แห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ: ทำความเข้าใจเรื่องและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 8 ทิศ l เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก l ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 8 ทิศ L เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก L ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Keywords searched by users: แห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ: ทำความเข้าใจเรื่องและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่แห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ, ภัยแห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ, drought แปลว่า, แห้งแล้ง แปลว่า, แห้ง ภาษาอังกฤษ, ขาดแคลน ภาษาอังกฤษ, แห้งแล้ง ภาษาจีน, ทะเลทราย ภาษาอังกฤษ

ความหมายของแห้งแล้งในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า แห้งแล้ง ในภาษาอังกฤษคือ drought [1] ซึ่งมีความหมายเป็นช่วงเวลาที่มีน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือมีน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ทำให้เกิดความขาดแคลนของน้ำในพื้นที่นั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ แห้งแล้งเป็นปัญหาที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม การใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และการอุปโภคบริโภคทั่วไป

เมื่อพบแห้งแล้ง จะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้:

 1. ปัญหาการเกษตรกรรม: แห้งแล้งทำให้เกิดความขาดแคลนของน้ำในการเพาะปลูกพืช ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกษตรกรเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และอาจส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารของประชากร

 2. ปัญหาการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน: แห้งแล้งทำให้เกิดความขาดแคลนของน้ำในการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้น้ำสำหรับการดื่ม การใช้น้ำสำหรับการทำความสะอาด และการใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคทั่วไป ทำให้ประชากรต้องหาแหล่งน้ำทดแทน หรือจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม: แห้งแล้งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น การลดปริมาณน้ำในแม่น้ำและบึงที่สำคัญ การลดความชื้นในดิน การเสื่อมสภาพของพื้นที่ป่าไม้ และการเพิ่ความหมายของคำว่า แห้งแล้ง ในภาษาอังกฤษคือ drought [1] ซึ่งมีความหมายเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติหรือขาดแคลนน้ำ ซึ่งส่งผลให้มีการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นั้นๆ [1].

คำว่า แห้งแล้ง ในภาษาอังกฤษยังมีคำอื่นๆ ที่มีความหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น aridity ซึ่งหมายถึงความแห้งแล้ง [2] และ dry ซึ่งหมายถึงสภาวะที่แห้งแล้งหรือไม่มีน้ำ [2].

การแปลคำว่า แห้งแล้ง ในภาษาอังกฤษอาจใช้คำอื่นๆ ที่มีความหมายที่ใกล้เคียง เช่น barren หมายถึงที่ที่ไม่มีการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่มีผลผลิต [2] และ desert หมายถึงทะเลทรายหรือที่แห้งแล้ง [2].


Learn more:

 1. สวัส… – Get Real English : พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายและเร็วที่สุด
 2. แห้งแล้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แห้งแล้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

องค์ประกอบของแห้งแล้ง

องค์ประกอบของแห้งแล้ง

แห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของแห้งแล้งประกอบด้วยหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดและรุนแรงของภัยแล้ง ดังนี้:

 1. ปริมาณน้ำฝน: ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดการเกิดและระดับความรุนแรงของแห้งแล้ง [1]. ถ้าปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติหรือไม่เพียงพอสำหรับการเติบโตของพืชและการใช้น้ำของมนุษย์ จะทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้งได้ง่ายขึ้น

 2. ความชื้นในดิน: ความชื้นในดินเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการวัดความแห้งแล้ง ถ้าความชื้นในดินลดลงอย่างมาก จะส่งผลให้พืชไม่สามารถดูดน้ำเพียงพอเพื่อการเติบโต และส่งผลต่อการเกิดภัยแล้ง [1].

 3. ปริมาณน้ำใต้ดิน: การลดลงของปริมาณน้ำใต้ดินเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเกิดและระดับความรุนแรงของแห้งแล้ง [1]. ถ้าปริมาณน้ำใต้ดินลดลงอย่างมาก จะส่งผลให้แห้งแล้งเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

 4. อุณหภูมิ: อุณหภูมิสูงส่งผลให้การระบายน้ำในบรรยากาศเร็วขึ้น ทำให้เกิดการระเหยน้ำจากพืชและผิวดินเร็วขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการแห้งแล้ง [1].

 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่น การเพิ่มอุณหภูมองค์ประกอบของแห้งแล้ง

แห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น [1]. องค์ประกอบของแห้งแล้งมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดและรุนแรงของภัยแล้ง ดังนี้:

 1. ปริมาณน้ำฝน: ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดการเกิดและระดับความรุนแรงของแห้งแล้ง ถ้าปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติหรือไม่เพียงพอสำหรับการเติบโตของพืชและการใช้น้ำของมนุษย์ จะทำให้เกิดความแห้งแล้ง [1].

 2. ความชื้นในดิน: ความชื้นในดินเป็นปัจจัยสำคัญที่สองในการกำหนดการเกิดและระดับความรุนแรงของแห้งแล้ง ถ้าความชื้นในดินลดลงอย่างมาก พืชจะไม่สามารถดูดน้ำเพียงพอจากดินได้ ทำให้เกิดความแห้งแล้ง [1].

 3. การระบายน้ำ: ระบบการระบายน้ำที่ไม่เพียงพอในพื้นที่สามารถทำให้เกิดความแห้งแล้งได้ ถ้าน้ำไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้เร็วพอ น้ำจะค้างอยู่ในพื้นที่นั้น ทำให้เกิดความแห้งแล้ง [1].

 4. การเก็บรักษาน้ำ: การเก็บรักษาน้ำในระหว่างฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงจากแห้งแล้ง ถ้าไม่มีการเก็บรักษาน้ำในฤดูฝน มนุษย์และพืชจะต้องพึ่งพาจากน้ำฝนที่ตกในฤดูแล้ง ทำให้เกิดความแห้งแล้ง [1].

 5. การจัด


Learn more:

 1. ภัยแล้ง เกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
 2. สาระน่ารู้/ด้านป้องกัน/ภัยแล้ง
 3. บริเวณแห้งแล้ง – วิกิพีเดีย

ผลกระทบของแห้งแล้ง

ผลกระทบของแห้งแล้ง

แห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมาย ภัยแล้งเกิดขึ้นเมื่อมีการขาดแคลนน้ำและน้ำฝนในระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลให้ความชื้นในดินลดลง ปริมาณน้ำใต้ดินลดลง และแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศอย่างรุนแรง [2].

ผลกระทบของแห้งแล้งสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน ดังนี้:

 1. การเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ:

  • การลดผลผลิตทางการเกษตร: แห้งแล้งทำให้มีการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากพืชไม่ได้รับน้ำเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและการออกดอก ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดสารอาหารและความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะยาว [1].
  • การสูญเสียรายได้: การลดลงของผลผลิตทางการเกษตรทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ของเกษตรกร ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของการเกษตร [2].
  • การลดการจ้างงาน: การลดผลผลิตทางการเกษตรและการสูญเสียรายได้ของเกษตรกรทำให้เกิดการลดการจ้างงานในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น งานทำนา งานเกี่ยวข้าว และงานดูแลสัตว์ [1].
 2. ผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์:

  • การขาดน้ำ: แห้งแล้งทำให้มนุษย์ขาดน้ำใช้ทั้งในการดื่มและใช้ในกิจวัตรประจำวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ผลกระทบของแห้งแล้ง

แห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดแคลนน้ำและหยาดน้ำฟ้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน ดังนั้น การทราบผลกระทบของแห้งแล้งเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราสามารถจัดการและป้องกันได้อย่างเหมาะสม

ผลกระทบของแห้งแล้งสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน ดังนี้:

 1. ผลกระทบต่อการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร:

  • การขาดแคลนน้ำทำให้พืชไม่ได้รับน้ำเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและการผลิต ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร [2].
  • การแห้งแล้งส่งผลให้พืชเกษตรที่ไม่สามารถทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ถูกทำลาย ทำให้เกิดการลดลงของพื้นที่เพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ [2].
 2. ผลกระทบต่อน้ำและการใช้น้ำ:

  • การแห้งแล้งทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลง ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน [1].
  • การขาดแคลนน้ำทำให้เกิดการแข่งขันในการใช้น้ำระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาความขาดแคลนน้ำในภาคใต้ที่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำในเขตอื่น ๆ [1].
 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม:

  • การแห้งแล้งทำให้เกิดการลดลงของปริมาณน้ำในแม่น้ำ ลำธาร และบึงที่สำคัญ ทำให้เกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในน้ำและบริเวณริมน้ำ [2].
  • การแห้งแล้งส่งผลให้เ

Learn more:

 1. สาเหตุการเกิดภัยแล้ง
 2. ภัยแล้ง เกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
 3. [ ภัยแล้ง คืออะไร ] เกิดจากอะไรบ้าง พร้อมแนะนำวิธัป้องกันไม่ให้ขาดแคลนน้ำใช้

วิธีการป้องกันและการจัดการแห้งแล้ง

วิธีการป้องกันและการจัดการแห้งแล้ง

แห้งแล้งเป็นปัญหาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน ภัยแห่งแห้งแล้งสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การป้องกันและการจัดการแห้งแล้งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเรา

นี่คือวิธีการป้องกันและการจัดการแห้งแล้งที่สามารถนำมาใช้ได้:

 1. การจัดการการใช้น้ำ:

  • ใช้น้ำอย่างประหยัด: ปรับปรุงการใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิคการประหยัดน้ำ เช่น ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น [1].
  • ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด: น้ำที่ใช้เหลือจากการใช้งานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับมาใช้ในการรดต้นไม้หรือใช้ในการล้างสิ่งของ เป็นต้น [1].
 2. การจัดการที่ดิน:

  • การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน: การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอมโพสต์ การใช้วัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น [2].
  • การใช้เทคนิคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง: เช่น การใช้ระบบน้ำหยดในการรดน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ เป็นต้น [2].
 3. การจัดการป่าไม้:

  • การปลูกป่าชุมชน: การปลูกป่าชุมชนช่วยในการเพิ่มความชื้นในบริเวณที่มีภัยแห่งแห้งแล้ง และช่วยลดการสูญเสียน้ำในดิน [2].
   วิธีการป้องกันและการจัดการแห้งแล้ง

แห้งแล้งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน ภัยแห้งแล้งสามารถส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและเศรษฐกิจได้ ดังนั้นการป้องกันและการจัดการแห้งแล้งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้คือวิธีการป้องกันและการจัดการแห้งแล้ง:

 1. การจัดการการใช้น้ำ:

  • ใช้น้ำอย่างประหยัด: ใช้น้ำอย่างมีสติประหยัด ไม่ใช้น้ำเกินความจำเป็น [1].
  • ใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำ: ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำ เช่น ใช้ฝักบัวอาบน้ำแทนการใช้ขัน ใช้ก๊อกน้ำแบบปรับปรุงเพื่อประหยัดน้ำ [1].
 2. การจัดการที่ดินและพืช:

  • การเพาะปลูกพืชทนแล้ง: เลือกปลูกพืชที่มีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง เช่น พืชที่มีระบบรากลึก และสามารถเก็บรักษาน้ำได้ดี [2].
  • การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ประหยัดน้ำ: ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยประหยัดน้ำ เช่น การใช้ระบบน้ำหยดในการให้น้ำพืช [2].
 3. การจัดการน้ำ:

  • การกักเก็บน้ำ: สร้างบ่อหรือสระเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง หรือใช้เทคโนโลยีการเก็บน้ำฝน เช่น การใช้ถังเก็บน้ำฝน [1].
  • การจัดการน้ำในระดับชุมชน: สร้างระบบการจัดการน้ำในระดับชุมชน เช่น การสร้างระบบการจัดการน้ำในการเกษตร การจัดการน้ำเสีย [2].
 4. การส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำ:

  • การศึกษ

Learn more:

 1. [ 7 วิธีรับมือภัยแล้ง แบบง่ายๆ ] ที่ทำตามได้ในระดับชุมชน และในอุตสาหกรรม
 2. สาระน่ารู้/ด้านป้องกัน/ภัยแล้ง
 3. [ ภัยแล้ง คืออะไร ] เกิดจากอะไรบ้าง พร้อมแนะนำวิธัป้องกันไม่ให้ขาดแคลนน้ำใช้

การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแห้งแล้ง

การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแห้งแล้ง

แห้งแล้ง (drought) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายสภาวะที่มีการขาดแคลนของน้ำในระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายแห้งแล้งเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาน้ำในประเทศไทยและทั่วโลก

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแห้งแล้งได้แก่:

 1. The prolonged drought has led to a severe water shortage in the region. [1]
  (แห้งแล้งที่ยืดเยื้องไปนานได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำที่ภูมิภาคนี้)

 2. Farmers are struggling to grow crops due to the ongoing drought. [1]
  (เกษตรกรต้องพยายามเพาะปลูกพืชในสภาวะแห้งแล้งที่ยังคงเกิดขึ้น)

 3. The government has implemented water conservation measures to combat the drought. [1]
  (รัฐบาลได้นำมาตรการอนุรักษ์น้ำเพื่อสู้กับสภาวะแห้งแล้ง)

 4. The drought has devastated the local agriculture industry. [1]
  (สภาวะแห้งแล้งได้ทำลายอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ท้องถิ่น)

 5. Efforts are being made to provide relief to the communities affected by the drought. [1]
  (กำลังมีการพยายามในการให้ความช่วยเหลือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะแห้งแล้ง)


Learn more:

 1. แห้งแล้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. drought แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Weather (สภาพอากาศ) ~ English Conversation

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับแห้งแล้ง

แห้งแล้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลดลงของปริมาณน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความขาดแคลนน้ำสำหรับการใช้งานต่าง ๆ อาทิเช่นการเกษตร การใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และอื่น ๆ การแห้งแล้งสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของฤดูฝน และการกัดกร่อนของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับแห้งแล้งมีดังนี้:

 1. ประโยคที่เกี่ยวข้องกับแห้งแล้งในธรรมชาติ:
 • ป่าแคระเป็นป่าที่พบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้ง [1].
 • ภูเขาและทะเลสาบในพื้นที่แห่งหนึ่งกำลังเผาแห้งแล้งเนื่องจากขาดน้ำ [1].
 1. ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและแห้งแล้ง:
 • การแห้งแล้งส่งผลต่อการเพาะปลูกในภาคเกษตรกรรม เพราะขาดน้ำสำหรับการเจริญเติบโตของพืช [1].
 • การใช้เทคนิคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยลดผลกระทบจากแห้งแล้งได้ [1].
 1. ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคและแห้งแล้ง:
 • การแห้งแล้งส่งผลต่อการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่นั้น [1].
 • การประหยัดน้ำเป็นสิ่งสำคัญในช่วงแห้งแล้ง เช่น การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการล้างจาน การอาบน้ำ และอื่น ๆ [1].

Learn more:

 1. แห้งแล้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แห้งแล้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แห้งแล้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

Categories: อัปเดต 89 แห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 8 ทิศ l เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก l ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 8 ทิศ l เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก l ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

(v) be arid, See also: be dry, have dry weather, be waterless, Syn. กันดาร, แร้นแค้น, Example: ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งทั่วไปเนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามา, Thai Definition: ปราศจากความสดชื่น, ปราศจากความชุ่มชื้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

See more: bdsdreamland.net/category/tech

พื้นที่แห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ

พื้นที่แห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ

พื้นที่แห้งแล้ง หมายถึง พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยและการฝนตกน้อยมาก ซึ่งส่งผลให้มีความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ภาษาอังกฤษเรียกว่า arid and semi-arid areas หรือ dry and semi-dry areas [1].

ในพื้นที่แห้งแล้ง การเกิดฝนมีปริมาณน้อย และการระบายน้ำผ่านลำธารและลำคลองมีความลำบาก ทำให้มีการสะสมของน้ำน้อย และมีความเสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำในการใช้งานทั้งในเชิงเกษตรกรรมและการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของประชาชน [1].

การจัดการพื้นที่แห้งแล้งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการในการจัดการแหล่งน้ำและการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่แห้งแล้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดปัญหาขาดแคลนน้ำ [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. พื้นที่แห้งแล้งมีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม?

  • พื้นที่แห้งแล้งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องของการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดภัยแล้ง การลดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ และการลดความหลากหลายทางชีวภาพ [1].
 2. มีวิธีการจัดการพื้นที่แห้งแล้งอย่างไร?

  • วิธีการจัดการพื้นที่แห้งแล้งรวมถึงการจัดการน้ำและการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ลดการสูญเสียน้ำ การจัดการการรพื้นที่แห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ

พื้นที่แห้งแล้ง หมายถึง พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยและการฝนตกน้อยมาก ซึ่งส่งผลให้มีความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ภาษาอังกฤษเรียกว่า arid and semi-arid areas หรือ dry and semi-dry areas [1].

ในพื้นที่แห้งแล้ง การเกิดฝนมีปริมาณน้อยและไม่สม่ำเสมอ ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ต้องหาอาหารและน้ำที่จำกัด อีกทั้งยังมีการสูญเสียความชื้นจากการระเหยของน้ำผ่านการร้อยละของพืชที่สูง ซึ่งทำให้พื้นที่แห้งแล้งมีความแห้งและขาดแคลนน้ำมากขึ้น [1].

การจัดการและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห้งแล้งเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศด้วย การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่แห้งแล้งเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การใช้น้ำให้เหมาะสม การเก็บรักษาน้ำฝน และการพัฒนาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. พื้นที่แห้งแล้งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

  • พื้นที่แห้งแล้งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป โดยเฉพาะการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดภัยแล้ง การลดความหลากหลายทางชีวภาพ และการเสื่อมสภาพของดิน [1].
 2. มีวิธีการจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห


Learn more:

 1. พื้นที่แห้งแล้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แห้งแล้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บริเวณแห้งแล้ง – วิกิพีเดีย

ภัยแห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ

ภัยแห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ

ภัยแห้งแล้ง (Drought) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดแคลนน้ำในระยะเวลานาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ภัยแห้งแล้งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยและพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมาก การเตรียมความพร้อมและการจัดการกับภัยแห้งแล้งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ [1].

ในปัจจุบัน ภัยแห้งแล้งเป็นปัญหาที่สำคัญทั่วโลก เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ภัยแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อาจทำให้เกิดปัญหาด้านอาหารและน้ำดื่ม นอกจากนี้ ภัยแห้งแล้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณน้ำในแม่น้ำและบึงที่สำคัญ การเสื่อมสภาพของพื้นที่ที่มีการเก็บรักษาน้ำ และการเสื่อมสภาพของพื้นที่ที่มีการเกษตร [1].

การจัดการกับภัยแห้งแล้งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยแห้งแล้ง ตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำ เช่น การใช้ระบบการเก็บรักษาน้ำฝน การใช้เทคโนโลยีการอนุบาลน้ำ เช่น การใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยแห้งแล้ง [1].

FAQs (คำถามภัยแห้งแล้ง ภาษาอังกฤษ

ภัยแห้งแล้ง (Drought) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดแคลนน้ำในระยะเวลานาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ภัยแห้งแล้งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและสามารถกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้ ภัยแห้งแล้งสามารถเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท ภัยแห้งแล้งสามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การใช้น้ำในการเกษตร, การพัฒนาพื้นที่เมือง, และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอื่นๆ [1].

ภัยแห้งแล้งสามารถกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตทั้งในทางที่ตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย ภัยแห้งแล้งทำให้เกิดการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร และเพิ่มความเป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนาของภัยแห้งแล้ง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติอื่นๆ เช่น ภัยไฟป่า และภัยน้ำท่วม [1].

การจัดการภัยแห้งแล้งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้ การจัดการภัยแห้งแล้งสามารถทำได้โดยการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีในการเกษตร เช่น การใช้ระบบน้ำหยด การจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างสร


Learn more:

 1. ภัยแล้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภัยธรรมชาติ – Langhub – เรียนภาษาอังกฤษ
 3. ภัยแล้ง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
Drought (【คำนาม】ฤดูแล้ง ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง | Engoo Words
Drought (【คำนาม】ฤดูแล้ง ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง | Engoo Words
แห้งแล้ง - รวมข่าวเกี่ยวกับ
แห้งแล้ง – รวมข่าวเกี่ยวกับ “แห้งแล้ง” เรื่องราวของแห้งแล้ง
หนังสือ จับคำศัพท์มาแต่งประโยคภาษาอังกฤษ I เขียนโดย ยุวนาฏ คุ้มขาว ครูกวาง เรียนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์อังกฤษ ศัพท์อังกฤษ | Lazada.Co.Th
หนังสือ จับคำศัพท์มาแต่งประโยคภาษาอังกฤษ I เขียนโดย ยุวนาฏ คุ้มขาว ครูกวาง เรียนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์อังกฤษ ศัพท์อังกฤษ | Lazada.Co.Th
แห้งแล้ง - รวมข่าวเกี่ยวกับ
แห้งแล้ง – รวมข่าวเกี่ยวกับ “แห้งแล้ง” เรื่องราวของแห้งแล้ง

See more here: bdsdreamland.net

สารบัญ

ความหมายของแห้งแล้งในภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบของแห้งแล้ง
ผลกระทบของแห้งแล้ง
วิธีการป้องกันและการจัดการแห้งแล้ง
การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแห้งแล้ง
ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับแห้งแล้ง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *