 3. ชื่อเสียงความสำเร็จ: ชื่อ ดารณี อาจมีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จและชื่อเสียงที่ดี [1].

อย่างไรก็ตาม, ความหมายของชื่อจะขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนและความเชื่อส่วนตัว [1].


Learn more:

 1. ดารณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ดารณี หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
 3. ดารณีนุช แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ ดารณีนุช | ชื่อมงคล
ตุ่ ดารณี - ป้าตึงหุม - Youtube
ตุ่ ดารณี – ป้าตึงหุม – Youtube

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของคำว่า ดารณี
แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการแปลคำว่า ดารณี
ความหมายและการใช้งานของคำว่า ดารณี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายและการใช้งานของคำว่า ดารณี ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ดารณี

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *